Historia czasopisma

"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology" (UCS) powstało w 2007 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatorami powstania periodyku byli pracownicy naukowi Instytutu Socjologii oraz Instytutu Politoligii UKSW wraz z socjologami z poznańskiego i toruńskiego środowiska naukowego. Pierwszym redaktorem naczelnym UCS został dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC. Czasopismo początkowo funkcjonowało jako rocznik, wydawany w formie elektronicznej. Dostęp do treści UCS możliwy był poprzez macierzystą stronę internetową - http://is.ucs.uksw.edu.pl/ Warto dodać, że również obecnie ta strona stanowi podstawową formę komunikacji z otoczeniem zewnętrznym czasopisma. Impulsem do zmiany i modernizacji formy UCS było powołanie na stanowisko redaktora naczelnego ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby, co nastąpiło w 2014 r. Od tego momentu UCS przechodzi procedurę specjalizacyjną, mającą na celu jego profesjonalizację oraz podniesienie ważności naukowej. Wdrożono działania służące do realizacji tego celu - zdecydowano się na rozszerzenie postaci czasopisma do formatu kwartalnika, zaczęto wydawać wersje drukowane, wreszcie UCS został zaimpelmentowany do zewnętrznych subskrypcyjnych baz danych, poszerzając tym samym odbiór treści prezentowanych na jego łamach. Wprowadzono także ścisłe reguły dotyczące recenzowania wpływających tekstów, odnosząc się do najwyższych standardów (m.in. procedura "double blind review"). Istotnym wydarzeniem w historii UCS jest również nawiązanie współpracy z Wydawnictwem Naukowym UKSW. Od 2016 r. Wydawnictwo stało się wydawcą UCS, co pozwala na zachowanie najwyższej formy edycyjnej i redaktorskiej. Ponadto do składu Kolegium Redakcyjnego UCS dołączyły osoby pełniące funkcje redaktorów językowych (w zakresie języka polskiego i angielskiego), co również wpłynęło na jakość wydawniczą czasopisma. Zdecydowano się także na przyłączenie UCS do zewnętrznych baz subskrypcyjnych, takich jak CEJSH, BazHum czy też ICI Journals Master List, co w zamierzeniu ma poprawić parametryzację czasopisma i jego widoczność w kontekście cytowalności i rozpoznawalności. Najnowszym zadaniem i jednocześnie celem, jakie postawiło sobie Kolegium Redakcyjne, jest dołączenie zasobów UCS do globalnej bazy czasopism SCOPUS, co pozwoli na dalszy rozwój periodyku i umieszczenie go w światowej bazie najnowszych osiągnieć nauki.