RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNE POSTRZEGANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

Anna Potasińska

Abstrakt


Badania empiryczne prowadzone w ramach projektu badawczego Społeczne postrzeganie osób bezrobotnych zostały zrealizowane we wrześniu 2015 roku. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 18. roku życia. Liczebność próby wyniosła 972 osób. W kwestionariuszu uwzględniono wybrane aspekty postrzegania osób bezrobotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych wyobrażeń dotyczących źródeł utrzymania, wysokości oraz czasu pobierania zasiłku, a także wyobrażeń dotyczących wybranych konsekwencji zjawiska.

Słowa kluczowe


społeczne postrzeganie, społeczna wiedza, wiedza potoczna, bezrobocie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2015 r., GUS, Warszawa.

Bezrobotni o swojej sytuacji, (2015), CBOS, Warszawa. Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, tekst ujednolicony

Dz.U. 2016.645, www.psz.praca.gov.pl, [dostęp: 04.06.2016].

Obowiązujące stawki i stan prawny na dzień 11 maja 2016 roku, www.psz.gov.pl [dostęp: 4.06.2016].

Polacy o bezrobociu i bezrobotnych, bezrobotni o sobie, (2001), CBOS, Warszawa.

Reszke I. (1999), Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, tekst ujednolicony Dz. U. 2016 poz. 645, www.pzs.gov.pl [dostęp: 4.06.2016].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.