PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH

Magdalena Markocka

Abstrakt


Celem artykułu jest zarysowanie problematyki podmiotowości społeczności lokalnych w perspektywie wybranych ujęć socjologicznych i filozoficznych. Pojęcie podmiotowości odnosi się do wielu wymiarów rzeczywistości społecznej i ma charakter interdyscyplinarny. Szczególnego znaczenia nabiera w przestrzeni lokalnej, gdzie dostrzec można szczególne rodzaje powiązań społecznych oparte na partnerstwie i współpracy. W opracowaniu podjęto próbę ukazania wybranych koncepcji podmiotowości ze szczególnym uwzględnieniem socjologicznych odniesień, formułowanych zarówno wprost, jak i pośrednio.

Słowa kluczowe


podmiotowość indywidualna, podmiotowość społeczna, społeczność lokalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bertrand A.L., Wierzbicki Z.T. (1970), Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo PAN.

Cichocki R. (2003), Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, G. Woroniecka (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, S. Amsterdamski (tłum.). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003), Mentalność Polaków: sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Łojko E. (1996), Socjologiczne aspekty społeczności lokalnych [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 45-56.

Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mularska-Kucharek M. (2012), Poczucie podmiotowości i aktywność organizacyjna mieszkańców Łodzi. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXXIV(2): 251-264.

Piekara A. (1995), Decentralizacja administracji i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia [w:] tenże (red.), Funkcje samorządu terytorialnego a lokalna jakość życia. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 5-31.

Podgórski R.A. (2011), Analiza pojęcia podmiotowości [w:] tenże, Socjologia makrostruktury. Poznań–Warszawa– Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Contact, s. 11-43.

Seręga Z. (2009), Obecność tradycji i znaczenie miejsca w globalizującym się świecie. Na przykładzie obrazu wsi polskiej [w:] M.S. Szczepański, J. Wróblewska-Jachna (red.), Społeczności lokalne i regionalne – metamorfozy tożsamości zbiorowych: księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 23-35.

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepański M.S. (2005), Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny [w:] W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 121-140.

Sztompka P. (1989), Socjologiczna teoria podmiotowości [w:] P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność. Poznań: Redakcja Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, s. 11-20.

Sztompka P. (2012), Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Taylor Ch. (2001), Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turowski J. (1977), Społeczność lokalna. „Studia Socjologiczne” 3(66): 105-129.

Turowski J. (2000), Socjologia: wielkie struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Warszawa: Centrum Europejskie UW.

Wielecki K. (2010), Narcyzm, podmiotowość i demokracja [w:] tenże (red.), Wybrane problemy demokracji i podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 42-55.

Wieruszewska M. (2002), Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wołyniec Ł. (2012), Podmiotowość jako wyraz odpowiedzialności społeczności za swój los. Wybrane przykłady z województwa podlaskiego [w:] R. Geisler (red.), Odpowiedzialność – przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki. Opole: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, s. 46-61.

Ziółkowski M. (1990), Orientacje indywidualne a system społeczny [w:] J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: Nakom, s. 56-75.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.