Autor - szczegóły

Prokopowicz, Dariusz, Instytut Socjologii UKSW

  • Vol 18, Nr 1 (2017) - Artykuły
    SYtUAcJA MAteRIALNO-eKONOMIcZNA GOSPODARStW DOMOWYcH W POLSce ORAZ ZNAcZeNIe WPROWADZeNIA PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” W RAMAcH KOMPLeKSOWeJ RODZINNeJ POLItYKI SPOŁecZNeJ
    Abstrakt  PDF