Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, Nr 1 (2017) SYtUAcJA MAteRIALNO-eKONOMIcZNA GOSPODARStW DOMOWYcH W POLSce ORAZ ZNAcZeNIe WPROWADZeNIA PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” W RAMAcH KOMPLeKSOWeJ RODZINNeJ POLItYKI SPOŁecZNeJ Abstrakt  PDF
Dariusz Prokopowicz
 
0 - 0 z 1 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.