U ŹRÓDEŁ ZASADY ‘AUDIATUR ET ALTERA PARS’

Maria Zabłocka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.01

Abstrakt


At the Root of the Principle of ‘audiatur et altera pars’
Summary
The aim of the article is to show that the prototype of what later became the principle of audiatur et altera pars is a provision from Law 1,7 of the Twelve Tables, cum perorando ambo praesentes (let them speak when both are present). At the start of proceedings both parties were to put their case to the praetor; in other words both parties presented their evidence in the presence of the opposite party. This concise provision encapsulates the fundamental principles judges in modern civil proceedings are expected to observe: audi alteram partem (“hear the other side”), equal treatment of both parties, and direct examination of the evidence.Słowa kluczowe


rzymski proces cywilny; zasady procesowe; rzymskie prawo archaiczne; paremia audiatur et altera pars

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amielańczyk K., U podstaw prawa prywatnego: „Rzymski proces cywilny” i jego zasady. (Uwagi na marginesie nowego podręcznika prawa rzymskiego W. Dajczaka, T. Giaro i F. Longchampsa de Bérier), «Gdańskie Studia Prawnicze» 24/2010, s. 157-175

Longchamps de Bérier F., ‘Audiatur et altera pars’. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości, [w:] ‘Leges Sapere’. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiąta rocznicę pracy naukowej, Kraków 2008, s. 271-283

Longchamps de Bérier F., ‘Audiatur et altera pars’. Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht, [w:] ‚‘Inter cives necnon peregrinos’. Essays in honour of Boudewijn Sirks, Göttingen 2014, s. 428-442

Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, red. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Warszawa 2001

Wacke A., ‘Audiatur et altera pars’, «Juristische Arbeitsblätter» 1980, s. 594-595

Wacke A., ‘Audiatur et altera pars’. Zum rechtlichen Gehör im römischen Zivilund Strafprozeß, [w:] ‘Ars boni et aequi’. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum. 65. Geburtstag, Stuttgart 1993, s. 369-399

Wołodkiewicz W., ‘Leges sapere’. Ma marginesie księgi poświeconej profesorowi Januszowi Sondlowi, «Palestra» 54.1-2/2009, s. 117-125

Zabłocka M., Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Warszawa 2013

Żeber I., Jeszcze o ‘Audiatur et altera pars’, [w:] Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego, Wrocław 2015, s. 31-42.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.