Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

FUNKCJE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO W PROCESIE KARNYM

Monika Abramek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.03

Abstrakt


Artykuł dotyczy postępowania sprawdzającego uregulowanego w art. 307 k.p.k. Autorka dokonuje analizy tej instytucji procesowej z perspektywy jej funkcji w polskim procesie karnym. W początkowej części pracy wskazuje na najważniejsze założenia związane z ww. regulacją, a następnie, w nawiązaniu do celu czynności sprawdzających, podejmuje próbę odczytania zamiarów ustawodawcy związanych z funkcjami tej instytucji. Następnie rozważania dotyczą poszczególnych funkcji postępowania sprawdzającego. Autorka wskazuje na uzasadnienie ich wyodrębnienia i związane z tym aspekty karnoprocesowe.


Słowa kluczowe


postępowanie sprawdzające; uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa; śledztwo; dochodzenie; postę- powanie przygotowawcze; postanowienie o wszczęciu postępowania karnego; prawa i wolności jednostki; zasada legalizmu; zasada szybkości postępowania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017.

Choromańska A., Porwisz M., Zasada legalizmu a reakcja Policji na popełnione przestępstwo, [w:] Dudzik B., Kosowski J., Nowikowski I., Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015.

Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1973.

Cieślak M., Przygotowawcze stadium procesu karnego (pojęcie – zakres – funkcje – struktura), [w:] Węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego, red. M. Cieślak, Kraków 1973.

Cieślak W., Woźniewski K. (red.), Leksykon prawa karnego procesowego: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012.

Gaberle A., Dochodzenie wstępne w polskim procesie karnym (podstawowe założenia i problemy), «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego» 61/1973, s. 139-155.

Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012.

Gronowska B., „Faktycznie” pokrzywdzony przestępstwem na tle czynności sprawdzających (art. 258 § 2 k.p.k.), «Problemy Praworządności» 2.7/1983, s. 32-38.

Hofmański P. (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Postępowanie przygotowawcze, Warszawa 2016.

Hofmański P. (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, I 1, Warszawa 2013.

Kudrelek J., Wojciechowska I., Postępowanie przygotowawcze. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady, Szczytno 2009.

Młynarczyk Z., Czynności sprawdzające i odmowa wszczęcia postępowania karnego, «Prokuratura i Prawo» 5/1995, s. 107-113.

Prusak F. (red.), System prawa karnego procesowego. Tryby szczególne, XIV, Warszawa 2015.

Skorupka J. (red.), Proces karny, Warszawa 2017.

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/funkcja;2558721.html (dostęp: 11 kwietnia 2016 r.).

Szatkowski Z., Czynności sprawdzające w ujęciu kodeksu postępowania karnego, «Problemy Kryminalistyki» 16.84/1970, s. 182-196.

Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008.

Tylman J., Instytucja czynności sprawdzających w postępowaniu karnym, Łódź 1984.

Wiliński P. (red.), System prawa karnego procesowego. Zasady procesu karnego,

III 2, Warszawa 2014.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.