Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA

Anna Golonka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.04

Abstrakt


Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z przestępstwem finansowania terroryzmu określonym w art. 165a k.k. Przepis ten w ciągu ostatnich dwóch lat był już dwukrotnie nowelizowany. Druga z nich, przeprowadzona ustawą z dnia 23marca 2017 r., przewidziała daleko idącą modyfikację typów czynów zabronionych uregulowanych w art. 165a k.k., w tym ustanawiając karalność nieumyślnego finansowania terroryzmu. Nowe brzmienie, jakie przybrał ten przepis zostało podyktowane zmianami w regulacjach wspólnotowych, a także wskazaniami Komitetu Moneyval, które legły u podstaw uzasadnienia niekoniecznie zasadnej nowelizacji. Co więcej, za jej sprawą w przepisie tym znalazł się niejeden zapis, który budzi poważne zastrzeżenia, zwłaszcza z perspektywy ratio legis zmian, tudzież zgodności z zasada określoności. Niedoskonały kształt tego przepisu budzi jednocześnie wątpliwości związane z możliwością jego praktycznego stosowania, a w konsekwencji również samą efektywnością zwalczania finansowania terroryzmu. Odnosi się to przede wszystkim do aspektów dotyczących strony podmiotowej typów czynów zabronionych opisanych w art. 165a k.k. Problematyka ta znajduje rozwinięcie w przedmiotowym artykule naukowym.


Słowa kluczowe


finansowanie terroryzmu; strona podmiotowa; przestępstwo nieumyślne; przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski J., Górniok O., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016. Dokumenty «Lex», dostępne w wersji elektronicznej (komentarz do art. 115 § 20 k.k.).

Golonka A., Finansowanie terroryzmu – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania. Wnioski ‘de lege lata’ i postulaty ‘de lege ferenda, «Ius et Administratio –Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis» 4/2016, s. 6-8.

Golonka A., Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, «Prokuratura i Prawo» 3/2013, s. 100-101.

Górniok O., [w:] Kodeks karny. Komentarz2, red. O. Górniok, Warszawa 2006.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Kaczmarek T., Sporne problemy umyślności, [w:] Umyślność i jej formy. Pokłosie VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2011, s. 41-43.

Kochanowski J., Standard „rozsądnego człowieka” w prawie karnym, «Studia Iuridica» 20/1991, s. 125-134.

Kucyper D., Kwiatkowski D., Finansowanie terroryzmu na gruncie znowelizowanego art. 165a k.k., «Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych» 3/2018, s. 9-10.

Kulik M., Wąsek A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, «Lex», komentarz do art. 9.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018, «Lex el.», komentarz do art. 165a k.k.

Lachowski J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016, «Lex», komentarz do art. 9.

Lidel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010, s. 9-34.

Majewski J., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna5, I 2: Komentarz do art. 53-116 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, «Lex».

Matusiak-Frącczak M., Przestępstwo finansowania terroryzmu: projekt nowelizacji art. 165a k.k. – analiza prawnoporównawcza, «Przegląd Legislacyjny» 95.1/2016, s. 21-24.

Michalska-Warias A., New Terrorist Offences in Polish Criminal Law, «Annales Universitas Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G, 65.1/2018, s. 104-111.

Popławski H., Zamiar ewentualny a potrzeby praktyki sądowej, «Palestra» 6.3-4/1962, s. 82.

Świtka W., Psychologiczna analiza winy w polskim prawie karnym (studium psychologiczno-kryminalne), Rzeszów 1977, s. 67-69.

Wiak K., Kryminalizacja fnansowania terroryzmu w polskim prawie karnym, «Palestra» 55.7-8/2010, s. 57-65.

Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 196 kodeksu karnego, Warszawa 2010, s. 95-97.

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, I 1: Komentarz do art. 1-52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, «Lex», komentarz do art. 9.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.