Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

ANALIZA PRZESTĘPSTWA STYPIZOWANEGO W ART. 151 K.K.

Łukasz Rosiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.05

Abstrakt


Niniejszy artykuł opisuje historię penalizacji przestępstwa namowy lub udzielenia pomocy w samobójstwie w ramach m.in. polskich kodeksów karnych. Wyżej wymienione przestępstwo zostało ujęte w kodeksie karnym z 1932 r., kodeksie karnym z 1969 r. oraz w kodeksie karnym z 1997 r. Aktualna maksymalna sankcja z tytułu tego występku – w zakresie czasu jej trwania - jest tożsama z tą występującą w kodeksie karnym z 1932 r. oraz w kodeksie karnym z 1969 r. Sankcje karne zawsze powinny być stosowane w ostateczności, niemniej w przypadku tak ważkiego dobra chronionego prawem jak ludzkie życie wydaje się, iż istnieć winna możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej danego sprawcy w zakresie kary będącej dla niego realną dolegliwością.


Słowa kluczowe


samobójstwo; namowa do samobójstwa; pomoc do samobójstwa; penalizacja; sankcja karna.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, «Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka» 2/2014, s. 99-121.

Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008.

Ciągwa J., Węgierski kodeks karny Károlya Csemegi, «Z Dziejów Prawa» 5/2004, s. 57-77.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2017.

Hołyst B., Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, «Pr. Pr.» 1/2010, s. 62-89.

Kaczmarek T., Komentarz do art. 37a k.k., [w:] Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Wrocław 2017.

Kaszowicz M., Przypadki „nagłej śmierci” w sprawach umorzonych z art. 151 k.k. i art. 155 k.k., «Pr. Pr.» 10/2018, s. 47–63.

Kokot R., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2018.

Kosonoga-Zygmunt J., Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), «Prokuratura i Prawo» 11/2015, s. 45-65.

Kosonoga-Zygmunt J., Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część I, «Ius Novum» 4/2014, s. 34-57.

Kosonoga-Zygmunt J., Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część II, «Ius Novum» 1/2015, s. 36 – 49.

Kozłowska-Kalisz P., Eutanazja a udział w samobójstwie (uwagi na tle art. 151 k.k.), [w:] Eutanazja, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Królikowski M., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, I, Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Lizak Z., Konferencja – Stres, wypalenie zawodowe, samobójstwa – prewencja, postwencja wśród funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników służb społecznych, «Państwo i Społeczeństwo» 3/2013, s. 195–199.

Makara-Studzińska M., Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, «Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska» 1/2001, s. 219-231.

Malczewski J., Problemy z prawną kwalifkacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), «Prokuratura i Prawo» 1/2008, s. 20-35.

Malczewski J., Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012.

Michalski B., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-221, I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Sobolewski K., Laniewski A., Komentarz do art. 228 k.k. z 1932 r., [w:] Polski kodeks karny z 11 lipca 1932 r. wraz z prawem o wykroczeniach, przepisami wprowadzającemi i utrzymanemi w mocy przepisami kodeksu karnego austriackiego, rosyjskiego, niemieckiego i skorowidzem, red. K. Sobolewski, A. Laniewski, Lwów 1932.

Szczepaniec M., Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, «CPKiNP» 15.4/2011, s. 107-123.

Szczepaniec M., Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, s. 165-176.

Szymanowska A., Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych, «CPKiNP» 11.1/2007, s. 105-123.

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, Warszawa 2016.

Warylewski J., Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno-kryminalna wybranych aspektów, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Warszawa 2014.

Wiak K., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.

Załęski S., Psychologia samobójstwa, Kraków 1877.

Zduński I., Zasady i dyrektywy wymiaru kary w k.k. z 1932 r., «Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea» 6/2016, s. 242-258.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.