Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA SZARIATU (‘HUDUD’) W ŚWIETLE UWAG ZAWARTYCH W KLASYCZNYM PODRĘCZNIKU ‘UMDAT AL-SALIK’ AL-MISRIEGO

Przemysław Kubiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.07

Abstrakt


Do źródeł poznania szariatu, oprócz Koranu oraz tekstów sunny, należą również dzieła jurysprudencji islamskiej. Umdat al-Salik jest podręcznikiem tego świętego prawa napisanym w XIV wieku n.e. przez Ahmad ibn Naqib al-Misriego i jest jednym z najbardziej godnych zaufania dzieł szafickiej szkoły prawniczej. Jego tłumaczenie na język angielski dokonane przez N.H.M. Kellera zostało uznane przez autorytety świata muzułmańskiego za dzieło wartościowe i wiarygodne. Uzyskało również akceptację rządów kilku państw muzułmańskich. Podręcznik ten zawiera między innymi opis szczegółowych regulacji dotyczących najpoważniejszych przestępstw prawa islamskiego - hudud. Bezpośrednio godzą one w islam oraz całą społeczność muzułmańską, a karane są z mocy boskiego nakazu. Źródłem ich penalizacji każdorazowo musi być Koran lub sunna. W ich wypadku sędzia nie ma swobody w zakresie wymiaru kary, stwierdza jedynie winę oskarżonego, a sankcja karna jest sztywno określona w źródłach i nie można jej zmienić. Zaliczyć można do nich: cudzołóstwo (zina), oskarżenie o cudzołóstwo bez wymaganych zeznań świadków (qadhf), kradzież (sariqa), rozbój (hirabah albo tariq), picie alkoholu (khamr), bunt przeciw kalifowi (baghy) oraz apostazję (riddah).


Słowa kluczowe


szariat; islamskie prawo karne; „Umdat al-Salik”; hudud; „Wsparcie dla podróżującego”.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auf Y., Islam and Sharia Law. Historical, Constitutional and Political Context in Egypt, raport Atlantic Council. Rafik Hariri Center for the Middle East 2016.

Badawy T., Towards a Contemporary View of Islamic Criminal Procedures: A Focus on the Testimony of Witnesses, «Arab Law Quarterly» 23.3/2009, s. 269-305.

Bielawski J., Koran, Warszawa 1986.

Bohlander M., Hedayati-Kakhki M.M., Criminal Justice under Shariah in the 21st Century – An Inter-Cultural View, «Arab Law Quarterly» 23.4/2009, s. 417-436.

Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.

Cammack M., Islamic Law and Crime in Contemporary Courts, «Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law» 1/2012, s. 1-15.

Gabriel M.A., Reforming Hudud Ordinances to Reconcile Islamic Criminal Law with International Human Rights Law, Cape Town 2016.

Gouda M., Stealing more is better? An economic analysis of Islamic law of theft, «European Journal of Law and Economics» 42.1/2016, s. 103-128.

Guź J., Muzułmanie w Niemczech – lojalni obywatele państwa, „społeczeństwo równoległe” czy baza dla terroryzmu islamskiego. Wprowadzenie do zagadnienia, «Acta Erasmiana» 5/2013, s. 203-222.

Hallaq W.B., Sharia. Theory, Practice, Transformation, Cambridge 2009.

Hallaq W.B., Islamic law: history and transformation, [w:] New Cambridge History of Islam, red. R. Irwin, Cambridge 2010, s. 142-183.

Hina A., Rape as a Variant of Fornication (zina) in Islamic Law: an Examination of the Early Legal Raports, «Journal of Law and Religion» 28.2/2012-13, s. 441-466.

Kamali M.H., Terrorism, Banditry and Hirabah: Advancing New Shariah Perspective, «Islam and Civilisational Renewal» 8.1/2017, s. 11-34.

Keller N.H.M., Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law (revised edition), Maryland 2011.

Kuriata A., Dżizja – muzułmański podatek pobierany od innowierców. Zarys tematyki, «Acta Erasmiana» 10/2015, s. 13-25.

Noor A.M., Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic Law, «Arab Law Quarterly» 24.4/2010, s. 417-438.

Noor A.M., A Victim’s Claim of Being Raped is Neither a Confession to Zina nor Committing Qadhf (Making False Accusation of Zina), «Muslim World Journal of Human Rights» 8.1/2011, s. 1-21 (https://doi.org/10.2202/1554-4419.1174).

Okon E.E., Hudud Punishments in Islamic Criminal Law, «European Scientific Journal» 10/2014, s. 227-238.

Otto J.M. (red.), Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Leiden 2010.

Peiffer E., The Death Penalty in Traditional Islamic Law and as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria, «William and Mary Journal of Women and the Law» 11.3/2005, s. 507-539.

Peters R., Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge 2005.

Peters R., de Vries G.J.J., Apostasy in Islam, «Die Welt des Islams» 17.1-4/1976, s. 1-25.

Prochwicz-Studnicka B., Usul al-fqh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 65.1/2013, s. 11-51.

Rahman S.A., Punishment of Apostasy in Islam, Bhavan 1996.

Sadowa K., Oddziaływanie szariatu na orzecznictwo europejskie i europejski porządek prawny na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii – zarys problematyki, «Acta Erasmiana» 7/2014, s. 125-142.

Sadowa K., Zbrodnie „honorowe” problemem współczesnej Europy? Zarys tematyki, «Wrocławskie Studia Erazmiańskie» 6/2014, s. 209-239.

Sadowa K., Przedmioty objęte obowiązkiem zakat i dostosowanie obowiązku do warunków współczesnych – wybrane przykłady, «Acta Erasmiana» 10/2015, s. 89-99.

Sadowa K., Zakat – podatek czy jałmużna? Doktrynalne podstawy zakat i współczesne funkcjonowanie instytucji – zarys tematyki, «Acta Erasmiana» 9/2015, s. 123-135.

Sadowa K., Kuriata A., Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki, «Acta Erasmiana» 10/2015, s. 207-222.

Sadowski M., Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa VII–IX w., «Przegląd Prawa i Administracji» 55/2003, s. 3-31.

Sadowski M., Dżihad – święta wojna w islamie, «Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego» 8/2013, s. 29-47.

Sadowski M., Naskh – metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu, «Wrocławskie Studia Erazmiańskie» 8/2014, s. 57-76.

Sadowski M., Czy islam ma charakter totalitarny?, «Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem» 39(2)/2017, s. 105-116.

Sadowski M., Islam. Religia i prawo, Warszawa 2017.

Samojedny M., Sunnickie szkoły prawa muzułmańskiego, «Acta Erasmiana» 5/2013, s. 185-201.

Samojedny M., Wykładnia prawa islamu według hanbalickiej szkoły prawa, «Wrocławskie Studia Erazmiańskie» 8/2014, s. 227-236.

Sharif M., Baghy in Islamic Law and the Tinking of Ibn Taymiyya, «Arab Law Quarterly» 20.3/2006, s. 289-305.

Sharif M., The Concept of Jihād and Baghy in Islamic Law: With Special Reference to Ibn Taymiyya, Edinburgh 2006.

Wajis N., Te Crime of Hirabah in Islamic Law, Glasgow 1996.

Warner B., Szariat dla niemuzułmanów, Brno 2016.

Warraq I., Dlaczego nie jestem muzułmaninem, Warszawa 2013.

Ye’or B., Te Dhimmi: Jews and Christians Under Islam, Fairleigh 1985.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.