Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

CZY „OBCY” W PAŃSTWIE OZNACZA KŁOPOTY? FENOMEN PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W SZWAJCARII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLAKÓW

Diana Dajnowicz-Piesiecka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.09

Abstrakt


Artykuł dotyczy fenomenu przestępczości cudzoziemców w Szwajcarii. Ze szczególną uwagą omówiono zwłaszcza obraz przestępczości, której w Szwajcarii dopuszczają się Polacy. Miało to na celu weryfikację prawdziwości funkcjonującego w europejskich społeczeństwach stereotypu Polaka-przestępcy. Badania, których wyniki prezentuje przedmiotowe opracowanie, przeprowadzono za pomocą metody analizy danych wtórnych. Wykorzystano statystyki kryminalne dotyczące skazań cudzoziemców za popełnienie przestępstwa, które pozyskano ze szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego. Analiza danych liczbowych pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, iż w obrazie przestępczości osądzonej wyrokiem skazującym w Szwajcarii przeważają sprawcy pochodzenia obcego, ponieważ cudzoziemcy co roku stanowią blisko 60% wszystkich skazanych w Szwajcarii osób. Wśród skazanych cudzoziemców znajdują się również Polacy, którzy coraz częściej postrzegają Helwecję jako atrakcyjny kierunek emigracji. Przestępczości Polaków w Szwajcarii swoją strukturą nie odstaje mocno od ogólnego obrazu przestępczości cudzoziemców w tym kraju, jednak warto wskazać, iż Polacy częściej niż przedstawiciele innych nacji, skazywani są za przestępstwa określone w szwajcarskiej ustawie o ruchu drogowym.


Słowa kluczowe


prawo karne, przestępczość, Szwajcaria, imigranci, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa drogowe, kodeks karny, przestępczość cudzoziemców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachman R., Schutt R.K., The practice of research in criminology and criminal justice, Los Angeles-London-New Dehli-Singapoore-Washington DC 2011.

Becker G.S., Crime and Punishment: An Economic Approach, «Journal of Political Economy» 76.2/1968, s. 169-217.

Bell B., Fasani F., Machin S., Crime and immigration: evidence from large immigrant waves, «The Review of Economics and Statistics» 95(4)/2013, s. 1278-1290.

Bianchi M., Buonanno P., Pinotti P., Do Immigrants Cause Crime?, «Journal of the European Economic Association» 10.6/2012, s. 1318-1347.

Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Warszawa 2014.

Borjas G.J., Grogger J., Hanson G.H., Immigration and the Economic Status of African-American Men, «Economica» 77/2010, s. 255-282. Ehrlich I., Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, «Journal of Political Economy» 81.3/1973, s. 521-565.

Fałkowski M., Polacy i Niemcy: Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, [w:] Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, red. L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski, Warszawa 2008, s. 37-67.

Fałkowski M., Popko A., Niemcy o Polsce i Polakach 2000-2006. Główne wnioski z badania, Warszawa 2006.

Hart H.H., Immigration and Crime, «Te American Journal of Sociology» 2/1896, s. 369-377.

Killias M., Immigrants, Crime and Criminal Justice in Switzerland, «Crime and Justice» 21/1997, s. 375-405.

Killias M., Immigration and Crime: The European Experience, European University Institute, Fiesole 2011, s. 1-23.

Killias M., Paradise lost? New trends in crime and migration in Switzerland, [w:] Immigration, Crime and Justice, red. W.F. McDonald, Bingley (United Kingdom) 2009, s. 33-45.

Martinez R., Lee M.T., On Immigration and Crime, Criminal Justice 2000, I, US Department of Justice, Office of Justice Programs, s. 486-524.

Matkowska M., Współczesne problemy migracji w Polsce, «Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania» 24/2011, s. 89-102.

Nowotnik D., Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego, «Prace Komisji Geografi Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego» 18/2011, s. 59-69.

Perkowska M., Przestępczość zorganizowana w Szwajcarii – fenomen zjawiska, [w:] Współczesne oblicza przestępczości zorganizowanej, red. K. Laskowska, Białystok 2014, s. 219-240.

Perkowska M., Status społeczny cudzoziemców w Szwajcarii jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, [w:] Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego, red. E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski, Białystok 2016, s. 117.

Zarzycka G., Stereotypy Polski i Polaków w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku studentów zagranicznych, «Postscriptum Polonistyczne» 1(1)/2008, s. 171-195.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.