Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

CRIMINAL ASPECTS OF HUMAN EMBRYO DONATION UNDER SURROGACY ARRANGEMENTS

Zuzanna Barbara Gądzik

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.12

Abstrakt


This article is on criminal liability under Polish law for behaviour related to the donation of embryos that may take place as part of surrogate arrangements. I analyse the features of prohibited acts specified in the provisions of Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (the Treatment of Infertility Act of 25th June 2015, Dziennik Ustaw 2017, Item 865, uniform text) i.e. embryo disposal or acquisition to derive material or personal benefit, dissemination of advertisements for embryo provision or receipt in return for payment, and embryo handling in breach of the legal provisions. I also refer to descriptions of surrogate maternity and its status in Polish law.


Słowa kluczowe


embryo; surrogate arrangements; infertility treatment; embryo donation.

Sponsor


The Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bagan-Kurluta K., Macierzyństwo zastępcze a adopcje – symbioza czy konkurencja?, «Miscellanea Historico-Iuridica» 13.2/2014, p. 281-297.

Bojarski M. (ed.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, vol. XI, Warszawa, 2017.

Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 157a k.k., [in] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa, 2018, «Lex/el.».

Chełmowska P.W., Prawo dziecka poczętego w wyniku zastosowania medycznie wspomaganej prokreacji do poznania swojego pochodzenia genetycznego – kilka słów o ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności, [in], Prawo Małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa, eds. I.A. Jaroszewska, G. Ćwikliński, Olsztyn 2017, p. 18-27.

Fras M., Abłażewicz D., Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, «Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego» 6/2008, p. 31-67.

Gałązka M., Prawo karne wobec zastępczego macierzyństwa, [in] ‘Ius et lex’. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak and K. Wiak, Lublin, 2002, p. 117-131.

Górowski W., Zastępcze macierzyństwo a prawo karne – obecna ocena stanu prawnego, «Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych» 15.1/2011, p. 5-24.

Grześkowiak, A., Wiak, K. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2017.

Haberko J., Uhrynowska-Tyszkiewicz I., Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Warszawa, 2014, «Lex/el.».

Holocher J., Soniewicka M., Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo, «Prawo i Medycyna» 11.3/2009, p. 43-60.

Lebensztejn M. A., Macierzyństwo zastępcze – problemy etyczne i prawne, «Miscellanea Historico-Iuridica» 13.2/2014, p. 299-315.

Makowiec A., Dopuszczalność zastępczego macierzyństwa w prawie polskim – rozważania de lege lata i de lege ferenda, «Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ» 6.1/2011, s. 57-72.

Mikluszka M., Czy można kupić dziecko, czyli problemy prawne i etyczne związane z macierzyństwem zastępczym, [in], Współczesne wyzwania bioetyczne, eds. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa, 2010, p. 322-337.

Mozgawa M. red., Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa, 2017.

Potulski J., Defnicja pojęcia „człowiek” w rozumieniu prawa karnego materialnego, «Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa» 3/2007, p. 143-153.

Robertson J.A., Ethical and legal issues in human embryo donation, «Fertility and Sterility» 64.5/1995, p. 885-894.

Safjan M., Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.

Szczucki K., Prawo dziecka poczętego metodą in vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej, [in], Współczesne wyzwania bioetyczne, eds. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa, 2010, p. 184-198.

Walerjan B., Nowe dylematy medycyny – zjawisko macierzyństwa zastępczego w perspektywie społeczno-etycznej, «Annales: etyka w życiu gospodarczym» 12.1/2009, s. 33-44.

Witczak P., Prawna sytuacja matek zastępczych, «Iustitia» 24.2/2016, s. 87-91.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.