UBEZPIECZENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE JEZIOR WYSTĘPUJĄCYCH W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM

Sławomir Brózda, Michał Marszelewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.02

Abstrakt


Real Property Title Insurance in Civil Law Transactions Concerning Lakes
Summary
The article presents title insurance for civil law transactions involving lakes. The purpose of this insurance is to compensate for financial losses in the event of legal defects relating to the ownership (title) of real property coming to light after the transfer of such ownership. The paper discusses the origins of title insurance, which comes from the USA, and accounts for its rapid development. The issues discussed include the concept of title insurance, its distinguishing features, and the scope of protection it offers. The authors conduct an analysis of a model title insurance for compliance with Polish law. The result they obtain is that this type of insurance meets the requirements imposed by the Polish legal order. They then move on to the applicability of title insurance to transfer of property ownership involving lakes, and show that title insurance can be a significant advantage protecting a buyer’s interests. This is all the more important because the legal disputes which may arise from the transfer of property ownership in civil law involve many aspects, require specialist knowledge, and can be expensive.


Słowa kluczowe


ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości; własność jezior; prawo wodne; woda stojąca; obrót cywilnoprawny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Land Title Association, Title Insurance: A Comprehensive Overview,

s. 3, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

Baum T., Duma A., Title insurance – ubezpieczenie tytułu prawnego i wad

prawnych nieruchomości, «Nieruchomości C.H.Beck» 1/2013, s. 13-15

Cycoń M., Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia

wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Warszawa 2011, s. 123-138

Drewka W., Kartuzy. Skarb Państwa przejmie Jezioro Karczemne? To dopiero

początek, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

aktualnosci/2012/06/kartuzy-skarb-panstwa-przejmie-jezioro-karczemneto-dopiero-poczatek>

Drewka W., Właściciele nie stracą Jeziora Karczemnego. Co dalej z rekultywacją?,

Express Kaszubski, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

Górska M., Czy każdy otrzyma zwrot lub odszkodowanie za znacjonalizowaną nieruchomość?, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

czy-kazdy-otrzyma-zwrot-lub-odszkodowanie-za-znacjonalizowana-nieruchomosc/>

Lida R., Sprzedano niezbywalną własność Skarbu państwa, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

Lis J., Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości, za: Raport kancelarii BSJP oraz ProDevelopment, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

Johnson H.M., The Nature of Title Insurance, «The Journal of Risk and Insurance» 33.3/1966, s. 393-410

Johnstone Q., Title insurance, «The Yale Law Journal» 66.4/1957, s. 492-524.

Kacprzyk T., Wybrane aspekty ubezpieczenia ochrony prawnej, «Rozprawy

ubezpieczeniowe» 14.1/2013, s. 118-132

Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011

Kowalczyk P., Zastosowanie produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu

ryzykiem wierzytelności hipotecznych, [w:] Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, Warszawa 2010, s. 227-237

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006.

Kubiak-Wójcicka K., Marszelewski M., Definitions and evolutions of the terms „flowing and stagnant waters” in the context of the proprietorship of the lakes in Poland, «Limnological Review» 12.4/2012, s. 189-195

Malinowska K., Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości – aspekty

prawne, «Prawo Asekuracyjne» 68.3/2011, s. 52-65

Maryland Insurance Administration, A Consumer Guide To Title Insurance, s. 1, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

documents/committees_c_cst_wg_related_md.pdf>

Marszelewski M., Marszelewski W., Jezioro Radodzierz – Przykład wykluczających się rodzajów własności, «Przegląd Prawa Ochrony Środowiska» 1/2014, s. 103-119

Marszelewski M., Marszelewski W., Problemy własności jezior w Polsce,

«Przegląd Prawa Ochrony Środowiska» 3/2013, s. 29-45

Nie można sprzedać jeziora – wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 726/13, [online] dostęp: 5 marca 2016 r.,

Okoniewska E., Surażyńska J., Przejmą jeziora i nie zapłacą odszkodowania,

«Gryf Kościerski» wydanie z dnia 20 lutego 2015 r.

Osuch-Chacińska L., Zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarce

wodnej, «Gospodarka wodna» 3/2008, s. 98-101

Polska Izba Ubezpieczeń, Raport roczny 2014, Warszawa 2015

Saniewski A., Wydra M., Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości,

«Wiadomości Ubezpieczeniowe» 3/2009, s. 130-150

Sznajder J.,Nacjonalizacja jezior w Polsce, [online] dostęp: 5 marca 2016r.,

-nacjonalizacja-jezior-radca-adwokat-rzeszow>

Urbańska M., Title Insurance – ubezpieczenie tytułu prawnego jako nowy

rodzaj ubezpieczenia majątkowego na rynku polskim, Praca magisterska

napisana pod kierunkiem Prof. dra hab. E. Kowalewskiego w Katedrze

Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015

Żaczkiewicz-Zborska K., SN: notariusz bezprawnie zatwierdził kupno jeziora, [online] dostęp: 5 marca 2016 r., http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/

artykul/sn-notariusz-bezprawnie-zatwierdzil-kupno-jeziora

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.