ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI

Damian Kaczan

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.04

Abstrakt


The Use of Reproductive Cells and Embryos in Medically Assisted Procreation
Summary
The article discusses the use of reproductive cells and embryos in medically assisted procreation in Poland, which is regulated by the Polish Treatment of Infertility Act (Ustawa o leczeniu niepłodności). The article is divided into six sections. In the first section the author explains why he has chosen to study this subject and the scope of the examination. In the second he explains the normative meaning of the key concepts for further consideration: the procedure of medically assisted procreation, the reproductive cell, the embryo, the donor, and the donor of the embryo. In the third section he presents the general provisions applicable in medically assisted procreation as one of the therapies used in Poland to treat infertility. The fourth and fifth sections are devoted to the recommendations and contraindications respectively for the undertaking of medically assisted procreation. In the sixth section the author assesses the new Polish act on medically assisted procreation and calls for its fundamental amendment or repeal.


Słowa kluczowe


komórki rozrodcze; zarodek; procedura medycznie wspomaganej prokreacji; biorczyni; dawca; dawstwo; dawstwo partnerskie; dawstwo zarodka; zgoda pacjenta; leczenie niepłodności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa

Bekrycht T., Korycka-Zirk M., Dobrzeniecki K., Logiczne zagadnienia

prawoznawstwa, Toruń 2014

Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2008

Brown T.A., Genomy, przekład K. Mroczek, red. P. Węgleński, Warszawa

Budna E., Stan cywilny przysposobionego anonimowo, «Państwo i Prawo»

3/1994, s. 48-58

Dylszewska-Tarnowska A., [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. Ogiegło L., Warszawa 2010, s. 289-297

Fiutak A., Prawo w medycynie, Warszawa 2011

Granat M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako

norma prawna, «Państwo i Prawo» 69.8/2014, s. 3-22

Gronowska B., [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015, s. 141-196

Hartl D.L., Clark A.G., Podstawy genetyki populacyjnej, przekład J. Burczyk, [w:] red. J. Burczyk, Warszawa 2007

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2012

Jastrzębski J., Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties)

a wady oświadczenia woli, «Przegląd Prawa Handlowego» 1/2014, s. 4-12

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012

Kiełb M., Pewność prawa vs. nieokreśloność prawa, «Forum Prawnicze» 3/2011, s. 57-68

King R.C., Stansfield W.D., Słownik terminów genetycznych, przekład, red.

W. Prus-Głowacki, Poznań 2002

Krwiolecznictwo, wyd. nacz. R.H. Walker, przekład E. Brojer, red. H. Seyfriedowa, J. Sabliński, R.Scharf, Warszawa 1994

Lawless J., The Complexity of Flexibility in EU Food Hygiene Regulation,

«European Food & Feed Law Review» 7.5/2012, s. 220-231

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-

-językowe, Warszawa 2008

Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1994

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006

Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011

Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa,

Warszawa 1973

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego. I: Prawo cywilne – część ogólna,

red. M., Safjan, Warszawa 2012, s. 1016-1044

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012

Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1977

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014

Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym,

Toruń 2010

Śmigielski F., Glosa do wyroku SN z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 287/09,

«OSP» 56.10/2012, s. 658-664

Świderska M., [w:] Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Komentarz, red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009, s. 78-102

Świderska M., Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,

Warszawa 2001

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej,

Warszawa 2004

Zatorska J., Komentarz do zmiany art.68 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-

czego wprowadzonej przez Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, [w:] Komentarz

do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny

i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431), «Lex/el.» 2011

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1994.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.