Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

ZASADY REDAKCJI TEKSTÓW

1. Format tekstu: umożliwiający zapis plików w formacie .doc lub .docx (wykluczony format PDF); czcionka: Times New Roman 12 pkt (tekst zasadniczy), Times New Roman 10 pkt (przypisy); odstępy między wierszami: 1,5 wiersza

2. Prosimy o sporządzanie odsyłaczy do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury i źródeł internetowych w formie przypisów dolnych. Odsyłaczami przypisów dolnych powinny być cyfry arabskie złożone w indeksie górnym. Należy je umieszczać przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie.

3. W wykazie piśmiennictwa i odsyłaczach należy podawać kolejno: pierwszą literę imienia/imion, nazwisko, tytuł (kursywą), nazwę czasopisma, rok wydania, numer (w przypadku artykułów), wydawnictwo, miejsce i rok wydania (w przypadku monografii), tytuł (kursywą), imię i nazwisko wydawcy, miejsce i rok wydania (w przypadku wydawnictw źródłowych.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, „Czasopismo ABC” 1 (2011), nr 1, s. 1-22.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, [w:] J. Wiśniewski (red.) Prawo międzynarodowe, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011, s. 1-22.
• Prawa człowieka. Wybór dokumentów, wyd. J. Wiśniewski, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011.
Strony internetowe:
http://www.imo.org/ (dostęp: 1.5.2011)
Pozycje cytowane wcześniej:
• J. Kowalski, op. cit. (jeśli jedna pozycja)
• J. Kowalski, Prawa człowieka, s. 150 (jeśli więcej pozycji);
• Prawa człowieka. Wybór dokumentów, nr 12, s. 150 (wydawnictwa źródłowe)
• Ibidem (jeśli w poprzedzającym przypisie)
4. Pozostałe zasady:
Kursywa
• Tytuły publikacji
• Nazwy spraw sądowych lub arbitrażowych (w tekście głównym)
• Wyrażenia po łacinie i w innych językach obcych
• Słowa wymagające szczególnego wyróżnienia
Cytaty
• W przypadku krótszych cytatów – powinny być zamieszczone w głównym tekście, opatrzone cudzysłowem: „…………….”
• W przypadku cytatów dłuższych niż 40 słów – powinny zaczynać się od nowej linii i być wyjustowane z obu stron:
„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Nazwiska
• Przywołując jakąś osobę po raz pierwszy należy podać pełne imię i nazwisko, później już tylko nazwisko
Daty należy zapisywać w następujący sposób:
• 12 listopada 1991
• 12. 11. 1991 (w przypadku podawania daty dostępu do strony internetowej)
Skróty
• Należy je wprowadzać, podając po raz pierwszy pełną nazwę, wg. wzoru:
Międzynarodowy Czerwony Krzyż (MCK)
Konwencja Praw Dziecka (Konwencja)

 

Na potrzeby publikacji w czasopiśmie „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad redakcyjnych:

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie elektronicznej i przesłane na adres ppsm@uksw.edu.pl lub m.satora@uksw.edu.pl

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (do 40000 znaków)

3. Proszę podać imię i nazwisko autora/autorów oraz stanowisko i nazwę instytucji/uczelni, a także dodatkowe informacje/dane kontaktowe (w pierwszym przypisie)

4. Do tekstu proszę dołączyć streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim (do 1500 znaków) oraz bibliografię

5. Tekst powinien uwzględniać zasady redakcji wskazane osobno.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP