Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

ZASADY REDAKCJI TEKSTÓW

1. Format tekstu: umożliwiający zapis plików w formacie .doc lub .docx (wykluczony format PDF); czcionka: Times New Roman 12 pkt (tekst zasadniczy), Times New Roman 10 pkt (przypisy); odstępy między wierszami: 1,5 wiersza

2. Prosimy o sporządzanie odsyłaczy do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury i źródeł internetowych w formie przypisów dolnych. Odsyłaczami przypisów dolnych powinny być cyfry arabskie złożone w indeksie górnym. Należy je umieszczać przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie.

3. W wykazie piśmiennictwa i odsyłaczach należy podawać kolejno: pierwszą literę imienia/imion, nazwisko, tytuł (kursywą), nazwę czasopisma, rok wydania, numer (w przypadku artykułów), wydawnictwo, miejsce i rok wydania (w przypadku monografii), tytuł (kursywą), imię i nazwisko wydawcy, miejsce i rok wydania (w przypadku wydawnictw źródłowych.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, „Czasopismo ABC” 1 (2011), nr 1, s. 1-22.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011.
• J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, [w:] J. Wiśniewski (red.) Prawo międzynarodowe, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011, s. 1-22.
• Prawa człowieka. Wybór dokumentów, wyd. J. Wiśniewski, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011.
Strony internetowe:
http://www.imo.org/ (dostęp: 1.5.2011)
Pozycje cytowane wcześniej:
• J. Kowalski, op. cit. (jeśli jedna pozycja)
• J. Kowalski, Prawa człowieka, s. 150 (jeśli więcej pozycji);
• Prawa człowieka. Wybór dokumentów, nr 12, s. 150 (wydawnictwa źródłowe)
• Ibidem (jeśli w poprzedzającym przypisie)
4. Pozostałe zasady:
Kursywa
• Tytuły publikacji
• Nazwy spraw sądowych lub arbitrażowych (w tekście głównym)
• Wyrażenia po łacinie i w innych językach obcych
• Słowa wymagające szczególnego wyróżnienia
Cytaty
• W przypadku krótszych cytatów – powinny być zamieszczone w głównym tekście, opatrzone cudzysłowem: „…………….”
• W przypadku cytatów dłuższych niż 40 słów – powinny zaczynać się od nowej linii i być wyjustowane z obu stron:
„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Nazwiska
• Przywołując jakąś osobę po raz pierwszy należy podać pełne imię i nazwisko, później już tylko nazwisko
Daty należy zapisywać w następujący sposób:
• 12 listopada 1991
• 12. 11. 1991 (w przypadku podawania daty dostępu do strony internetowej)
Skróty
• Należy je wprowadzać, podając po raz pierwszy pełną nazwę, wg. wzoru:
Międzynarodowy Czerwony Krzyż (MCK)
Konwencja Praw Dziecka (Konwencja)

 

Na potrzeby publikacji w czasopiśmie „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad redakcyjnych:

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie elektronicznej i przesłane na adres ppsm@uksw.edu.pl lub m.satora@uksw.edu.pl

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (do 40000 znaków)

3. Proszę podać imię i nazwisko autora/autorów oraz stanowisko i nazwę instytucji/uczelni, a także dodatkowe informacje/dane kontaktowe (w pierwszym przypisie)

4. Do tekstu proszę dołączyć streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim (do 1500 znaków) oraz bibliografię

5. Tekst powinien uwzględniać zasady redakcji wskazane osobno.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.