O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowychjest rocznikiem poświęconym zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych i dziedzin pokrewnych. Czasopismo powstało w 2011 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły w języku polskim (do każdego z nich dołączone jest streszczenie w języku angielskim) i w językach obcych (wraz ze streszczeniem w języku polskim).

Proces recenzji

 1. Nadsyłane teksty poddawane są wstępnej ocenie przez redaktora merytorycznego
 2. Redakcja stosuje zasadę tzw. Double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swojej tożsamości
 3. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych, niezwiązanych z redakcją recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Recenzenci zobowiązani są do traktowania tekstów i informacji o nich jako poufne do czasu ich publikacji. W związku z tym redakcja prosi recenzentów o nieujawnianie recenzowanych tekstów opracowań, a także nieujawnianie opinii na ich temat oraz niewykorzystywanie wiedzy zdobytej przy okazji recenzji przed publikacją opracowania.
 5. Redakcja zlecając recenzje, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzje. Recenzja musi kończyć sie jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.
 7. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 8. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza sie z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.
 9. Decyzje o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 10. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego numeru czasopisma.
 11. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Formularz recenzji

Review form


Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


Lista recenzentów

Recenzenci w latach 2011-2016:

Tomasz Błaszczak (Kowno)
Jakub Czepek (Olsztyn)
Dominika Harasimiuk (Warszawa)
Danuta Kabat-Rudnicka (Kraków)
Karol Karski (Warszawa)
Marcin Kałduński (Toruń)
Krzysztof Kania (Toruń)
Ekaterina Koldunova (Moskwa)
Andrej Kreutz (Calgary)
Ewa Popławska (Warszawa)
Przemysław Saganek (Warszawa)
Anna Solarz (Warszawa)
Jan Szumski (Warszawa)
Andrzej Marcin Suszycki (Poczdam)
Mariusz Wołos (Kraków)
Vita Zagórowska (Warszawa)


Zasady etyki

Zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja wprowadza procedurę zwalczania zjawisk określanych jako „ghostwriting” oraz „guest authorship”. („Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych wpublikacji; „guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). W związku z tym redakcja wprowadza następujące zasady:

1) Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

2) W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie odpowiednie instytucje.

3) W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.

4) Składając tekst do publikacji autor oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tekstu, który nie był nigdy wcześniej publikowany oraz wyraża zgodę na wprowadzenie poprawek redakcyjnych, a także publikację artykułu na stronie internetowej Polskiego Przeglądu Stosunków Międzynarodowych

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.