About

Establishing an open-access journal is necessary to create a scientific platform for both the exchange of experiences of academic staff in Poland and Europe and the promotion of humanistic ideas in medicine in connection with health policy.
The magazine is intended to highlight in particular aspects of the humanization of medicine, which is an extremely necessary and expected change in the functioning of current health care systems, because focusing on empathy and patient care ensures better quality of care and better treatment results. Thanks to this, patients feel listened to and understood, which positively affects their experience of the disease and treatment. The humanization of medicine also enables better communication and collaboration between patients and doctors, leading to more sustainable and effective treatment. The dimension of humanistic medicine and bioethics is particularly important in connection with the development of medical technologies, artificial intelligence and telemedicine.

FOCUS AND SCOPE

European Journal of Health Policy, Humanization of Care and Medical Ethics is an international periodical (semi-annual) devoted to health policy, humanization of care and medical ethics.
The aim of the journal is to publish articles enabling the exchange of reflections and practical experiences by representatives of many scientific disciplines dealing with the broadly understood topic of humanization of medicine. It is a multidisciplinary and interdisciplinary journal that publishes peer-reviewed original articles by scientists and specialists from many fields. Published articles may be clinical, statistical, theoretical, illustrative or casuistic in nature. The journal intends to combine many areas of research, presenting issues related to patient well-being from the perspective of health sciences, medical sciences, social sciences, humanities and theological sciences.

Powołanie czasopisma w formie open-access jest niezbędne do stworzenia naukowej platformy zarówno wymiany doświadczeń kadry akademickiej w Polsce i Europie jak i propagowania idei humanistycznej w medycynie w powiązaniu z polityką zdrowotną.
Czasopismo w sposób szczególny ma zaznaczać aspekty humanizacji medycyny, co jest niezwykle potrzebną i oczekiwaną zmianą w funkcjonowaniu obecnych systemów opieki zdrowotnej, ponieważ skupienie się na empatii oraz trosce o pacjenta zapewnia lepszą jakość opieki oraz lepsze wyniki leczenia. Dzięki temu pacjenci czują się słuchani i zrozumiani, co pozytywnie wpływa na ich doświadczenie związane z chorobą i leczeniem. Humanizacja medycyny umożliwia również lepszą komunikację i współpracę między pacjentami a lekarzami, co prowadzi do bardziej zrównoważonego i efektywniejszego leczenia. Wymiar humanistycznej medycyny oraz bioetyki jest szczególnie ważny w związku z rozwojem technologii medycznych, sztucznej inteligencji i telemedycyny.

Cel i zakres tematyczny

European Journal of Health Policy, Humanization of Care and Medical Ethics to międzynarodowy periodyk (półrocznik) poświęcony tematyce polityki zdrowotnej, humanizacji opieki oraz etyki lekarskiej.
Celem czasopisma jest publikowanie artykułów umożliwiających wymianę refleksji i doświadczeń praktycznych przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką humanizacji medycyny. To multidyscyplinarne i interdyscyplinarne czasopismo, które publikuje recenzowane oryginalne artykuły naukowców i specjalistów z wielu dziedzin. Publikowane artykuły mogą mieć charakter kliniczny, statystyczny, teoretyczny, poglądowy lub kazuistyczny. Czasopismo w swym zamiarze łączy wiele obszarów badań, przedstawia zagadnienia związane z dobrostanem pacjentów z perspektywy nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk teologicznych.

This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.