Aktualności

Literackie relacje polsko-włoskie XIX i XX wieku / Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

2022-11-09

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

Polsko-włoskie kontakty literackie XIX i XX wieku / Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Raoul Bruni i dr hab. Paweł Stangret.

Termin nadsyłania tekstów: 28 lutego 2023 roku.

Temat może być rozwijany w dwojakim kierunku: przedstawienie tekstów koncentrujących się na obecności wątków włoskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku; badań motywów polskich w literaturze włoskiej tego samego okresu. Intencją redaktorów jest zwrócenie uwagi na nieporuszane dotychczas aspekty relacji polsko-włoskich poprzez czerpanie nie tylko z utworów literackich w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także z historycznych relacji pisarzy, korespondencji i publicystyki. Było wielu polskich literatów XIX i XX wieku wrażliwych na mit Włoch; podobnie jak nie brakowało autorów włoskich, którzy przebywali w Polsce lub wykazywali zainteresowanie polską historią i kulturą. Bardzo ważna jest również recepcja literatury włoskiej w Polsce oraz polskiej we Włoszech. Mile widziane będą zarówno artykuły o charakterze historyczno-krytycznym, jak i przekładoznawczym.

 

Sugerujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 

 1. Romantyzm włoski i polski – kontakty literackie;
 2. Włochy i ich mit w twórczości polskich pisarzy XIX i XX wieku;
 3. Awangarda we Włoszech i Polsce – wpływy literackie;
 4. Pisarze polscy we Włoszech;
 5. Pisarze włoscy w Polsce;
 6. Literatura włoska w Polsce – recepcja, przekłady i kanony literackie;
 7. Losy twórczości polskich pisarzy we Włoszech – recepcja i przekłady;
 8. Korespondencja między pisarzami polskimi i włoskimi;
 9. Tematy włoskie w polskich czasopismach literackich;
 10. Tematy polskie we włoskich czasopismach literackich.

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 28 lutego 2023 roku, a wcześniej, do 30 grudnia 2022 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej. Artykuły mogą być w języku polskim, włoskim lub angielskim.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

beatabohsulecka@wp.pl

 

dr hab. Raoul Bruni

dr hab. Paweł Stangret.

 

Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

Curatori del numero: dr hab. Raoul Bruni (UKSW); dr hab. Paweł Stangret (UKSW)

Vi invitiamo a contribuire al primo numero del 2023 della rivista “Colloquia litteraria”, che sarà dedicato alle relazione letterarie tra la Polonia e l’Italia nell’Ottocento e nel Novecento.

Il tema potrà essere sviluppato in una duplice direzione: si potranno presentare interventi incentrati sulla presenza di tematiche italiane nella letteratura polacca dell’Ottocento e Novecento; oppure si potranno approfondire i motivi polacchi nella letteratura italiana dello stesso periodo. L’intento è quello di mettere in luce aspetti inediti delle relazioni-italo polacche, attingendo non solo alle opere letterarie in senso stretto, ma anche alle testimonianze storiche degli scrittori, ai carteggi e alle corrispondenze giornalistiche. Numerosi sono stati gli scrittori polacchi dell’Otto-Novecento che si sono mostrati sensibili al mito dell’Italia; così come non sono mancati autori italiani che abbiano soggiornato in Polonia o abbiano mostrato interesse per la storia e la cultura polacca. Molto importante è inoltre il campo della ricezione della letteratura italiana in Polonia e quello della ricezione della letteratura polacca in Italia: saranno ben accolti sia gli interventi di carattere storico-critico, sia i contributi di taglio traduttologico.

Tra i temi suggeriti per le proposte di intervento:

 

 • Romanticismo italiano e romanticismo polacco: contatti letterari, relazioni e affinità
 • L’Italia e il suo mito nell’opera degli scrittori polacchi dell’Otto-Novecento
 • Le avanguardie in Italia e in Polonia: contatti letterari e influssi
 • Scrittori polacchi in Italia
 • Scrittori italiani in Polonia: reportage giornalistici e riflessi letterari
 • La letteratura italiana in Polonia: ricezione, traduzioni e canoni letterari
 • La fortuna degli scrittori polacchi in Italia: ricezione e traduzioni
 • Carteggi letterari tra scrittori polacchi e scrittori italiani
 • Tematiche italiane nelle riviste letterarie polacche
 • Tematiche polacche nelle riviste letterarie italiane

«Colloquia Litteraria» è un periodico accademico, una rivista semestrale di studi letterari, associato alla Facoltà di Scienze umanistiche dell’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia. A partire dal 2006 sono stati pubblicati vari fascicoli tematici dedicati a vari campi degli studi letterari e a questioni interdisciplinari, indicizzati nei seguenti database: BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), IC Journals Master List, PBN (Polska Bibliografia Naukowa). La rivista ha ricevuto 20 punti nella lista delle riviste punteggiate del Ministero Polacco. Grazie al finanziamento del Ministero Polacco della Scienza e dell’Istruzione Superiore (nell’ambito del progetto «Diffusione della Scienza») sono stati pubblicati cinque numeri speciali contenenti articoli d'archivio di «Colloquia Litteraria» tradotti in inglese.

Vi invitiamo a trasmetterci i contributi entro il 28 febbraio 2023. Entro il 30 dicembre 2022, si prega di inviare il tema dell’articolo e un breve abstract di circa 1000 caratteri. Possono essere accettati contributi in lingua polacca, inglese e italiana. Le proposte dovrebbero inoltre includere il nome dell’autore, l’affiliazione universitaria, l’indirizzo e-mail e il numero ORCID.

Le indicazioni sulle norme editoriali e altre informazioni aggiuntive sugli articoli da proporre a «Colloquia Litteraria» si possono trovare nel nostro sito web:

www.czasopisma.uksw.edu.pl  

 

Le proposte possono essere inviate a questi indirizzi e-mail:

beatabohsulecka@wp.pl

 

dr hab. Raoul Bruni (UKSW)

dr hab. Paweł Stangret (UKSW)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.