O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem "Colloquiów Litterariów" jest propagowanie wiedzy i badań naukowych na tematy literaturoznawcze, edytorskie, teoretyczno- oraz krytycznoliterackie. Ważnym założeniem pisma jest nieodrywanie literaturoznawczej refleksji od twórczej i inspirującej tradycji badań humanistycznych.

Proces recenzji

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Formularz recenzji

Harmonogram publikacji

Teksty publikowane są kolektywnie, jako część numeru. "Colloquia Litteraria" są półrocznikiem. Kolejne numery czasopisma ukazują się w czerwcu i w listopadzie. Wersja papierowa jest pierwotną wersją czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Etyka czasopisma

Redakcja "Colloquiów Litterariów" dba o zachowanie najwyższych standardów naukowych oraz przeciwdziała zjawisku określanemu mianem „ghostwritting" i „guest autorship".
Z tego względu autorzy artykułów publikowanych na łamach "CL" są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji.
Odpowiedzialność etyczna oraz prawna za ewentualne nieujawnienie nazwisk wszystkich osób, zaangażowanych w powstanie merytorycznej warstwy składanego do druku artykułu, spoczywa wyłącznie na osobie, podającej się za autora takiego artykułu.

Zasady etyki

Redakcja "Colloquiów Litterariów" dba o zachowanie najwyższych standardów naukowych oraz przeciwdziała zjawisku określanemu mianem „ghostwritting" i „guest autorship".
Z tego względu autorzy artykułów publikowanych na łamach "CL" są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji.
Odpowiedzialność etyczna oraz prawna za ewentualne nieujawnienie nazwisk wszystkich osób, zaangażowanych w powstanie merytorycznej warstwy składanego do druku artykułu, spoczywa wyłącznie na osobie, podającej się za autora takiego artykułu.

 

Recenzenci

prof. dr hab. Irina Adelgejm (Instytut Słownianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk)
dr Małgorzata Burta, UKSW, Polska
prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, UKSW, IBL, Polska
prof. dr hab. Olga Demidowa (Leningradzaki Uniwersytet im. A. Puszkina)
prof. KUL dr hab. Roman Doktór, KUL, Polska
prof. Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL, Polska
prof. Dr. Vladimir Kantor (National Research University - Higher School of Economics (NRU-HSE))
dr hab. Elżbieta Kiślak, IBL, Polska
prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler
prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński, UKSW, IBL, Polska
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa, IBL, Polska
prof. dr hab. Piotr Mitzner, UKSW, Polska
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, UKSW, Polska
prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam)
prof. KUL dr hab. Dariusz Seweryn, KUL, Polska
dr hab. Jerzy Snopek, IBL, Polska
doc. Jewgienij Wasiljew (Rownieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)

Online first

Online first jest nową opcją pubilkacji artykułów w elektronicznej wersji "Colloquiów Litterariów". W tym trybie publikowane są artykuły, które zostały przyjęte do druku i pozytywnie przeszły recenzję, ale nie wpisują się w tematykę najbliższych numerów papierowych. Teksty naukowe opublikowane w trybie online first następnie mogą być dodane do pełnej wersji papierowej i elektroncznej "Colloquiów Liiterariów"
Publikacja online first posiada wszystkie cechy publikacji tradycyjnej, a jednocześnie stwarza możliwość szybszego przekazania Czytelnikom nowych prac badawczych.

Historia czasopisma

"Colloquia Litteraria" ukazują się od 2006 roku. Od początku istnienia czasopismo jest związane z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW, a jego założycielką i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP