O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem "Colloquiów Litterariów" jest propagowanie wiedzy i badań naukowych na tematy literaturoznawcze, edytorskie, teoretyczno- oraz krytycznoliterackie. Ważnym założeniem pisma jest nieodrywanie literaturoznawczej refleksji od twórczej i inspirującej tradycji badań humanistycznych.

Proces recenzji

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Formularz recenzji

Harmonogram publikacji

Teksty publikowane są kolektywnie, jako część numeru. "Colloquia Litteraria" są półrocznikiem. Kolejne numery czasopisma ukazują się w czerwcu i w listopadzie. Wersja papierowa jest pierwotną wersją czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Etyka czasopisma

Redakcja "Colloquiów Litterariów" dba o zachowanie najwyższych standardów naukowych oraz przeciwdziała zjawisku określanemu mianem „ghostwritting" i „guest autorship".
Z tego względu autorzy artykułów publikowanych na łamach "CL" są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji.
Odpowiedzialność etyczna oraz prawna za ewentualne nieujawnienie nazwisk wszystkich osób, zaangażowanych w powstanie merytorycznej warstwy składanego do druku artykułu, spoczywa wyłącznie na osobie, podającej się za autora takiego artykułu.

Zasady etyki

Redakcja "Colloquiów Litterariów" dba o zachowanie najwyższych standardów naukowych oraz przeciwdziała zjawisku określanemu mianem „ghostwritting" i „guest autorship".
Z tego względu autorzy artykułów publikowanych na łamach "CL" są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji.
Odpowiedzialność etyczna oraz prawna za ewentualne nieujawnienie nazwisk wszystkich osób, zaangażowanych w powstanie merytorycznej warstwy składanego do druku artykułu, spoczywa wyłącznie na osobie, podającej się za autora takiego artykułu.

Online first

Online first jest nową opcją pubilkacji artykułów w elektronicznej wersji "Colloquiów Litterariów". W tym trybie publikowane są artykuły, które zostały przyjęte do druku i pozytywnie przeszły recenzję, ale nie wpisują się w tematykę najbliższych numerów papierowych. Teksty naukowe opublikowane w trybie online first następnie mogą być dodane do pełnej wersji papierowej i elektroncznej "Colloquiów Liiterariów"
Publikacja online first posiada wszystkie cechy publikacji tradycyjnej, a jednocześnie stwarza możliwość szybszego przekazania Czytelnikom nowych prac badawczych.

Historia czasopisma 

"Colloquia Litteraria" ukazują się od 2006 roku. Od początku istnienia czasopismo jest związane z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW, a jego założycielką i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

Regulamin czasopisma "Colloquia Litteraria"

1.

 1. Tytuł czasopisma: „Colloquia Litteraria”.
 2. Czasopismo przypisane jest dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo.
 3. „Colloquia Litteraria” mają profil literaturoznawczy. Głównym obszarem tematycznym są szeroko rozumiane studia z literatury polskiej i powszechnej, krytyki artystycznej i kultury literackiej w rozmaitych kontekstach: historycznym, teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, antropologicznym.
 4. „Colloquia Litteraria” są półrocznikiem.
 5. Podstawową (pierwotną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, a wtórną – drukowana (papierowa).
 6. Podstawowym językiem czasopisma jest język polski. Istnieje również możliwość publikowania w innych językach, zwłaszcza angielskim i włoskim.
 7. „Colloquia Litteraria” ukazują się w formie numerów tematycznych, a każdy numer ma następujący układ: artykuły, recenzje, rozmowy „Colloquiów Litterariów”, varia.
 8. „Colloquia Litteraria” są publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, umieszczane na platformie czasopism UKSW: czasopisma.uksw.edu.pl.

 

 • 2

 

 1. Zasady publikacji artykułów: Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Zapewnia darmowy dostęp do opublikowanych treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyspieszają globalny rozwój nauki i wymianę badań naukowych. Redakcja kieruje się zasadami etyki. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o ich jakość, a kiedy to konieczne, jest gotowa do opublikowania korekty, erraty oraz sprostowania. Artykuły są oceniane na podstawie zasady fair play – na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. Redakcja zobowiązana jest do zachowania poufności informacji związanych z procesem redakcyjnym. Redakcja może wycofać artykuł z publikacji lub zadecydować o skorygowaniu materiałów już opublikowanych, a teksty nieopublikowane nie mogą być wykorzystywane w procesie wydawniczym bez pisemnej zgody autora. Decyzję o opublikowaniu bądź nieopublikowaniu tekstu podejmuje zespół redakcyjny, decyduje o tym przede wszystkim wartość naukowa tekstu oraz jego zgodność z tematyką pisma. Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac, a w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki są zobowiązani do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Zasady etyczne obowiązujące Autorów: zasada rzetelności naukowej (Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych, w tekście ujawnia źródła danych), zasada oryginalności pracy (tekst musi stanowić własność intelektualną Autora, nie dopuszcza się plagiatu, autoplagiatu, fałszowania, zmyślania danych czy metod badawczych, a informacje uzyskane prywatnie – np. w rozmowie, korespondencji etc. – nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora), zasada udostępnienia danych (w pewnych okolicznościach i na prośbę redakcji), zasada przeciwdziałania konfliktom interesów (czyli wynikających z relacji podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także z relacji towarzyskich, które mogłyby wpływać na bezstronność w ocenianiu wartości tekstu), zasady autorstwa pracy (autorstwo utworu ogranicza się do osób, które wniosły istotny wkład w powstanie tekstu i obejmuje wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie publikacji, powinny one zostać wymienione jako współautorzy; wszyscy autorzy zatwierdzają ostateczną wersję utworu i wyrażają zgodę na publikację; należy także poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń etc.), zasada rzetelności źródeł (Autor musi podać publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób), zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach (Autor niezwłocznie powiadamia redaktora naczelnego, jeżeli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji, by można było opublikować erratę lub sprostowanie albo też wycofać publikację), zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej (złożenie artykułu do publikacji stanowi deklarację, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani nie jest fragmentem publikacji zwartej, np. monografii). Autor przygotowuje tekst według wytycznych dla autorów (zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma). Recenzenci współpracują z redakcją czasopisma, biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie publikacji tekstu, mogą także, w porozumieniu z autorami, decydować o ostatecznym kształcie artykułu. Recenzenta obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji, a o przyczynach opóźnień lub odstąpieniu od wykonania recenzji niezwłocznie informuje redakcję. Wgląd w recenzowane prace mają jedynie osoby do tego upoważnione: redakcja, autor i recenzenci. Recenzja dotyczy wyłącznie kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podobieństwo recenzowanej pracy do innych prac, a także wskazać, które prace nie zostały przywołane przez autora. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych potrzeb i korzyści, a w przypadku występowania konfliktu interesów z autorem tekstu powinien zostać wyłączony z procedury recenzowania.
 2. Proces recenzji:
 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, następnie do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.
 4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 5. W przypadkach wątpliwych recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniej współpracy naukowej.
 6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do publikacji (bez konieczności wprowadzania zmian lub po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta/-ów zmian) lub jego odrzuceniu. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 7. Zasady dopuszczenia lub odrzucenia artykułu i formularz recenzji przesyłane są do wiadomości recenzentów i są zamieszczane na stronie internetowej.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku podaje się ich nazwiska na stronie internetowej czasopisma.
 9. Artykuły przesyła się do recenzji według kompetencji autorów wynikających z posiadanej specjalności.
 • 3

 

 1. Członka redakcji można odwołać, gdy wykracza poza swoje kompetencje i nie przestrzega regulaminu, na wniosek redaktora naczelnego CL zaopiniowany przez RDN Literaturoznawstwo do Dziekana WNH UKSW.
 2. Redaktor naczelny współpracuje z członkami Rady Naukowej, nadzoruje pracę zespołu redakcyjnego, dba o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma, nadzoruje wybór recenzentów, współpracuje z wydawnictwem, decyduje o kolejności publikowanych prac. Zastępca redaktora naczelnego współpracuje z redaktorem naczelnym i pozostałymi członkami redakcji. Sekretarz redakcji sprawuje opiekę nad stroną internetową „Colloquiów Litterariów” na platformie czasopism UKSW, zamieszcza na niej materiały i ją uaktualnia, prowadzi bazę zgłoszonych tekstów, archiwizuje materiały, współpracuje z Wydawnictwem, zajmuje się kontaktami z autorami, informuje ich o decyzji kolegium redakcyjnego co do tekstu: jego odrzuceniu lub dalszym procedowaniu, wysyła egzemplarze pisma autorom, recenzentom i członkom Rady Naukowej, prowadzi korespondencję w sprawach bieżących czasopisma. Redaktor językowy dba o poprawność językową tekstów złożonych do druku, współpracuje z redaktorami tematycznymi w zakresie konsultacji językowych.
 3. Sprawozdanie z działalności redakcji składa redaktor naczelny Radzie Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo co roku (do końca pierwszego kwartału następnego roku), przedstawiając zakres merytoryczny opublikowanych numerów czasopisma (tematyka) i formalny (zachowanie standardów etycznych).
 4. Rada Naukowa czasopisma jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności: czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma, wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów w ramach poszczególnych numerów tematycznych, promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.