Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Format

Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman;

wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów dolnych,

interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Marginesy 2,5 cm, akapit 1,0 cm.

Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej (narzędziem edytora Word).

Prosimy wyłączyć makra, nie łamać tekstu (nie wyrównywać wiersza spacjami), nie stosować

tzw. miękkiego enteru (Shift+Ctrl+Enter) i spacji nierozdzielającej (Shift+Ctrl+spacja).

Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania, list punktorów, autoformatowania.

Prosimy zapisać tekst w formacie doc. lub docx.

Cytowanie

Cytowane fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych zapisujemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cytaty zaznaczamy za pomocą cudzysłowów „drukarskich”, a nie kursywy. Cytat w cytacie wyodrębnia się cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski wstawiamy , używając funkcji: „Wstawianie” → „Symbol” → „Więcej symboli”, a nie uzyskiwać za pomocą podwójnych znaków << lub >>. Stosuje się następującą kolejność cudzysłowów: „ « ‘ ’ » ”. Opuszczenia w cytowanym tekście zaznacza się wielokropkiem w nawiasach kwadratowych [...]; jeśli opuszczenie już istnieje w tekście źródłowym, oddaje się je za pomocą wielokropka w nawiasach okrągłych (...). W obydwu przypadkach wielokropka i nawiasów nie oznaczamy kursywą, nawet jeśli znajduje się w tekście kursywowym.

Tytuły utworów

Tytuły dzieł literackich, muzycznych, filmowych, telewizyjnych, malarskich, książek, artykułów itp., zapisujemy kursywą.

Skróty i daty

Stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in.

Daty zapisujemy cyfrowo, z zastosowaniem cyfr arabskich, np. 4.12.1952 r. Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia.

Zamieszczone materiały

Każdy wykres, materiał ikonograficzny itd. musi być opisany i mieć własny numer oraz tytuł,

jak również źródło; musi być opisany w formie wykazu po bibliografii. Tabele, rysunki itp.

powinny posiadać nagłówek powyżej oraz źródło poniżej tabeli (np. opracowanie własne, jeśli z internetu, to adres URL, jeśli z książki, to autor, tytuł itd. + nr strony).

WYMAGANIA MERYTORYCZNE:

Jakość artykułu

Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, studia przypadków, komentarze, wypowiedzi sprawozdawcze, wywiady i inne materiały związane z zaproponowanym tematem przewodnim numeru oraz zgodne z profilem naukowym czasopisma:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl

Wielkość artykułu

Artykuły naukowe i recenzyjne oraz studia przypadków powinny mieć objętość co najmniej pół arkusza wydawniczego i być opatrzone przypisami oraz bibliografią załącznikową. Przyjmujemy teksty o maksymalnej objętości do 30 tys. znaków

Poprzez system rejestracji tekstów OJS autor/ka przesyła artykuł w formie zanonimizowanej (bez sygnałów autorstwa, także w przypiskach, przypisach, bibliografii załącznikowej i właściwościach pliku).

Prosimy o opatrzenie tekstu następującymi elementami:

 • imię i nazwisko autora, afiliacja, jeśli dotyczy: grantodawca, instytucja wspierająca etc., (w wersji zanonimizowanej – proszę danych osobowych nie włączać do nadsyłanego pliku artykułu; w systemie OJS dane te wpisuje się podczas rejestrowania zgłoszenia)
 • ORCID autora
 • e-mail, adres do korespondencji pocztowej (dane do wiadomości redakcji, poprzez system OJS lub e-mail)
 • tytuł nadsyłanego artykułu
 • właściwa treść artykułu
 • bibliografia załącznikowa w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów
 • słowa kluczowe w jęz. polskim (do pięciu słów kluczowych)
 • słowa kluczowe w jęz. angielskim (do pięciu słów kluczowych)
 • streszczenie w jęz. polskim (nie więcej niż 600 znaków);
 • tytuł w języku angielskim;
 • abstract (= streszczenie w jęz. angielskim, nie więcej niż 600 znaków);
 • nota o autorze/autorce (do 800 znaków)

Artykuły naukowe powinny być opatrzone przypisami dolnymi oraz bibliografią

załącznikową.

 

Wzór przypisu:

 1. Trojanowicz, Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968.
 2. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985, s. 149.
 3. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, wyd. 2, Kraków 2011.

Zob. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, wyd. 5 popr., Poznań 2015, s. 22.

Por. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 2, Kraków 1981, s. 196.

System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 190.

Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, t. 3: A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 328-342: rozdz. „Dziennikarze”.

Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, traktat IX: G. Kraus, Nauka o łasce – zbawienie jako łaska, Kraków 1999, s. 23.

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Por. I. Verhack, Kościół wobec sekularyzacji świadomości religijnej, w: Dramatyczne pytania naszego wieku, red. L. Balter i in., Poznań 2006, s. 81.

 1. Maciejewski, Spojrzenie w górę i wokoło. Norwid – Malczewski, w: tenże, Poetyka, gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977, s. 138-140.
 2. Balter, Od wiary do teologii, w: Podstawy wiary – teologia, red. tenże, Poznań 1991, s. 16-17.
 3. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. III, cz. 1: Czasy nowożytne (1758-1914), Warszawa 1991, s. 23-35.

Zob. św. Wincenty Pallotti, Wybór pism, t. II, oprac. F. Bogdan, Poznań–Warszawa 1984, s. 210.

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, VI 211, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1997, s. 301.

 1. J. Kapera, Wstęp, w: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran, Wadi Murabba’at, Masada, tłum. i oprac. P. Muchowski, Kraków 1996, s. XIII-XXVIII.
 2. Medves, Hollywood przeciwko młodym, „Wychowawca” 2002, nr 7-8, s. 21-23.
 3. Pawlina, Młodzież końca XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” 1998, t. 130, s. 64-77.

Benedykt XVI, „Tak” dla życia, „tak” dla miłości i „tak” dla pragnień obecnych w sercu nas wszystkich”, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2008, nr 5, s. 42.

 1. Hryniewicz, Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześcijańskim pojęciem Boga, „Collectanea Theologica” 1981, f. 2, s. 5-24.
 2. Smólski, Cierpienie Boga, „Communio” 2004, nr 2, s. 3-14.
 3. Houston Jones, The Body Eclectic: Viewing Bodily Modification in David Nebreda,

http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml (dostęp: 15 stycznia 2015).

Archiwum MSZ, Zesp. 12, w. 14, t. 331, Raport polityczny poselstwa PRL w Tel Awiwie, 28 marca 1956 r., k. 36.

AAN, KC PZPR, XI A/102, List Nikity Chruszczowa do Bolesława Bieruta w sprawie redukcji sił zbrojnych PRL, 12 sierpnia 1955 r., k. 3.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Należy zachować konsekwencję w stosowaniu skrótu „tłum.” 

Bibliografia:

Balter L., Od wiary do teologii, w: Podstawy wiary – teologia, red. tenże, Poznań 1991.

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. III, cz. 1: Czasy nowożytne (1758-1914), Warszawa 1991.

Benedykt XVI, „Tak” dla życia, „tak” dla miłości i „tak” dla pragnień obecnych w sercu nas wszystkich, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2008, nr 5.

Bratkowski P., Egogeneracja, „Newsweek” 2002, nr 18.

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate (28 października 1965), w:

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 3, Poznań 2002.

Flawiusz Józef, Dawne dzieje Izraela, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1997.

Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, wyd. 5 popr., Poznań 2015.

Gogacz M., Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje, w: Opera philosophorum medii aevi, t. 11: tenże, W kierunku tomizmu konsekwentnego, Warszawa 2012.

Grabałowska M., Jak integruję dzieci poprzez taniec?, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2006, nr 1.

Heidegger H., Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 2, Kraków 1981.

Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, t. 3: A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, rozdz. „Dziennikarze”.

Houston Jones D., The Body Eclectic: Viewing Bodily Modification in David Nebreda, http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml (dostęp: 15 stycznia 2015).

Hryniewicz W., Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześcijańskim pojęciem Boga, „Collectanea Theologica” 1981, f. 2.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30 grudnia 1988), Poznań 1989.

Kaczyński A., Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2000.

Kamiński T., Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce wobec wyzwań europejskich, „Roczniki Naukowe Caritas” 2004-2005.

[Kanony synodu w] Orange o łasce przeciwko semipelagianom (3 lipca 529), w: Synody i kolekcje praw, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. VIII: Dokumenty synodów od 506 do 553 roku (ŹMT 73), Kraków 2014.

Kapera Z. J., Wstęp, w: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran, Wadi Murabba’at, Masada, tłum. i oprac. P. Muchowski, Kraków 1996.

Kukołowicz T., Dziecko. IV: Opieka. A: Zadania, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983.

Maciejewski M., Spojrzenie w górę i wokoło. Norwid – Malczewski, w: tenże, Poetyka, gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.

Medves M., Hollywood przeciwko młodym, „Wychowawca” 2002, nr 7-8.

Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (25 lipca 1968), Watykan 1968.

Pawlina K., Młodzież końca XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” 1998, t. 130.

Piątkowski M., Koncepcja życia moralnego w poglądach teologicznych ks. P. Semenenki, Lublin 1974, mps Arch. KUL.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, wyd. 2, Kraków 2011.

Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, traktat IX: G. Kraus, Nauka o łasce – zbawienie jako łaska, Kraków 1999.

Rytm, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 3, Wrocław 1998.

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Smólski A., Cierpienie Boga, „Communio” 2004, nr 2.

System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977.

Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1985.

Trojanowicz Z., Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968.

Verhack I., Kościół wobec sekularyzacji świadomości religijnej, w: Dramatyczne pytania naszego wieku, red. L. Balter i in., Poznań 2006.

Veuthey L., Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, tłum. E. I. Zieliński, w: Opera philosophorum medii aevi, t: 3: Z filozofii św. Augustyna i św. Bonawentury, red. A. Aduszkiewicz, M. Gogacz, Warszawa 1980.

Identycznie jak w przypisach należy zachować konsekwencję w stosowaniu skrótu

„tłum.”  Powtarzanie przypisów:

 1. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2011.
 2. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 2, Kraków 1981, s. 196.
 3. Polanowski, Maria Dąbrowska w Russowie i o Russowie, Kalisz 1976.

Tenże, Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości, Poznań 1989, s. 10.

Tamże, s. 12.

 1. Pisarek, dz. cyt., s. 254.

Tamże, s. 256.

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, VI, 211, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1997, s. 301.

 1. Polanowski, Maria Dąbrowska. W krainie..., dz. cyt., s. 27.
 2. Heidegger, Hölderlin..., dz. cyt., s. 198.

Józef Flawiusz, dz. cyt., VIII 45, s. 372.

Przykłady przypisów obcojęzycznych w tekstach tworzonych po polsku:

 1. A. van Dijk, On the analysis of parliamentary debates on immigration, w: The semiotics of racism. Approaches to critical discourse analysis, ed. M. Reisigl, R. Wodak, Vienna 2000, s. 85-103.
 2. Taylor, Buddhism and Western Psychology. An Intellectual Memoir, w: Encountering Buddhism. Western Psychology and Buddhist Teachings, ed. by S. R. Segall, New York 2003, s. 179-196.
 3. V. David, Hájek, Dubravius, and the Jews: A Contrast in Sixteenth-Century Czech Historiography, „The Sixteenth Century Journal” 1996, no. 27.
 4. K. Kadowaki, Ways of Knowing. A Buddhist-Thomist Dialogue, „International Philosophical Quarterly”, vol. VI, 1966, no. 4, s. 574-595.
 5. White, The Problem of Aristotle “nous poietikos”, „The Review of Metaphysics” 57 (2004), no. 4, s. 725-739.
 6. Berkhof, Le Dieu Trinitaire et ses attributes, „La revue réformée” 54 (2003), no 3, s. 3-128.
 7. S. Ruegg, Mathematical and Linguistic Models in Indian Thought: the Case of Zero and Śūnyatā, „Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens und Archiv für Indische Philosophie” 1978, Bd. 22, s. 171-181.

Handbuch deutscher historischer Buschbestände in Europa, hrsg. von B. Fabian, Bd. 6, Hildesheim 1999.

Glaubenszugänge. Lehrbuch der Katholischen Dogmatik, hrsg. von W. Beinert, Bd. 3: G. Kraus, Gnadenlehre – Das Heil als Gnade, Paderborn 1995.

 1. Bevilacqua, Prefazione, w: M. Thurian, Maria Madre del Signore, Immagine della Chiesa, Brescia 1964, s. 10-11.
 2. M. Salvati, La dottrina trinitaria nella teologia cattolica postconciliare. Autori e prospettive, w: Trinità in contesto, a cura di A. Amato, Roma 1994, s. 21.
 3. Ariosto, Orlando Furioso, a cura di L. Caretti, Torino 1966.

Entretiens sur Henri Bremond, éd. M. Denoncelle, J. Dagend, Paris 1967, s. 115.

Le Voyage mystique: Michel de Certeau, éd. par L. Giard, Paris 1988.

 1. Hersch, L’obstacle du langage, w: Henri Bergson. Essais et témoignages, recuellis A. Béguin, P. Thévenaz, Neuchâtel 1943.

Littérature et spiritualité au miroir de Henri Bremond, textes réunis par A. Guiderdoni-Bruslé, F. Trémolières, Grenoble 2012.

О. Уиллис, Виктор Пелевин: «Чапаев и Пустота» (Одна из возможных интерпретаций романа), w: Голоса молодых ученых. Сборник научных публикаций иностранных и российских аспирантовфилологов, ред. Б. С. Бугров, вып. 6, Москва 1999, s. 72-82.

Н. Беневоленская, Восток и Запад в романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», w: Постмодернизм: теория и практика современной русской литературы. Сборник статей, научный редактор О. Богданова, Санкт-Петербург 2004, s. 54-58.

О. С. Карпинская, Типология рода в слaвянских языках, „Вопрoсы Языкознания” 1964, № 6, s. 61-76.

Jan Paweł II, Römisches Triptychon. Meditationen, übersetzt von W. Lipscher, P. Ptasznik, I. Stampa, F. Johna, Freiburg 2003.

XIV Dalajlama, The Good Heart: A Buddhist perspective on the teachings of Jesus, Boston, MA, 1996.

III Karmapa, Nge don phyag rgya chen po’i simon lam zhes bya ba bzhugs so, w: Bka’ brgyud pa’i gzungrab, vol. XX, Zi-ling 2002-2005, s. 891-894.

 1. Ševčenko, Religious Polemical Literature in the Ukrainian and Belarusian Lands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, „Journal of Ukrainian Studies” 1992, vol. 1.

W tekstach tworzonych w językach obcych formę przypisów i bibliografii należy

dostosować do zwyczajów przyjętych w publikacjach w danym języku . Zasady te odnoszą się zarówno do zapisów tzw. tradycyjnych, jak i w systemie harwardzkim „autor–rok”. W publikacjach anglojęzycznych powtarzanieprzypisów przyjmuje postać:

 1. A. van Dijk, On the analysis of parliamentary debates on immigration, in: The semiotics of racism. Approaches to critical discourse analysis, ed. by M. Reisigl, R. Wodak, Vienna 2000, pp. 85-103.
 2. Taylor, Buddhism and Western Psychology. An Intellectual Memoir, in: Encountering Buddhism. Western Psychology and Buddhist Teachings, ed. by S. R. Segall, New York 2003, pp. 179-196.
 3. V. David, Hájek, Dubravius, and the Jews: A Contrast in Sixteenth-Century Czech Historiography, “The Sixteenth Century Journal” 1996, no. 27.
 4. K. Kadowaki, Ways of Knowing. A Buddhist-Thomist Dialogue, “International Philosophical Quarterly”m1966, vol. VI, no. 4, p. 574.

Uwagi końcowe:

 1. Czasopismo zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia tekstu, który nie uwzględnia niniejszych wytycznych.
 2. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki praktyk niezgodnych z zasadami etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp. Ze zjawiskiem ghostwritingu mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział jako autora nie zostaje ujawniony lub choćby uwzględniony w podziękowaniach dołączonych do tekstu. Stan określany jako guest authorship (honorary authorship) zachodzi wówczas, gdy osoba podana jako autor czy współautor tekstu miała znikomy udział lub wcale nie uczestniczyła w tworzeniu publikacji.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.