Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy autorów do nadsyłania tekstów o objętości nieprzekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), w formacie .doc. Tekst należy sformatować następująco:
- marginesy standardowe;
- wielkość czcionki tekstu podstawowego - 12 pkt;
- wielkość czcionki cytatów - 11 pkt;
- interlinia 1,5 pkt.

Online first

Redakcja czasopisma, po uprzedniej zgodzie autora artykułu, może podjąć decyzję o publikacji nadesłanego  tekstu w trybie online first. Metadane artykułów publikowanych w tym trybie należy przygotować w sposób opisany dla publikacji klasycznej

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. tekst wcześniej niedrukowany

  2. wynik oryginalnej pracy naukowej

  3. temat artykułu zbieżny z profilem naukowym "CL"
 

Prawa autorskie

Autorzy, składający artykuły do druku w "Colloquiach Litterariach" przekazują redakcji czasopisma jednorazowe, niewyłączne prawa autorskie na publikację.

Umowa autorska

Ośwadczenie autora

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.