Ogłoszenia

Literatura i ego-dokumenty

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Literatura i ego-dokumenty

Redaktorem prowadzącym jest dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2024 roku.

Czytaj więcej

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

 

Redaktorem prowadzącym jest: dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 29 lutego 2024 roku.

Czytaj więcej

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

2022-12-12

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Joanna Zajkowska, dr Łukasz Kucharczyk.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2023 roku.

 

          Perspektywa nowej, nieantropocentrycznej humanistyki odwołującej się do etyki solidarności i szacunku dla wszelkich form życia, na nowo wyznaczającej ,,bycie-w-świecie” człowieka skłania dziś do reinterpretacji utrwalonych odczytań tekstów współczesnych i dawnych utworów literackich, do czego chcemy Państwa zachęcić.

          Metodologia ekokrytyczna nie tylko zakłada, że każdy albo prawie każdy tekst można przeczytać w sposób ekologicznie zaangażowany, ponieważ świadomie lub w sposób implicytny opowiada on w jakiś sposób o relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. Ekokrytyka, ukonstytuowana na myśli relacyjnej, nastawionej na współzależność człowieka i środowiska, bytów ludzkich i nie-ludzkich, oferuje taki sposób odczytu dzieła, który wysuwa na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a ich środowiskiem naturalnym. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianym „ekolekturom” – czyli wszelkim interpretacjom i reinterpretacjom podejmującym temat koegzystencji człowieka i świata przyrody/człowieka w świecie przyrody.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia badań ekokrytycznych w Polsce i na świecie;
 2. Ekokrytyczne lektury dzieł dawnych i współczesnych;
 3. „Ekologiczne” metafory, symbole, obrazy;
 4. Przyroda jako znak pamięci;
 5. Natura jako namysł nad czasem i przestrzenią;
 6. Postacie zwierzęce w literaturze;
 7. Natura w literaturze dystopijnej i postapo;
 8. Antropocentryzm i biocentryzm w literaturze;
 9. Natura a posthumanizm;
 10. Topika związana z florą i fauną;
 11. Przyroda w literaturze dziecięcej – oczywistość czy nowe propozycje?

 

          „Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.


Na teksty czekamy do 31 maja 2023 roku, a wcześniej, do 15 kwietnia 2023 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: beatabohsulecka@wp.pl.

 

dr hab. Joanna Zajkowska

dr Łukasz Kucharczyk

Czytaj więcej

Literackie relacje polsko-włoskie XIX i XX wieku / Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

2022-11-09

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

Polsko-włoskie kontakty literackie XIX i XX wieku / Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Raoul Bruni i dr hab. Paweł Stangret.

Termin nadsyłania tekstów: 28 lutego 2023 roku.

Temat może być rozwijany w dwojakim kierunku: przedstawienie tekstów koncentrujących się na obecności wątków włoskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku; badań motywów polskich w literaturze włoskiej tego samego okresu. Intencją redaktorów jest zwrócenie uwagi na nieporuszane dotychczas aspekty relacji polsko-włoskich poprzez czerpanie nie tylko z utworów literackich w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także z historycznych relacji pisarzy, korespondencji i publicystyki. Było wielu polskich literatów XIX i XX wieku wrażliwych na mit Włoch; podobnie jak nie brakowało autorów włoskich, którzy przebywali w Polsce lub wykazywali zainteresowanie polską historią i kulturą. Bardzo ważna jest również recepcja literatury włoskiej w Polsce oraz polskiej we Włoszech. Mile widziane będą zarówno artykuły o charakterze historyczno-krytycznym, jak i przekładoznawczym.

 

Sugerujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 

 1. Romantyzm włoski i polski – kontakty literackie;
 2. Włochy i ich mit w twórczości polskich pisarzy XIX i XX wieku;
 3. Awangarda we Włoszech i Polsce – wpływy literackie;
 4. Pisarze polscy we Włoszech;
 5. Pisarze włoscy w Polsce;
 6. Literatura włoska w Polsce – recepcja, przekłady i kanony literackie;
 7. Losy twórczości polskich pisarzy we Włoszech – recepcja i przekłady;
 8. Korespondencja między pisarzami polskimi i włoskimi;
 9. Tematy włoskie w polskich czasopismach literackich;
 10. Tematy polskie we włoskich czasopismach literackich.

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 28 lutego 2023 roku, a wcześniej, do 30 grudnia 2022 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej. Artykuły mogą być w języku polskim, włoskim lub angielskim.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

beatabohsulecka@wp.pl

 

dr hab. Raoul Bruni

dr hab. Paweł Stangret.

 

Relazioni letterarie polacco-italiane (Ottocento e Novecento)

Curatori del numero: dr hab. Raoul Bruni (UKSW); dr hab. Paweł Stangret (UKSW)

Vi invitiamo a contribuire al primo numero del 2023 della rivista “Colloquia litteraria”, che sarà dedicato alle relazione letterarie tra la Polonia e l’Italia nell’Ottocento e nel Novecento.

Il tema potrà essere sviluppato in una duplice direzione: si potranno presentare interventi incentrati sulla presenza di tematiche italiane nella letteratura polacca dell’Ottocento e Novecento; oppure si potranno approfondire i motivi polacchi nella letteratura italiana dello stesso periodo. L’intento è quello di mettere in luce aspetti inediti delle relazioni-italo polacche, attingendo non solo alle opere letterarie in senso stretto, ma anche alle testimonianze storiche degli scrittori, ai carteggi e alle corrispondenze giornalistiche. Numerosi sono stati gli scrittori polacchi dell’Otto-Novecento che si sono mostrati sensibili al mito dell’Italia; così come non sono mancati autori italiani che abbiano soggiornato in Polonia o abbiano mostrato interesse per la storia e la cultura polacca. Molto importante è inoltre il campo della ricezione della letteratura italiana in Polonia e quello della ricezione della letteratura polacca in Italia: saranno ben accolti sia gli interventi di carattere storico-critico, sia i contributi di taglio traduttologico.

Tra i temi suggeriti per le proposte di intervento:

 

 • Romanticismo italiano e romanticismo polacco: contatti letterari, relazioni e affinità
 • L’Italia e il suo mito nell’opera degli scrittori polacchi dell’Otto-Novecento
 • Le avanguardie in Italia e in Polonia: contatti letterari e influssi
 • Scrittori polacchi in Italia
 • Scrittori italiani in Polonia: reportage giornalistici e riflessi letterari
 • La letteratura italiana in Polonia: ricezione, traduzioni e canoni letterari
 • La fortuna degli scrittori polacchi in Italia: ricezione e traduzioni
 • Carteggi letterari tra scrittori polacchi e scrittori italiani
 • Tematiche italiane nelle riviste letterarie polacche
 • Tematiche polacche nelle riviste letterarie italiane

«Colloquia Litteraria» è un periodico accademico, una rivista semestrale di studi letterari, associato alla Facoltà di Scienze umanistiche dell’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia. A partire dal 2006 sono stati pubblicati vari fascicoli tematici dedicati a vari campi degli studi letterari e a questioni interdisciplinari, indicizzati nei seguenti database: BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), IC Journals Master List, PBN (Polska Bibliografia Naukowa). La rivista ha ricevuto 20 punti nella lista delle riviste punteggiate del Ministero Polacco. Grazie al finanziamento del Ministero Polacco della Scienza e dell’Istruzione Superiore (nell’ambito del progetto «Diffusione della Scienza») sono stati pubblicati cinque numeri speciali contenenti articoli d'archivio di «Colloquia Litteraria» tradotti in inglese.

Vi invitiamo a trasmetterci i contributi entro il 28 febbraio 2023. Entro il 30 dicembre 2022, si prega di inviare il tema dell’articolo e un breve abstract di circa 1000 caratteri. Possono essere accettati contributi in lingua polacca, inglese e italiana. Le proposte dovrebbero inoltre includere il nome dell’autore, l’affiliazione universitaria, l’indirizzo e-mail e il numero ORCID.

Le indicazioni sulle norme editoriali e altre informazioni aggiuntive sugli articoli da proporre a «Colloquia Litteraria» si possono trovare nel nostro sito web:

www.czasopisma.uksw.edu.pl  

 

Le proposte possono essere inviate a questi indirizzi e-mail:

beatabohsulecka@wp.pl

 

dr hab. Raoul Bruni (UKSW)

dr hab. Paweł Stangret (UKSW)

Czytaj więcej

Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2022 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

 

Fantastyka i fantastyka naukowa to dziś niezwykle nośne i poczytne gatunki, które cechuje pewien osobliwy rozdźwięk recepcyjny. Stanisław Lem opisuje science-fiction (ale tożsame cechy można przypisać oczywiście również literaturze fantasy) jako gatunek o socjokulturowym charakterze, którego najważniejszymi elementami są czytelnicy (milcząca większość oraz aktywne grupy amatorów tworzące tzw. fandom) oraz producenci science-fiction (autorzy, recenzenci oraz wydawcy). Gatunek ten postrzega autor Solaris jako przynależący do, jak sam to określa, „dwóch królestw”: górnego (mainstreamu, literatury głównego nurtu) oraz dolnego (czyli właśnie literatury masowej, komercyjnej). Ten podwójny rodowód w połączeniu z twardymi prawami ekonomii sprawiają, iż niemożliwy jest odpowiedni filtr krytyczny, który oddzieliłby dzieła wartościowe od utworów zbanalizowanych. Wydaje się więc, że fantastyka, szczególnie w dzisiejszych, mocno transmedialnych czasach, stanowi ogromne pole do badawczego namysłu. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianej literaturze fantastycznej.

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr Łukasz Kucharczyk i lic. Piotr Góral.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia literatury fantastycznej
 2. Współczesne gry z tradycją literatury fantastycznej
 3. Mainstream a literatura fantastyczna
 4. Nie tylko Lem i Sapkowski – inni, mniej popularni twórcy literatury fantasy
 5. Groza i gotycyzm w fantastyce
 6. Realizm magiczny
 7. Literatura fantastyczna a sztuki plastyczne
 8. Literatura fantastyczna wobec ekranizacji i egranizacji
 9. Literatura fantastyczna a komiks
 10. Cielesność w literaturze fantastycznej
 11. Religijność w literaturze fantastycznej
 12. Krytyka literacka fantastyki
 13. Utopie, dystopie i allotopie
 14. Postapokaliptyczność
 15. Teoria literatury fantastycznej

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – niżej podpisanego dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr Łukasz Kucharczyk

lic. Piotr Góral

 

Czytaj więcej

Odyseusze literatury

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2020 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Odyseusze literatury

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda i dr hab. Joanna Zajkowska.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Iliada i Odyseja Homera otwierające literaturę europejską wywierały i wciąż wywierają ogromny wpływ na kulturę, w tym na literaturę. Wśród wielu bohaterów tych dwóch eposów wyjątkowy jest Odyseusz, który stał się dla literatury czasów późniejszych figurą podróżnika, a jego peregrynacje stanowią egzystencjalne wyzwanie. Bogactwo osobowości Odyseusza i różnorodność wątków towarzyszących jego zmaganiom stały się inspiracją dla wielu twórców w starożytności i w następnych stuleciach. W tej perspektywie chcemy zaproponować Państwu refleksję nad tematem podróży na przestrzeni wieków i epok.

Sugerujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Wędrówka Odyseusza w eposie Homera;
 2. Recepcja wątku Odyseusza w literaturze różnych epok;
 3. Życie człowieka jako wędrówka, tułaczka, pielgrzymka;
 4. Artysta w podróży – zapiski i wspomnienia podróżujących artystów i literatów dawnych i współczesnych;
 5. Podróżnicy w literaturze;
 6. Podróż i podróżopisarstwo w literaturze dawnej i współczesnej: itinerarium, podróż, diariusz, dziennik podróży, list, reportaż;
 7. Turystyka i egzystencja – człowiek podróżujący, człowiek w podróży;
 8. Peregrynacje i pielgrzymki, wojaże, podróże po wiedzę, podróże dla przyjemności;
 9. Podróż – jako spotkanie z Innym: egzotyka, odmienność kulturowa i obyczajowa;
 10. Utwory literackie oparte na motywie podróży;
 11. Podróż w czasie i przestrzeni – fantastyczne realizacje motywu.

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

dr hab. Joanna Zajkowska

 

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the 2/2021 thematic issue of "Colloquia Litteraria" entitled:

 

Faith and Creativity - The Legacy of Laski.

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the 1/2021 thematic issue of Colloquia Litteraria entitled:

 

Literary Anniversaries

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the thematic issue 2/2020 of"Colloquia Litteraria" entitled:

 

Mediterranean Tradition in Literature

Czytaj więcej

Call for Papers – Fede e creatività: l’eredità di Laski

2021-07-06

Gentili amici e colleghi,

vi invitiamo a contribuire al numero monografico di «Colloquia litteraria», 2/2021, dedicato al tema:

 

Fede e creatività: l’eredità di Laski

 

Czytaj więcej

Call for Papers – L’anniversario letterario

2021-07-06

Gentili amici e colleghi,

vi invitiamo a contribuire al numero monografico di «Colloquia litteraria», 1/2021, dedicato al tema:

 

 

L’anniversario letterario

 

Czytaj więcej

Call for Papers – La tradizione mediterranea nella letteratura

2021-07-06

 

Gentili amici e colleghi,

vi invitiamo a contribuire al numero monografico di «Colloquia litteraria», 2/2020, dedicato al tema:

 

 

La tradizione mediterranea nella letteratura

Czytaj więcej

Call for Papers – La tradizione mediterranea nella letteratura

2021-07-06

 

Gentili amici e colleghi,

vi invitiamo a contribuire al numero monografico di «Colloquia litteraria», 2/2020, dedicato al tema:

 

 

La tradizione mediterranea nella letteratura

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Wiara i twórczość – dziedzictwo Lasek.

 

 

Czytaj więcej

Call for papers

2021-06-24

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 3/2020 „Colloquiów Litterarriów” zatytułowanego:

Jubileusze literackie

Czytaj więcej

Call for papers

2021-06-24

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2020 „Colloquiów Litterarriów” zatytułowanego:

Tradycja śródziemnomorska w literaturze

Czytaj więcej

Finansowanie w ramach modułu Działalność Upowszechniającą Naukę

2019-02-27

Redakcja „Colloquiów Litterariów” informuje, że dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność Upowszechniająca Naukę”) w ciągu ostatnich dwóch lat ukazało się pięć specjalnych numerów czasopisma, zawierających archiwalne artykuły z „CL”, przetłumaczone na język angielski.

 1. Special Issue – Studies in Literary Theories, red. prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk
 2. Special Issue – Studies in Romanticism, red. prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 3. Special Issue – Studies in Contemporary Literature, red. prof. dr hab. Piotr Mitzner
 4. Special Issue – Advances in Cyprian Norwid Studies, red. dr hab. Tomasz Korpysz
 5. Special Issue – Studies in Ancient and Old Polish Literature, red. dr Ewangelina Skalińska

Autorem większości tłumaczeń jest dr hab. Grzegorz Moroz (nieliczne wyjątki zaznaczono przy poszczególnych artykułach).

Wszystkie numery specjalne „Colloquiów Litterariów” można odnaleźć w zakładce „Archiwum”.

Czytaj więcej

Online first

2017-03-01

Redakcja "Colloquiów Litterariów" informuje z prawdziwą radością, że już w najbliższym czasie pojawi się możliwość publikacji na naszej platformie artykułów naukowych w trybie online first. Szczegóły tu. Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.