Nieznane listy Wincentego Pola

Monika Myszor-Ciecieląg

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2009.1.04

Abstrakt


W artykule zawarta jest publikacja nieznanych wcześniej listów Wincentego Pola do Antoniego Edwarda Odyńca i Aleksandry Borkowskiej z lat 1867 i 1869.

Słowa kluczowe


edytorstwo; epistolografia; Wincenty Pol; Antoni Edward Odyniec; Aleksandra Borkowska;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Odrowąż-Pieniążek, Przedmowa, w: Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. I, Deutsches Polen Institut Darmstadt 1989.

I. Baliński, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987.

J. Kallenbach, Pokłosie z listów A. Mickiewicza do A. E. Odyńca, „Pamiętnik Literacki” XXV, 1928, z. 2.

J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1989.

K. Lutyńska, Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860−1880, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” VII, 1956.

„Listy z ziemi naszej”. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826−1872, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.

W. Pol, Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.