Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

1. Propozycję publikacji może do Redakcji przesłać każda osoba, która co najmniej uzyskała stopień zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych, społecznych oraz technicznych. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Kolegium Redakcyjnego, propozycja publikacji może być przesłana także przez osobę nie posiadającą tytułu magistra. 
2. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa innowacyjnych technologii bądź istoty i funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego, w tym jego prawnych, socjologicznych, technologicznych i biznesowych aspektów. W Kwartalniku publikowane są studia, artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania, analizy i raporty z badań. Glosy winny dotyczyć orzeczeń nie starszych niż 12 miesięcy od dnia przesłania glosy do publikacji. Recenzje winny dotyczyć opracowań i monografii, które ukazały się nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem recenzji do publikacji.
3. Tekst winien winny być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku. 
4. Autor winien podać swoje imię, nazwisko oraz afiliację.
5. Do artykuły należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu na j. angielski.
6. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.
7. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany w innym czasopiśmie. 
8. Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
9. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Kwartalniku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną.
10. Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 2 miesiące od złożenia tekstu. Po tym terminie autor otrzymuje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Z uwagi na kwartalny cykl publikacji czasopisma czas oczekiwania na publikację może wynieść do 6 miesięcy – zależnie od charakteru opracowania i kolejki tekstów oczekujących na publikację.
11. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. W wyjątkowych przypadkach Kolegium Redakcyjne może podjąć decyzję o wypłacie honorariów autorskich. 
12. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.
13. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja polska.

Podstawowe zasady redakcji tekstu:

1. Format Word: „Normalny”, czcionka Times New Roman, 12 pkt, Interlinia 1,5 pkt, tekstem wyjustowanym.
2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyboldowane i również wyjustowane, bez kropki na końcu, numeracja arabska: 1, 1.1., 1.1.1. etc.
3. Przypisy w tekście przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie: Abecadło1 , abecadło… albo …abecadło1 .
4. Daty: 1.1.2007 r. (cyfry bez zer początkowych, „r” po spacji z kropką na końcu) – daty w tytułach aktów prawnych: Ustawa z 3.11.2009 r. o… (bez „dnia” oraz zapisem miesiąca cyframi arabskimi, „r” po spacji z kropką na końcu).

Redakcja przypisów:

1. Numeracja przypisów jest ciągła; przypisy umieszczamy u dołu strony, na której znajduje się odwołanie w tekście głównym publikacji
2. Format Word: „Tekst przypisu dolnego”, Times New Roman, 10 pkt, Interlinia 1, Tekstem wyjustowanym
3. Przypis jest traktowany jako zdanie, dlatego powinien zaczynać się wielką literą, a kończyć kropką.
4. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie, np. … XXI wiek nazywany jest wiekiem informacji - ang. Information Age1. Pojęcie to zostało zaproponowane przez M. Castellsa2 w rozprawie „End of Milennium”3.
5. Myślniki pomiędzy numerami jednostek redakcyjnych aktów prawnych lub stronami powoływanego tekstu, a także w nazwiskach dwuczłonowych krótkie – np. s. 283-289; art. 6-9; art. 3 ust. 3-5; art. 3 ust. 2 pkt 11-12; A. Walaszek-Pyzioł; M. Zirk-Sadowski.
6. Myślniki oddzielające frazy tekstu długie (np. …jeżeli przyjmiemy, że – co do zasady – wykładnia…) (…o ile – jak się wydaje – przepis ten…). 2
7. Odesłania do aktów prawnych: ustawa z 5.2.2006 r. o … (zwykła czcionka, nie kursywa), Dz.U. (bez roku jeśli ten sam, z którego pochodzi ustawa; jeśli różny: Dz.U. z 2002 r., Nr …) Nr 100, poz. 46, ze zm. (jeżeli ukazał się tekst jednolity: t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr … – bez „dnia” pomiędzy „z” a datą.
8. Dziennik Urzędowy WE lub UE (należy zawsze sprawdzić): Dz.Urz.WE 1991 Nr C 53/30 (gdzie 53 to numer Dziennika Urzędowego a 30 to numer początkowej strony); inny przykład: Dz.Urz.UE 2007 Nr L 20/1.
9. Wyroki sądów UE: sprawa 45/99 Komisja v. Belgia Zb.Orz. 2001 I-2454 (bez przecinków w środku, kursywą strony lub nazwa sprawy, na końcu cyfrą rzymską tom oraz po myślniku krótkim numer pierwszej strony).
10. Oznaczenia stron w odniesieniach do orzeczeń sądów i trybunałów – Iksiński v. Igrekowski (pomiędzy oznaczeniami stron „v” z kropką, strony w mianowniku liczby pojedynczej lub mnogiej).
11. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko kapitalikami, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce wydania i rok, strony, np. M. CASTELLS, End of Milennium. The Informatin age. Economy, Society and Culture, Oxford, 1998, s. 89 i n;
12. Dzieło cytowane po raz pierwszy z czasopisma naukowego, podobnie jak przy dziele zwartym – inicjał imienia, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma, cyframi arabskimi tom/rocznik, kropka, numer/zeszyt, ukośnik, rok wydania (w nawiasach okrągłych), cytowane strony – np. G. SZPOR, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd UUstawodawstwa Gospodarczego, 12/1999 s. 17
13. Tylko jedno dzieło (artykuł, książka) tego samego autora po raz kolejny – inicjał imienia, kropka, nazwisko autora kapitalikami, skrót op. cit. w kursywie i numer strony oraz ewentualnie przypis – np. G. SZPOR, op. cit., s. 18 przyp. 38.
14. Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji, należy stosować skrót Tamże, np. tak: przypis 1 – G. SZPOR, Publicznoprawna ochrona …, s. 18; przypis 2 – Tamże, s. 19.
15. Jeśli w jednym dziele jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora – należy w przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim cit. bez kursywy, np. G. SZPOR, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd Ustawodawstawa Gospodarczego, 12/1999 s. 17 i n.; G. SZPOR, Pojęcie informacji a zakres ochrony danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. FAJGIELSKI, Lublin 2008, s. 67 – w przypisach dalszych należy cytować (jeśli znajdą się w jednym przypisie) G. SZPOR , Publicznoprawna ochrona …, s. 17 i n.; TENŻE, Pojęcie informacji …, s. 67; (jeśli w różnych) G. SZPOR, Publicznoprawna ochrona…, s. 7 i n. oraz G. SZPOR, Pojęcie informacji…, s. 67.
16. Artykuł z publikacji zbiorowej – inicjał imienia autora, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora/redaktorów kapitalikami, miejsce wydania i strony, np. G. SZPOR, Pojęcie informacji a zakres ochrony danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. FAJGIELSKI, Lublin 2008, s. 67
17. Artykuł z czasopisma lub gazety codziennej – inicjał imienia i nazwisko autora kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, tytuł periodyku, numer wydania i datę – J. PCIMSKI, Znowu korupcja w magistracie, Wiadomości Policyjne nr 223 z 3 listopada 2006 r.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.