O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik "Człowiek w Cyberprzestrzeni" ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje on następujący zakres problematyki: rozwój i historię e-government oraz społeczeństwa informacyjnego, procesy informatyzacji administracji, sądownictwa i gospodarki, bezpieczeństwo teleinformatyczne, informatykę prawniczą, ochronę prywatności i danych osobowych w sieciach komunikacji elektronicznej, cyberprzestępczość, ochronę praw autorskich i własności intelektualnej w mediach elektronicznych, przetwarzanie danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, techniki badawcze typu CAWI, wykluczenie cyfrowe, social media, SNA – Social network analysis, hipertekst, netykieta, wirtualne relacje interpersonalne, metodologia badań społecznych w Internecie oraz marketing komercyjny i polityczny w Internecie.
Na łamach Kwartalnika publikujemy opracowania o zróżnicowanym charakterze: studia i artykuły, komentarze, glosy, przeglądy orzecznictwa, recenzje i sprawozdania, analizy i raporty z badań. Zasadniczą część stanowić będą studia i artykuły. Wydane mogą zostać także glosy do orzeczeń sądów polskich oraz sądów międzynarodowych, które wnoszą istotny wkład w rozwój prawa innowacyjnych technologii oraz istoty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. W Kwartalniku zamieszczone mogą zostać recenzje monografii oraz podręczników, a także sprawozdania z doniosłych międzynarodowych i krajowych imprez naukowych z zakresu prawa innowacyjnych technologii oraz badań związanych z konsekwencjami procesów wirtualizacji życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Proces recenzji

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem
a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.