CHARAKTER PRAWNY BITCOIN

Justyna Dąbrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cwc.2017.1.04

Abstrakt


Artykuł podejmuje próbę oceny charakteru prawnego kryptowalut. Bitcoin i inne waluty wirtualne są przedmiotem powszechnego obrotu. Z uwagi na niemożność zakwalifikowania bitcoin jako pieniądza, środka płatniczego ani instrumentu finansowego, obrót ten ma charakter nieuregulowany. Tymczasem, choć bitcoin niewątpliwie wykazuje wiele zalet, stwarza dla użytkowników sieci zagrożenie związane z niestabilności tej ‘waluty’, anonimowością transakcji, która sprzyja niewywiązywaniu się z kontraktów i zjawisku tzw. prania brudnych pieniędzy oraz może powodować ryzyko utraty lokowanych środków w wyniku bankructwa czy zamknięcia organizatora platformy transakcyjnej. 


Słowa kluczowe


Waluta, kryptowaluta, bitcoin, pieniądz, środek płatniczy, instrument finansowy, niestabilność waluty, pranie brudnych pieniędzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BANASZCZYK Z., FRĄCKOWIAK J., GÓRNICKI L., KATNER W. J., ŁĘTOWSKA E., MACHNIKOWSKI P., OSAJDA K., PAJOR T., PAZDAN M., PIETRZYKOWSKI T., PYZIAK-SZAFNICKA M., RADWAŃSKI Z., ROZWADOWSKI W., SAFJAN M., ZIELIŃSKI M., System prawa prywatnego, t. I, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012

BANASZCZYK Z., BRZOZOWSKI A., KŁODA M., MOJAK J., OGIEGŁO L., PAZDAN M., PIETRZYKOWSKI J., PIETRZYKOWSKI K., POPIOŁEK W., SAFJAN M., SKOWROŃSKA-BOCIAN E., WARCIŃSKI M., ZARADKIEWICZ K., ZAWADA K., Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–449(10), t. I, red. K. PIETRZYKOWSKI, wyd. 8, Warszawa 2015

BĄCZYK M., KOZIŃSKI M. H., MICHALSKI M., PYZIOŁ W., SZUMAŃSKI A., WEISS I., Papiery wartościowe, Kraków 2000

BĄCZYK M., BISKUP R., BLICHARZ R., BŁACHNIO-PARZYCH A., BORKOWSKA K., DYMURA A., GAGO-RUDNICKA D., GAWRYSIAK-ZABŁOCKA A., GLIBOWSKI K., GLICZ M., JAKSZUK S., KUŹNICKA M., MARCZUK M., MICHALSKI M., MROCZKOWSKI R., OCZKOWSKI T., OPALSKA D., OSTANEK A., RÓG J., RUDNICKI S., RYPINA M., STANISŁAWISZYN P., ŚLIWA M., ŚMIDOWICZ A., WAJDA P., WĘDRYCHOWSKI M., WIERZBOWSKI M., WOJNO B., ZACHARZEWSKI K., ZAPADKA P., ZARADKIEWICZ K., ZAWADZKA P., Prawo rynku kapitałowego, red. M. WIERZBOWSKI, L. SOBOLEWSKI, P. WAJDA, wyd. 2, Warszawa 2014

BERNAT R., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie C-264/14, Glosa 2017 nr 1

BIELSKA-SOBKOWICZ T., BIENIEK G., CIEPŁA H., DRAPAŁA P., GUDOWSKI J., SYCHOWICZ M., TRZASKOWSKI R., WIŚNIEWSKI T., ŻUŁAWSKA CZ., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 1, red. J. GUDOWSKI, Warszawa 2013

BORYSIAK W., GÓRECKI J., GROCHOWSKI M., HAŁADYJ K., KONDEK J. M., KSIĘŻAK P., LACKOROŃSKI B., MATUSIK G., MIKŁASZEWICZ P., MOREK R., NOWACKI A., OSAJDA K., POPARDOWSKI P., RACZKOWSKI M., SOBOLEWSKI P., ZBIEGIEŃ-TURZAŃSKA A., ŻELECHOWSKI Ł., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, red. K. OSAJDA, Warszawa 2013

BRADBURY D., The problem with bitcoin, Computer Fraud and Security 2013, nr 11, s. 5-6.

CHŁOPECKI A., Czy w prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus papierów wartościowych, Przegląd Sądowy 1994, nr 2

CZACHÓRSKI W. (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. III, cz. 2, Wrocław 1976

DROZD E., KORDASIEWICZ B., PAZDAN M., RADWAŃSKI Z., ZIELIŃSKI A., System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2008

DUDEK P. M., Waluta bitcoin – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, Europejski Przegląd Sądowy 2016, Nr 6.

GNIEWEK E., GOŁACZYŃSKI J., MACHNIKOWSKI P., MIKOSZ R., PISULIŃSKI J., STELMACHOWSKI A., ZARADKIEWICZ K., System prawa prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2013

GRUSZECKI T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny, i praktyka gospodarcza, Kraków 2004

IGNATOWICZ J., STEFANIUK K., Prawo rzeczowe, 2009

JANICKI T., Wirtualna waluta – opodatkowanie przychodów z tytuły zbycia waluty bitcoin, Przegląd Podatkowy 2015, nr 11

KOZIŃSKI M. H., ŁOPUSKI J., ORLICKI M., PYZIOŁ W., ROMANOWSKI M., SZUMAŃSKI A., System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, red. A. SZUMAŃSKI, wyd. 2, Warszawa 2010

KRUCZALAK K., Problematyka prawna papierów wartościowych, Gdańsk 1994

MARIAŃSKI M., Problematyka kwalifikacji prawnej wirtualnej waluty we Francji, Państwo i Prawo 2015, nr 10

MICHALSKI M., Prawo do akcji, cz. 2, Monitor Prawniczy 1998, nr 9

MICHALSKI M., Zasada numerus clausus w prawie papierów wartościowych, Prawo Spółek 1995, nr 11–12

NAKAMOTO S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, www.bitcoin.org.

PIOTROWSKA A., Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, Annales UMCS 2014, nr 3

PROKURAT J., Podatkowe aspekty obrotu walutami wirtualnymi, Przegląd Podatkowy 2015, nr 3

PYZIAK-SZAFNICKA M., Prawo podmiotowe, Studia Prawa Prywatnego 2006, nr 1

ROMANOWSKI M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003

SROKOSZ W., Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku w: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym. Ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. OFIARSKI, Szczecin 2014

SZUMAŃSKI A., Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Stanisława Włodyki, red. W. PYZIOŁ, Kraków 1996

WOLTER A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1977

ZACHARZEWSKI K., Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, Monitor Prawniczy 2014, nr 21

ZACHARZEWSKI K., Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, Monitor Prawniczy 2015, nr 4

ZAPADKA P., MIKOS-SITEK A., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009

ZOLL F., Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2004

ZOLL F., WACŁAWIK A., O zasadzie numerus clausus wierzycielskich papierów wartościowych. Uwagi na tle zagadnienia ochrony interesów inwestorów na rynku pożyczek masowych, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 1

Uchwała SN z 12.4.1988 r. III CZP 22/88, OSNC 1989, nr 9, s. 136, LEX nr 3474

Wyrok SN z 16.4.2003 r. I CKN 202/01, Prawo Bankowe 2004, nr 4, s. 18, LEX nr 80255

Wyrok SN z 22.4.2005 r. II CK 599/04, LEX nr 250046

Postanowienie SN z 5.12.1997 r. I CKN 558/97, OSNC 1998, nr 7–8, poz. 112, LEX nr 33121

Postanowienie SN z 28.1.2015 r. II CZ 87/14, LEX nr 1652693

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26.6.2014 r., IPPB1/415-276/14-4/EC, Legalis

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2.10.2014 r. ILPB2/415-741/14-2/TR, Legalis.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9.7.2015 r. ITPB1/4511-590/15/DP, Legalis

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2.9.2015 r. ILPP4/4512-1-181/15-4/HW, Legalis

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.