GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Z 16.11. 2016 R. W SPRAWIE C-301/15

Marcin Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cwc.2017.1.05

Abstrakt


Glosa dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16.11.16 2016 r. w sprawie C-301/15, którym orzekł, że art. 2(a) i art. 3(1) dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie krajowe, powierzało organizacji upoważnionej do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu praw autorskich wykonywanie prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”, które nie są już przedmiotem komercyjnego rozpowszechniania ani przedmiotem publikacji w formie drukowanej lub cyfrowej, nawet jeśli pozwala jednocześnie autorom tych książek lub innym podmiotom praw autorskich do tych książek na zgłoszenie sprzeciwu wobec tego wykonywania.


Słowa kluczowe


prawa autorskie i pokrewne; społeczeństwo informacyjne; książki niedostępne; zwielokrotnianie; publiczne udostępnianie; forma cyfrowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


E. FERENC-SZYDEŁKO (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016

J. BARTA, R. MARKIEWICZ, Prawo autorskie, Warszawa 2016

J. BARTA (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2011

wyrok TSUE z 27.2.2014 r., OSA C 351/12, EU:C:2014:110, pkt 36

Wyrok TSUE z 12.9.2006 r., Laserdisken C 479/04, EU:C:2006:549, pkt 79

wyrok TSUE z 27.3.2014 r., UPC Telekabel Wien, C 314/12, EU:C:2014:192, pkt 24, 25

wyrok TSUE z 12.11.2015 r., Hewlett-Packard Belgium, C 572/13, EU:C:2015:750, pkt 47–49

wyrok TSUE z 9.2.2012 r. w sprawie C-277/10 Luksan

orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.1.2007 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc. v. Portugal

wyrok TSUE z 27.3.2014 r., UPC Telekabel Wien, C 314/12, EU:C:2014:192, pkt 24, 25

wyrok TK z 23.6.2015 r. SK 32/14, Dz. U. z 2015 r. poz. 932

wyrok SA w Katowicach z 14.3.2008 r. I ACA 102/08, OSA/Kat. 2008, Nr 3, poz. 8, Legalis

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.