Ogłoszenia

Zasady redagowania tekstów do kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” (od zeszytu 61/2025)

2024-01-17

Od zeszytu 61/2025 KMT (od 1.01.2025) ulega zmianie system sporządzania przypisów i zasady przygotowania bibliografii załącznikowej.

W przyjętym w czasopiśmie stylu APA 7 nie stosuje się przypisów dolnych. Więcej informacji: https://apastyle.apa.org/

Przykładowe odesłania bibliograficzne w tekście:

- Informacje o źródle powinny zawierać nazwisko autora i rok publikacji, np. (Kowalski, 2023); w przypadku odwołania do konkretnego fragmentu tekstu, wskazywany jest także zakres stron, np. (Kowalski, 2023, s. 14-17).

- Poszczególne cytowane pozycje bibliograficzne oddzielane są średnikami, np. (Mearsheimer & Walt, 2007; Brzezinski, 2010).

Bibliografia załącznikowa powinna zostać ułożona w porządku alfabetycznym, niezależnie od rodzaju publikacji.

Przykłady prawidłowego zapisu różnego rodzaju pozycji:

Sehl, A., Cornia, A., & Nielsen, R. (2017). Developing digital news in public service media. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Algarra, M. M., & Gaitano, N. G. (1997). The political role of the Spanish journalist. Political communication14(4), 481–495.

González Gaitano, N. (2016). Public opinion in the Church. A communicative and ecclesiological reflection. Church, Communication and Culture1(1), 173–205.

Leśniczak, R. (2021). Realizacja funkcji informacyjnej i interpretacyjnej przez katolickie media archidiecezji łódzkiej. Wybrane refleksje medioznawcze. W A. Gralczyk (red.). Media lokalne. Doświadczenie i przyszłość (s. 157–176). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podawane w opisie bibliograficznym skróty zapisywane są w języku cytowanej publikacji, np.

Roberson, J. (2022). Catholicism, Polish Victimhood, and Nationalist Histories in Partitioned and Contemporary Poland. In C. Schapkow, & F. Jacob (Eds.), Nationalism and Populism. Expressions of Fear or Political Strategies? (pp. 235–252). Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1515/9783110729740-011

Pokorna-Ignatowicz, K. (2007). Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji. W L. Pokrzycka, & W. Mich (Red.), Media a demokracja (ss. 119–130). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W zapisach bibliograficznych cytowanych publikacji należy uwzględnić numer DOI (format linku).

Zalecana objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (łącznie z bibliografią załącznikową). Czasopismo publikuje również recenzje i sprawozdania – sugerowana objętość tekstu to maksymalnie 20 tys. znaków.

Do artykułu naukowego autor dołącza streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim, jak również 3-4 wyimki tekstowe. Abstrakt powinien zawierać jasno sformułowany cel, metodę badań, wyniki i wnioski. Nadsyłane propozycje tekstów powinny być wyjustowane i sformatowane w programie Word z użyciem czcionki Times New Roman (12 pkt) z interlinią 1,5.

Do tekstu należy dołączyć krótką informację o autorze, uwzględniając numer ORCID ID oraz adres mailowy.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.