Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

 


Zapraszamy naukowców i doktorantów do publikowania w kwartalniku "Kultura - Media - Teologia". KMT jest recenzowanym pismem naukowym, w całości dostępnym w internecie w kilku wygodnych formach.

 

Jak zostać autorem?

 


 

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym online przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie. Artykuły są zamieszczane zarówno na stronie www, jak i w postaci pliku pdf, przygotowanego do samodzielnego wydruku, co znacznie ułatwi cytowanie, umożliwiając podawanie numerów stron. Natomiast publikacja w internecie oznacza szersze dotarcie do odbiorców, a przez to wzrost cytowalności. Skraca także niewymownie czas oczekiwania na publikację, który, po spełnieniu pewnych warunków, w naszym czasopiśmie może wynieść nawet mniej niż 3 miesiące.Wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku są recenzowane. Spełnia on wszelkie wymogi stawiane pismom naukowym. Publikacje w KMT otrzymują 40 punktów, zgodnie z bieżącą listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Zgodnie z definicją, podaną przez MNiSW w maju 2013 r., "za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze".

 

Tryb i zasady recenzowania


Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

 1. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję.

 2.  Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych (w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji), którzy:

  1. nie są członkami redakcji, Rady Naukowej, jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji lub podmiotu, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma;

  2. są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;

  3. cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;

  4. nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 1. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

 2. Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 3. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.

 4. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i ewentualnie Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu, dostarczonej przez autora.

 5. Według przyjętego zwyczaju, recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.

 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na końcu ostatniego numeru w danym roku kalendarzowym (w wersji pdf).

Powyższe zasady weszły w życie od 2012 r.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online w postaci pliku PDF

 

Zapora "ghostwriting" i rzetelność naukowa

 


Redakcja KMT przypomina P.T. Autorom, że praktyki 'ghostwriting' oraz 'guest authorship' są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Celem uniknięcia podobnych przypadków, redakcja KMT zwraca się do P.T. Autorów z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Dlatego też w przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.(Zasady te zostały wdrożone od 2012 r.).

 

Przygotowanie tekstów


Szczegółowe zasady przygotowania artykułów znaleźć można w instrukcji dla autorów (PDF). Szablon artykułu można pobrać TUTAJ.

Od zeszytu 61/2025 KMT (od 1.01.2025) ulega zmianie system sporządzania przypisów i zasady przygotowania bibliografii załącznikowej. W przyjętym w czasopiśmie stylu APA 7 nie stosuje się przypisów dolnych. 

FORMULARZ RECENZJI można pobrać TUTAJ.

Artykuły i pytania można przesyłać na adres: kmt.uksw@gmail.com

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.