Formacja Integralna człowieka - realizacja głównego celu telewizji internetowej

Marlena Kałużyńska Tyburska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.10

Abstrakt


Celami telewizji internetowej są nie tylko rozrywka, zabawa i informacja. Przed współczesną telewizją internetową stają dużo wyższe i ważniejsze cele. Formacja integralna, czyli kształtowanie postaw człowieka. Media, będąc nieodzownym towarzyszem w życiu codziennym, muszą odgrywać również pozytywne role w kształtowaniu postaw odbiorcy. artykuł zawiera przykłady i rozwiązania odpowiedzialności za przekaz medialny. 


Słowa kluczowe


formacja; telewizja internetowa; odbiorca; nadawca; parafia; przekaz medialny; mass media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Catechesi tradendae. adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, Watykan 1979.

Jan Paweł II, Christi deles laici. adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Watykan 1988.

Jan Paweł II, Redemptor hominis. encyklika u początków ponty katu, Watykan 1979.

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, Watykan 1987.

Kiciński A., Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas piel- grzymek do Polski, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, s. 177–192.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Łatacz E., Co to znaczy wychowywać integralnie?, Łódź 2009.

Łuszczek K., Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową,

Tychy 2004.

Papieska rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach spo-

łecznego przekazu, Watykan 2000.

Papieska rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Wa-

tykan 2002.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi. adhortacja apostolska o ewangelizacji

w świecie współczesnym, Watykan 1975.

Pius XI, Vigilanti Cura. Encyklika o widowiskach kinematogra cznych,

Watykan 1936.

Pius XII, Miranda prorsus. Encyklika o lmie, radiu i telewizji, Watykan

Sobór Watykański II, Ad gentes. Dekret o działalności misyjnej Kościoła,

Poznań 2002.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem. Dekret o apostolstwie

świeckich, Poznań 2002.

Sobór Watykański II, Dei Verbum. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu

Bożym, Poznań 2002.

Sobór Watykański ii, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele

w świecie współczesnym, Poznań 2002.

Sułek I., Posłannictwo mediów w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch, Lublin 2012.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.