Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

1. ARTYKUŁY nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. SPRAWOZDANIA i INFORMACJE z ważnych wydarzeń w kraju i za granicą oraz RECENZJE najnowszych pozycji książkowych nie mogą przekraczać 3 stron wydruku. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Redakcja nie zwraca materiałów. Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowane materiały. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie do Redakcji materiałów w formie wydruku komputerowego i w wersji elektronicznej (w programie Word). Można też przysyłać materiały pocztą elektroniczną na adres: e-mail: erobek@poczta.onet.pl lub b.szostek@uksw.edu.pl


2. [Informacje o autorze i tekście:] Autor wraz z artykułem przesyła

a) notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

b) Tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim. Artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także na końcu artykułu bibliografię ułożoną wg. Punktu 6.


3. [Format tekstu:] Tekst powinien być jednostronnie wydrukowany na numerowanych stronach A4 z marginesami bocznymi (4 cm prawy, 2 cm lewy) i zapisany na nośniku elektronicznym w formacie „.doc”. Należy też zapisać na nośniku występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman.


4. [Style tekstu:] Tekst nie może mieć podziału słów ani zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień [np. śródtytułów] i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów lub wyrażeń. Zalecane są parametry: krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu.


5. [Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w innych niż łaciński alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu.


6. [Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu i innych występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu: R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG]. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji w ramach artykułu lub jednego rozdziału książki można posługiwać się skróconym opisem (według podanego poniżej przykładu przypisu 6, a nie „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

  1. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 1988, s. 11, 14.
  2. E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, t. 1, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, s. 17-18.
  3. K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.
  4. Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7(1976), s. 1-23, 155-170.
  5. L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1(2003), s. 128.
  6. Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.
  7. Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.
  8. Por. tamże, s. 205-212.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.