Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

1. ARTYKUŁY nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. SPRAWOZDANIA i INFORMACJE z ważnych wydarzeń w kraju i za granicą oraz RECENZJE najnowszych pozycji książkowych nie mogą przekraczać 3 stron wydruku. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Redakcja nie zwraca materiałów. Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowane materiały. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie do Redakcji materiałów w formie wydruku komputerowego i w wersji elektronicznej (w programie Word). Można też przysyłać materiały pocztą elektroniczną na adres: e-mail: erobek@poczta.onet.pl lub b.szostek@uksw.edu.pl


2. [Informacje o autorze i tekście:] Autor wraz z artykułem przesyła

a) notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

b) Tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim. Artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także na końcu artykułu bibliografię ułożoną wg. Punktu 6.


3. [Format tekstu:] Tekst powinien być jednostronnie wydrukowany na numerowanych stronach A4 z marginesami bocznymi (4 cm prawy, 2 cm lewy) i zapisany na nośniku elektronicznym w formacie „.doc”. Należy też zapisać na nośniku występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman.


4. [Style tekstu:] Tekst nie może mieć podziału słów ani zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień [np. śródtytułów] i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów lub wyrażeń. Zalecane są parametry: krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu.


5. [Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w innych niż łaciński alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu.


6. [Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu i innych występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu: R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG]. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji w ramach artykułu lub jednego rozdziału książki można posługiwać się skróconym opisem (według podanego poniżej przykładu przypisu 6, a nie „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

 1. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 1988, s. 11, 14.
 2. E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, t. 1, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, s. 17-18.
 3. K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.
 4. Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7(1976), s. 1-23, 155-170.
 5. L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1(2003), s. 128.
 6. Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.
 7. Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.
 8. Por. tamże, s. 205-212.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.