Iniciatívy Novej Evanjelizácie na Slovensku

Ladislav Csontos

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.06

Abstrakt


V Cirkvi na Slovensku bolo realizovaných niekoľko celoplošných premyslených iniciatív: v deväťdesiatych rokoch 20. storočia „desaťročie duchovnej obnovy“, dva „Pastoračné a evanjelizačné plány katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2001-2006 a 2007-2013“. Na úrovni diecéz sa uskutočnili diecézne synody v diecézach Banská Bystrica, Košice, Spiš, ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. Ďalšie iniciatívy vyvinuli teologická fakulta trnavskej univerzity na intelektuálnom poli organizáciou série desiatich sympózií „Nová evanjelizácia“ v rokoch 1992- 2001 a rehole a hnutia katolíckych laikov. Napríklad: saleziáni evanjelizačný festival gospelovej hudby „lumen“ v trnave, tento rok bol už 24. ročník, františkáni „Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.“ v Beckove, laici Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, iniciatívy obnovy v duchu Svätom a ďalšie. Ukázalo sa, že celoplošné iniciatívy mali viacero nedostatkov: priveľké očakávania a slabá spätná väzba. diecézne iniciatívy rozprúdili diskusiu a zastali pri vytvorení dokumentov, chýbala u väčšiny kňazov potreba uskutočniť nejaké zmeny vo svojej farnosti. Životaschopnými sa ukázali iniciatívy reholí a laikov, ktoré vyrástli spontánne, s tichou podporou biskupov. Kľúčovú pozíciu v novej evanjelizácii vo farnosti majú kňazi, podľa toho či podporujú apoštolát laikov, alebo ho brzdia. Už v štyridsiatych rokoch si to uvedomovali v ústredí Mariánskych kongregácií, že ich duchovní správcovia, prézesi, môžu život kongregácie podporovať ale aj hatiť. Zdá sa, že to platí aj dnes o mnohých farnostiach, kde kňaz je kľúčovou osobou pre naštartovanie novej evanjelizácie, či pastoračného obrátenia. Słowa kluczowe


farské spoločenstvo; správca farnosti; evanjelizácia; laický apoštolát; charizmy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ako utvoríme elitu svetských vodcov, in: „Prézes“ 1940-41 roč. 1. č. 2., s. 116–119.

Buletin festivalu Lumen 2016, http://www. n.sk/2016/wp-content/uploads/buletin-festival-web.pdf [13.7.2016].

Centrum novej evanjelizácie Beckov, http://cne-beckov.sk/sk_SK/ [13.7.2016]. Dokumenty Druhej synody spišskej diecézy, Spišská Kapitula 2011. dolinský J., Cirkevné dejiny Slovenska II, Trnava 2002.

Dolinský J., Alternatívne vzdelávanie a výchova mimo fakulty a seminára, in: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989, Trnava 2011,

s. 196–206.

Dolinský J., Arcibiskup Eduard Nécsey – život stálej adorácie, in: „Viera a život“ r. 23, č. 3, 2013, s. 27–30.

Dolinský J., Biskup Róbert Pobožný: úsilie o pokoj a jednotu v ťažkej dobe, in: „Viera a život“ r. 22, č. 6, 2012, s. 34–37.

Dubovský J. M., Fedor M., Chalupecký I., Krapka E., Mikula V., Povala G., Radváni H., Šimončič J., Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku,

Trnava 1990.

Dudzinská e., Budaj P., Vitko Š., Manažment v sociálnych službách, Prešov 2009.

Ďurica J., Kyselica J., Od prípravy synody o novej evanjelizácii po jej uvádzanie do života, trnava 2014.

Judák V., Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska, in: Katolícka cirkev na Slovensku, www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/

konferencia-biskupov-slovenska/p/historicky-prierez [13.7.2016]. Katolícka charizmatická obnova, in: http://www.kcho.sk/obnova.php

7.2016].

Korec J. Ch., Od barbarskej noci, Bratislava 1990.

Kováčik M., Evanjelizácia ako prvá etapa budovania farnosti, in: Nová evanjelizácia II, Bratislava 1993, s. 87–90.

Kulisz J., Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teilharda de Char- din, in: „Studia Teologica Varsaviensia“ 2000, roč. 38, č. 2, s. 137–146.

Kyselica J., Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava 2006.

Martindom Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, http://www.martindom.sk/index.php?id=377&type=md_main_menu&t=7 [13.7.2016].

Matulník J., A I.: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, Trnava 2008.

Matulník J., Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, Trnava 2014.

Mihok J., Trebuńa P., Základy manažmentu, Košice 2009.

Pupík Z., Žuffa J., Vidieť, hodnotiť konať, Pastoračné plánovanie vo farnostiach, Trnava 2015.

Rábek F., Kristovo posolstvo (téma duchovnej obnovy na máj), in: „Slovo Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi“ roč. XXiV. 1992, č. 10 s. 3–4.

Rábek F., Farnosť – miesto a východisko evanjelizácie, in: Nová evanjelizá- cia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou II: ročník, Trnava 1993, s. 134–140.

Rábek F., Dekrét o vyhlásení synody. Marianka: Ordinariát ozbrojených síla ozbrojených zborov Slovenskej republiky 2015, http://www.ordinariat. sk/data/ les/3085_dekret-o-vyhlaseni-synody.pdf [13.7.2016].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.