Piosnki nie tylko Zana - nawiązania i kontynuacje

Małgorzata Król

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.2.5

Abstrakt


This paper deals with the issues of the genre of the 19th century folk songs. It begins with the reflexion on the works of Tomasz Zan, and then moves to describe melodie daurskie [Daursk Melodies].

Słowa kluczowe


Tomasz Zan; Melodie daurskie; piosenka; romantyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danuta Zamącińska, Wiersze i piosnki Tomasza zana, w: Archiwum literackie, red. Kazimierz Budzyk i in., t. VII: Miscellanea z lat 1800–1850, red. nauk. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1963.

Małgorzata Cwenk [Król], Czeczot (jeszcze) nieznany. uzupełnienie «Poezyi Filomatów» J. Czubka, w: W cieniu mickiewicza, red. Jacek Lyszczyna i Małgorzata Bąk, Katowice 2006.

Aleksander Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832, t. VIII: Wyciąg z protokołów Т. P. N., zredagowany przez radcę Atanazego Iwanowicza Krassowskiego, Warszawa–Kraków 1911.

Marek Piechota, Pieśń, w: Słownik literatury XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Warszawa 1994.

Wiktoria Śliwowska, materiały do historii zesłańców syberyjskich. Justynian Ruciński – Gustaw Ehrenberg – Aleksander Krajewski, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1.

Jan Trynkowski, Chatka Antoniego. Komentarz do obrazka «Obchód Imienin antoniego Beaupré w Nerczyńsku w 1855 r.» opublikowanego w «Przeglądzie Wschodnim» 1991, t. I, z. 2, „Przegląd Wschodni” 1991, t. I, z. 4.

Pieśń, w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1998.

Danuta Zamącińska, Ze studiów nad kompozycją wierszy lirycznych Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 1959 [1960], t. VIII, z. 1.

Danuta Zamącińska, Arcydzieła są pełne łez, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. Dariusz Seweryn, Wojciech Kaczmarek, Agata Seweryn, Lublin 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.