Monografia jest konieczna. Monografia jest niemożliwa

Wojciech Kudyba

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.1.01

Abstrakt


Monography is indispensable. Monography is impossible

 

It is difficult to imagine the history of literature devoid of such mode of research expression as monography. It is still a popular form of synthetic expressions (after all the history of literature is condemned to synthesis). At the same time, however, a literary historian can base his actions less and less often on the theoretical-literary reflection. What vectors could turn us today towards a contemporary reading of literary texts – the reading which is far not only from ingenuous naivety but also from dangerous confidence in the power of individual research concepts? Some contemporary postulates of reading ethics give answer to these questions. They induce us to be distant towards any theoretical-literary or ideological prejudices and hence to the responsibility for the research method and the language describing a work of art. It seems that a thought which returns in the reflection of literary studies about the subjectivity of reading, about the necessity of considering the sphere of values in the process of reading (which modern ethics of reading calls for) induces to turn towards interpretation, return to the author and to axiology. 


Słowa kluczowe


monografia naukowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 3, poszerz. i popr., Wrocław 1998.

Maria Żmigrodzka, Osobowość i życie pisarza w monografii historycznoliterackiej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976.

Stefan Sawicki, O syntetycznym ujmowaniu literatury, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981,.

Katarzyna Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995.

Jonathan Culler w tekście Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4.

Anna Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji (Cz. I), „Ruch Literacki” 1995, z. 1.

Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek, Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii Jacques’a Derridy, Warszawa 1992.

Poetyka bez granic, praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, Warszawa 1995.

Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995; a zwłaszcza antologię tekstów dekonstrukcjonistów: Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. Ryszarda Nycza, Gdańsk 2000.

Michał Paweł Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997.

Anna Burzyńska, W stronę polityki. (Krajobraz po dekonstrukcji, cz. II), „Ruch Literacki” 1995, z. 2.

Marta Mizuro, Dekonstrukcja jako strategia interpretacji, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”, T. 36 (1998).

Piotr Łaciak, Dekonstruktywizm – teoria gry źródłowej czy pojęciowej?, „Principia”, T. XXI–XXII (1998).

Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji, „Teksty Drugie” 1995, z. 5.

Stefan Sawicki, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 1994.

Michał Paweł Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1.

Stefan Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX , Warszawa 1969.

Mieczysław Dąbrowski, Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie, Kraków 2005.

Małgorzata Czermińska, Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich, w: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, pod red. Magdaleny Lubelskiej i Anny Łebkowskiej, Kraków 1994.

Autor, podmiot literacki, bohater, studia pod red. Anny Matuszewskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław 1983.

Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. Dariusza Śnieżki, Warszawa 1996.

Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, praca zbiorowa pod red. Edwarda Balcerzana i Włodzimierza Boleckiego, Warszawa 2000.

Janina Abramowska w artykule Podmiot – osoba – autor, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i Ryszarda Nycza, Warszawa 2002.

O wartościowaniu w badaniach literackich, studia pod red. Stefana Sawickiego i Władysława Panasa, Lublin 1986.

Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, studia pod red. S. Sawickiego i Andrzeja Tyszczyka, Lublin 1992.

Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 1997.

Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.

Manfred Pfister, Koncepcje intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4.

Anna Wójcik, Co to jest intertekstualność, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1.

Michał Głowiński, O intertekstualności, w: tegoż, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000.

Stefan Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, studia pod red. S. Sawickiego i Andrzeja Tyszczyka, Lublin 1992.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.