MOTYW LIPY CZARNOLESKIEJ W PISMACH CYPRIANA NORWIDA – W KONTEKŚCIE NORWIDOWSKIEGO MYŚLENIA O SZTUCE

Bartłomiej Łuczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.1.7

Abstrakt


The article offers an interpretation of the linden of Czarnolas motif present in Norwid’s poem Do Nikodema Biernackiego from 1857 and his letter to Józef Bohdan Wagner from 1874. The author touches upon Norwid’s artistic identity in the context of the poet’s rooting in the Renaissance culture. Furthermore, Łuczak attempts to cast some light on the Norwidian category of originality, which was tightly related to his thinking about art. The article points to how Norwid perceived various ways in which artists processed folk culture. Finally, the article underscores the concurrence of references to aesthetic issues which the nineteenth-century poet makes in multiple texts.

Słowa kluczowe


Jan Kochanowski; Cyprian Kamil Norwid; lipa czarnoleska; estetyka; komparatystyka; Do Nikodema Biernackiego; Promethidion; renesans; romantyzm; oryginalność twórcza;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I–XI, Warszawa 1971–1976.

Tadeusz Makowiecki, Zofia Szmydtowa, «Norwid wobec tradycji literackiej» (odbitka ze Sprawozd. Gimn. im. Cecylii Plater-Zyberkówny), Warszawa 1925, 8°, str. 35, recenzja w: „Ruch Literacki” 1926, R. 1, nr 4.

Tadeusz Makowiecki, «Promethidion» Norwida a «Dworzanin» Górnickiego, „Ruch Literacki” 1928, R. 3, nr 2.

Stefan Sawicki, Norwida wywyższenie tradycji, „Studia Norwidiana” 1990, R. 8.

Agata Seweryn, Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Lublin 2013.

Tadeusz Makowiecki, Norwid myśliciel, w: tegoż, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, zebrali i oprac. Edyta Chlebowska i Włodzimierz Toruń, Lublin 2013.

Kazimierz Świegocki, Cypriana Norwida pojęcie oryginalności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach”, nr 50, seria: „Nauki Humanistyczne, Filozoficzne i Socjologiczne”, z. 1, Siedlce 1997.

Kazimierz Świegocki, Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana, Warszawa 2009.

Marcin Wolniewicz, Historia – polityka – eschatologia. Wizja propagandy powstańczej Cypriana Norwida, „Sensus Historiae” 2012/2, vol. VII.

Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, Poznań 2007,t. II: 1861–1883 (Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska przy współudziale Małgorzaty Pluty).

Kazimierz Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz, Kraków 1948.

Mieczysław Jastrun, Gwiaździsty diament, Warszawa 1971.

Andrzej Gniazdowski, «Pod lauru szerokiego cieniem», „Poezja” 1978, nr 3.

Julian Maliszewski, Cypriana Kamila Norwida słuchanie muzyki, w: C.K. Norwid. W setną rocznicę śmierci poety, pod red. Jerzego Pośpiecha, Opole 1984.

Władysław Stróżewski, Wstęp do: Cyprian Norwid o muzyce, oprac. W. Stróżewski, Kraków 1997.

Zofia Trojanowiczowa, O wierszu «Do Nikodema Biernackiego», w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. Jacka Brzozowskiego i Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Bartłomiej Łuczak, O skrzypcach oraz ich muzyce w wierszu do «artysty zapomnianego» – «Do Nikodema Biernackiego», „Studia Norwidiana” 2013, R. 31.

Józef W. Reiss, Polskie skrzypce i polscy skrzypkowie, Warszawa 1946.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.