Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.
Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Wymogi formalne:

 1. W „Ch-S-P” publikowane są teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami i przypisami dolnymi).
 2. Tekst musi uzupełniać tytuł, abstrakt w języku angielskim o objętości maksymalnie ½ strony i słowa kluczowe (maksymalnie 7). W tekście można stosować śródtytuły.
 3. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres korespondencyjny redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx.
 4. Normy edytorskie dla tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, margines 2,5 cm. Tekst wyjustowany.
 5. Normy edytorskie dla przypisów: przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza. Przypis kończymy kropką. Odnośniki do przypisów w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym.

Zasady informowania Autorów (drogą elektroniczną) na kolejnych etapach publikacji:

 1. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy Autorów w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres elektroniczny.
 2. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
 3. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

Zasady redakcyjne:

 1. W tekście podajemy imiona autorów, do których się odwołujemy, w przypisie wystarczy inicjał imienia.
 2. Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym możemy posługiwać się w dalszej części tekstu.
 3. Cytaty: w tekście wyodrębniamy cudzysłowami; cytaty wewnątrz cytatu zaznaczamy « »; ingerencje autora w cytacie zaznaczamy w nawiasie kwadratowym.
 4. Ilustracje, tabele i schematy powinny być numerowane i opatrzone tytułem. We wszystkich przypadkach wskazać należy źródło (inicjał imienia,nazwisko, tytuł, miejsce i rok wydania, numer strony).
 5. Zwroty obcojęzyczne wyróżniamy w tekście kursywą.
 6. Przypisy dolne należy sporządzać według wzoru:

monografie: inicjał imienia/imion (bez spacji, M.A.) oraz nazwisko autora, tytuł publikacji (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony;
Przykład:
M.A. Krąpiec, O życie godne człowieka, Warszawa 1990, s. 15.

prace zbiorowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), w: inicjał imienia, nazwisko redaktora, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony;
Przykład:
A. Nowak, Polski patriotyzm wieku niewoli, [w:] Patriotyzm Polaków, J. Kłoczowski (red.), Kraków 2006, s. 19.

czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), „tytuł czasopisma”, rok, numer strony;
Przykłady:
J. Sochoń, Czy naród polski ma szczególne powołanie od Boga?, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 9, s. 51.

źródła internetowe (w tym materiały dostępne w PDF): inicjał imienia, nazwisko, tytuł tekstu, pełny adres, data dostępu;
Przykłady:
A. Wiśniewski, Europa się starzeje, za: http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html (4.04.2006).

strony internetowe: pełny adres strony oraz datę jej wykorzystania. Usuwamy hiperłącza;
Przykład:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/topic/Justice-and-citizenship (12.10.2012).

akty prawne: przywołanie zgodnie z organem promulgacyjnym;
Przykłady:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., Dz.U. poz. 123.
Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz. Urz. UE C 80 z 10.03.2001.

kolejne przywołanie tej samej pozycji lub źródła: Ibidem i op.cit.
Przykłady:
H. Perkowska, Bóg filozofów, op.cit., s. 426.
Ibidem, s. 170.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres korespondencyjny redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx.
 2. Tekst musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów
 

Prawa autorskie

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.