Wytyczne dla autorów

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Wymogi formalne:

 1. W „ChSP” publikowane są teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami i przypisami).
 2. Tekst powinien składać się z wprowadzenia, korpusu i wniosków. Wprowadzenie powinno zawierać wyraźnie sformułowany cel/problem badawczy.
 3. Tekst musi uzupełniać tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 7). W tekście można stosować śródtytuły.
 4. Abstrakt może składać się maksymalnie z 1000 znaków ze spacjami i powinien zawierać: cel/motywację napisania artykułu, przedmiot badania, metodę badania, uzyskane rezultaty.
 5. Normy edytorskie dla tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, margines 2,5 cm. Tekst wyjustowany.
 6. Normy edytorskie dla przypisów: przypisy w stylu harwadzkim z nawiasami kwadratowymi. Jeśli stosowane są dolne przypisy wyjaśniające, to sporządzane są według następujących zasad: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza. Przypis kończymy kropką. Odnośniki do przypisów w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym.
 7. Pliki z artykułami należy przesyłać poprzez niniejszą stronę po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się. Pliki powinny być sporządzone w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx. Pliki graficzne powinny być w formacie .jpg lub .pgn w rozdzielczości odpowiedniej do druku.

Zasady informowania Autorów (drogą elektroniczną) na kolejnych etapach publikacji:

 1. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy Autorów w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres elektroniczny.
 2. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
 3. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

 

ZASADY REDAKCYJNE

1) Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym możemy posługiwać się w dalszej części tekstu.

2) Autorzy tekstów powinni zastosować zasady stylu harwardzkiego (z nawiasami kwadratowymi). Podstawowa zasada sprowadza się do podawania w tekście głównym w nawiasie kwadratowym nazwiska autora, daty wydania oraz numeru strony w następujący sposób:

         Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku [Sztompka 2002: 11].
 

 • Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia dodaje się po dacie publikacji małą literę "a", "b" itd., np. [Grochal 2007a: 24] i [Grochal 2007b: 20].
 • W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. [Lange 1965; Pokorska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012].
 • Odwołując się kilkakrotnie do jednej publikacji, nie rozdzielonej innymi pozycjami, należy zamiast nazwiska autora i roku wydania, użyć słowa „tamże”, np. [tamże: 124].
 • Podawanie numerów stron publikacji w opisach bibliograficznych nie jest obowiązkowe.
 • W przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i". Jeśli autorów jest trzech wygląda to tak: [Ziółkowski, Kowalski i Nowak 1996: 34]
 • Natomiast gdy autorów jest więcej niż trzech należy podać nazwisko pierwszego, ze skrótem "i in." (i inni), np. [Ziółkowski i in. 1997: 89]
 • Gdy cytujemy cytat, przypis wygląda następująco: [cyt. za: Kowalski 2000: 187]
 • Tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach wyróżnia się kursywą. Tytułów czasopism i gazet nie wyróżnia się kursywą, a ujmuje w cudzysłów.
 •  Integralną częścią przypisu w tekście jest odpowiednio skomponowana bibliografia.


ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII KOŃCOWEJ

Opis bibliograficzny książki (jeden autor)
Kasperczyk T. (1988), Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kraków.

Opis bibliograficzny książki (więcej niż jeden autor)
Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 
Rozdział w książce
Januszewski M. (2000), Treści teologiczne sakramentu chrztu w perspektywie skuteczności procesu resocjalizacji, w: P. Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konin.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Hausner J. (2007), Demokracja i kryzys, „Zarządzanie Publiczne", t. 34, nr 2.

Grochal R. (2007), Konkurs na prezesa LOT-u od kuchni, „Gazeta Wyborcza”, 31 maja.


Gdy cytowanych jest kilka pozycji jednego autora wydanych w tym samym roku

Nowak Z. (2005a), Problem inflacji w Polsce, Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków.

Nowak Z. (2005b), Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Dokumenty elektroniczne
Januszewski M. (2015), Gra o kandydata, czyli pułapki rekrutacyjne, Studia.net, http://www.studia.net/poradnik-kandydata/5387-gra-o-kandydata- czyli-pułapki-rekrutacyjne (01.03.2015).

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.