O czasopiśmie

Historia czasopisma
Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" powstało w 2006 roku. Redagowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2006-2012 wydawane było we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i ukazywało się 3 razy w roku (2007,2008), następnie (2009-2012) jako półrocznik. Od 2013 jest rocznikiem.
 
Wydawca czasopisma
Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Cel czasopisma
Głównym celem czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" jest prowadzenie i koordynacja badań z zakresu politologii religii i nauk społecznych Kościoła. Ponadto chcemy stworzyć i zintegrować międzynarodową społeczność naukową działającą w tych dziedzinach badawczych. Pomimo znaczenia tych obszarów badawczych, naukowcy są bowiem często izolowani w swoich macierzystych instytucjach, co utrudnia konstruowanie zespołów badawczych i wymianę pomysłów.
 
Zakres tematyczny
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka"  jest czasopismem międzynarodowym. Na swych łamach podejmuje różnorodne problemy z zakresu życia społeczno-politycznego, ujmując je w kontekście chrześcijańskiej tradycji intelektualnej. Czasopismo jest tematyczne – wszystkie artykuły w numerze poświęcone są jednemu, tytułowemu zagadnieniu. W związku z różnorodnością podejść i stanowisk do tytułowego zagadnienia przez autorów każdy numer stanowi swoisty zapis rzeczywistej debaty naukowej. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W prowadzonej na łamach czasopisma debacie intelektualnej, szczególne miejsce przypada uznanym, wybitnym przedstawicielom świata nauki, których liczne kontrybucje stanowią szczególnie cenny aspekt każdego numeru. "Chrześcijaństwo- Świat-Polityka" znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 70 punktów.
 
Zakres geograficzny
Zasadniczo interesuje nas hemisfera zachodnia, a więc problemy relacji religia-polityka związane z funkcjonowaniem chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
 
Kto może publikować w naszym czasopiśmie?
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" ma na celu publikowanie artykułów naukowców zajmujących się religią jako: politolodzy, filozofowie, naukowcy z dziedziny nauk społecznych, socjologowie, naukowcy z zakresu nauk o rodzinie, teolodzy, prawnicy, pracownicy naukowi w zakresie relacji międzynarodowych i inni zainteresowani multidyscyplinarnym badaniem religii.
 
Rodzaj tekstów do publikacji
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" publikuje oryginalne artykuły naukowe, recenzje, raporty i komunikaty.
 
Języki publikacji
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" publikuje teksty w języku polskim i angielskim lub w języku oryginalnym, jeśli jest jednym z języków konferencyjnych.
 
Polityka otwartego dostępu, opłaty, licencja
Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” ukazuje się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzi skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. 

Każdemu tekstowi zakwalifikowanemu do publikacji redakcja zapewnia tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie podlega autoryzacji przez autora tekstu. W związku z tym obie wersje językowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, uznaje się za oryginalne, objęte prawami autorskimi i licencją CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe).

 
Polityka prywatności
Imiona i nazwiska oraz inne nazwy, a także adresy e-mail wprowadzone na stronę tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom.
 
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP