O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik Prawa Publicznego jest ogólnopolskim czasopismem naukowym, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako prawo służące dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwowej i lokalnej), oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłębienie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin prawa publicznego.

Kwartalnik obejmuje swą formułą następujący zakres problematyki: historię ustroju i prawa publicznego, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, procedurę administracyjną, prawo gospodarcze publiczne, prawo karne, procedurę karną, prawo rolne, prawo ochrony środowiska naturalnego, publicznoprawne aspekty prawa prywatnego, procedury cywilnej i prawa pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne.

Czasopismo powstało z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jest przy nim afiliowane.

Proces recenzji

1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z Kolegium Redakcyjnym.

2. Stosowany model recenzowania to recenzja "podwójnie ślepa" ("double-bind-review"), tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.

3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji (ewentualnie z poprawkami przez autora) lub odrzuceniu tekstu.

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: doniosłość podjętej problematyki, aktualność opracowania, zgodność podjętej problematyki z profilem czasopisma, oryginalność ujęcia tematu, wykorzystywanie relewantnej literatury i orzecznictwa, konstruowanie tez badawczych, poprawność argumentacji, jakość opracowania pod względem językowym i redakcyjnym.

5. Formularz recenzencki i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (http://kppubl.uksw.edu.pl).

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości raz w roku na stronie internetowej czasopisma (http://kppubl.uksw.edu.pl) w zakładce "Zasady recenzowania/Lista recenzentów".

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Etyka czasopisma

Ghostwriting i plagiatorstwo są traktowane przez Redakcję jako przejaw nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w „Kwartalniku Prawa Publicznego” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.
W związku z tym autorzy proszeni o przesłanie wraz z tekstem do publikacji stosownego oświadczenia o treści:
"Oświadczam, że złożony do publikacji w „Kwartalniku Prawa Publicznego” tekst pt.
………………………………………………………………………………………….……. jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich. Posiadam pełne prawa autorskie do tekstu.
Mam pełną świadomość, że ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą przez Redakcję „Kwartalnika Prawa Publicznego“ dokumentowane i demaskowane włącznie z powiadomieniem właściwych podmiotów i organów.
Informacja o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (jeżeli artykuł został przygotowany przez więcej niż jednego Autora), źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów: .................................................
Oświadczam, że niniejszy artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego".

Recenzenci

Lista recenzentów za 2015 r.:
1) prof. UW dr hab. Antoni Bojańczyk, UW, Polska
2) prof. UKSW dr hab. Sławomir Godek, UKSW, Polska
3) prof. dr hab. Mirosław Granat, UKSW, Polska
4) dr Agata Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
5) prof. dr hab. Jacek Lang, UW, Polska
6) dr Grzegorz Sibiga, PAN, Polska
7) dr Adam Szafrański, UW, Polska
8) prof. UwB dr hab. Anna Piszcz, UwB, Polska
9) prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr, Polska
10) prof. dr hab. Robert Zawłocki, UAM, Polska

Historia czasopisma

Czasopismo powstało z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 r. i jest przy nim afiliowane. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest od poczätku jego powstania Pan prof. dr hab. Cezary Mik. Początkowo wydawcą czasopisma było Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" w Toruniu. Od numeru 4/2013 wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.