Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

ZASADY REDAKCJI TEKSTU:

A. Podstawowe zasady redakcji tekstu:

1. Format Word: „Normalny”, czcionka Times New Roman, 12 pkt, Interlinia 1,5 pkt, tekstem wyjustowanym.

2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyboldowane i również wyjustowane, bez kropki na końcu, numeracja arabska: 1, 1.1., 1.1.1. etc.

3. Przypisy w tekście przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie: Abecadło1, abecadło… albo …abecadło1.

4. Daty: 1.1.2007 r. (cyfry bez zer początkowych, „r” po spacji z kropką na końcu) – daty w tytułach aktów prawnych: Ustawa z 3.11.2009 r. o… (bez „dnia” oraz zapisem miesiąca cyframi arabskimi, „r” po spacji z kropką na końcu).

B. Redakcja przypisów:

1. Numeracja przypisów jest ciągła; przypisy umieszczamy u dołu strony, na której znajduje się odwołanie w tekście głównym publikacji

2. Format Word: „Tekst przypisu dolnego”, Times New Roman, 10 pkt, Interlinia 1, Tekstem wyjustowanym

3. Przypis jest traktowany jako zdanie, dlatego powinien zaczynać się wielką literą, a kończyć kropką.

4. Myślniki pomiędzy numerami jednostek redakcyjnych aktów prawnych lub stronami powoływanego tekstu, a także w nazwiskach dwuczłonowych krótkie – np. s. 283-289; art. 6-9; art. 3 ust. 3-5; art. 3 ust. 2 pkt 11-12; A. Walaszek-Pyzioł; M. Zirk-Sadowski.

5. Myślniki oddzielające frazy tekstu długie (np. …jeżeli przyjmiemy, że – co do zasady – wykładnia…) (…o ile – jak się wydaje – przepis ten…).

6. Odesłania do aktów prawnych: ustawa z 5.2.2006 r. o … (zwykła czcionka, nie kursywa), Dz.U. (bez roku jeśli ten sam, z którego pochodzi ustawa; jeśli różny: Dz.U. z 2002 r., Nr …) Nr 100, poz. 46, ze zm. (jeżeli ukazał się tekst jednolity: t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr … – bez „dnia” pomiędzy „z” a datą.

7. Dziennik Urzędowy WE lub UE (należy zawsze sprawdzić): Dz.Urz.WE 1991 Nr C 53/30 (gdzie 53 to numer Dziennika Urzędowego a 30 to numer początkowej strony); inny przykład: Dz.Urz.UE 2007 Nr L 20/1.

8. Wyroki sądów UE: sprawa 45/99 Komisja v. Belgia Zb.Orz. 2001 I-2454 (bez przecinków w środku, kursywą strony lub nazwa sprawy, na końcu cyfrą rzymską tom oraz po myślniku krótkim numer pierwszej strony).

9. Oznaczenia stron w odniesieniach do orzeczeń sądów i trybunałów – Iksiński v. Igrekowski (pomiędzy oznaczeniami stron „v” z kropką, strony w mianowniku liczby pojedynczej lub mnogiej).

10. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku tytuł dzieła kursywą bez cudzysłowu, tom (jeśli dzieło jest wielotomowe), miejsce wydania i rok, strony – np. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, t. I, Warszawa 2000, s. 54 i n.; jeśli cytowane dzieło miało więcej wydań, podajemy także numer wydania po tytule (lub numerze tomu) po przecinku – np. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 13.

11. Dzieło autora cytowane po raz pierwszy z czasopisma naukowego, podobnie jak przy dziele zwartym: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku tytuł dzieła kursywą bez cudzysłowu, tytuł czasopisma zwykłą czcionką w cudzysłowie, chyba, że znany powszechnie skrót, (np. PiP, RPEiS), rok wydania bez „r”, po przecinku numer wydania, po przecinku strona(-y) – C. Mik, Implementacja dyrektyw wspólnotowych w prawie krajowym państw członkowskich, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 3, s. 175 (tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma – zwykła czcionka, nie kursywa, w cudzysłowie, chyba, że znany skrót (np. PiP 2001, nr 7) (np. PUG 2004, nr 12), rok bez „r”)

12. Dzieło autora (artykuł, referat) cytowane po raz pierwszy z prac zbiorowych: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku tytuł dzieła kursywą bez cudzysłowu, bez przecinka [w:] a następnie bez przecinka tytuł publikacji zbiorowej kursywą bez cudzysłowu, redaktor/redaktorzy czcionką zwykłą, tom (jeśli dzieło jest wielotomowe), miejsce wydania i rok, strony – np. A. Iksiński, Transport drogowy [w:] Prawo transportowe, red. B. Igrekowski, C. Zeciński, t. II, wyd. 2, Gdańsk 2005, s. 54 i n. – w dziełach zbiorowych, w których opracowania poszczególnych autorów nie są oznaczone tytułem: A. Iksiński, [w:] Prawo lotnicze, red. B. Igrekowski, C. Zeciński, wyd. 2, Gdańsk 2005, s. 54 i n.

13. Autorzy cytowani wcześniej, jeśli cytowane jest tylko jedno dzieło: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku op.cit. bez spacji i czcionką zwykłą, strona – np. C. Mik, op.cit., s. 2; jeśli cytowane jest więcej pozycji tego samego autora: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku pierwszy(-e) człon(-y) tytułu – np. C. Mik, Implementacja…, s. 184; jeśli to samo dzieło było cytowane w poprzedzającym przypisie: Ibidem (czcionką zwykłą i z dużej litery), strona(-y) – np. Ibidem, s. 2; jeśli w jednym przypisie jest cytowanych więcej prac tego samego Autora albo został on wspomniany wcześniej w tym samym przypisie: A. Iksiński (albo: Iksińska), Abecadło, t. I, wyd. 2, Warszawa 2005; tenże (albo: tejże), Alfabet, Kraków 2006.
11. Artykuł z czasopisma lub gazety codziennej: inicjał imienia z kropką, nazwisko czcionką zwykłą, po przecinku tytuł artykułu kursywą bez cudzysłowu, tytuł periodyku w cudzysłowie, numer wydania, data, strona – np. A. Iksiński, Skutki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, „Gazeta Prawna” nr 125 z 30.12.2011 r., s. 6.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Propozycję publikacji może do Redakcji przesłać każda osoba, która co najmniej uzyskała stopień zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych lub nauk pokrewnych (administracja, politologia).
  2. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa publicznego (prawo administracyjne, konstytucyjne, publiczne gospodarcze, publiczne międzynarodowe i europejskie, finansowe i podatkowe, karne, nauki historyczno-prawne) lub też podejmować problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego. Publikujemy studia, artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje. Glosy winny dotyczyć orzeczeń nie starszych niż 12 miesięcy od dnia przesłania glosy do publikacji. Recenzje winny dotyczyć opracowań i monografii, które ukazały się nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem recenzji do publikacji.
  3. Tekst winien winny być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku. Szczegółowe wytyczne odnośnie opracowania redakcyjnego tekstu znajdują się w załączniku "KPPubl ZASADY REDAKCJI TEKSTU" w zakładce "Do pobrania".
  4. Autor winien podać swoje imię, nazwisko oraz afiliację.
  5. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.

  6. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany w innym czasopiśmie. Autorzy są w związku z tym proszeni o przesłanie wraz z tekstem stosownego oświadczenia
 

Prawa autorskie

Czasopismo nie przejmuje praw autorskich do publikowanych tekstów.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.