Opublikowane: 2017-07-02

Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16

Agnieszka Polus
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.04

Abstrakt

Glosowane orzeczenie dotyczy pytania, czy postępowanie sądowe w wyniku którego doszło do uchylenia decyzji (o którym mowa w art. 287 pkt 1 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi), może zostać uznane za „właściwe
postępowanie” zmierzające do stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji administracyjnej (art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 287 pkt 1 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi może być rozumiany także w ten sposób, że przewiduje dodatkową przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną wykonywaniem władzy publicznej, która zachodzi wtedy, gdy w
postępowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wykonania uchylającego decyzję wyroku sądu administracyjnego dojdzie do umorzenia postępowania. Na poparcie tezy Sądu Najwyższego warto przytoczyć dwa argumenty: po pierwsze, art. 287 pkt 1 ustawy Prawo
postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera pełnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane decyzjami administracyjnymi, które następnie zostały uchylone przez sąd administracyjny; po drugie, przepis ten nie
wskazuje podmiotów właściwych do orzekania w sprawach o odszkodowanie, nie określa też zakresu odpowiedzialności, ani zasad wymiaru odszkodowania.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Polus, A. (2017). Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 39–46. https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.