Data publikacji : 2017-07-02

Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16

Agnieszka PolusDział: Artykuły

Abstrakt

Glosowane orzeczenie dotyczy pytania, czy postępowanie sądowe w wyniku którego doszło do uchylenia decyzji (o którym mowa w art. 287 pkt 1 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi), może zostać uznane za „właściwe
postępowanie” zmierzające do stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji administracyjnej (art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 287 pkt 1 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi może być rozumiany także w ten sposób, że przewiduje dodatkową przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną wykonywaniem władzy publicznej, która zachodzi wtedy, gdy w
postępowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wykonania uchylającego decyzję wyroku sądu administracyjnego dojdzie do umorzenia postępowania. Na poparcie tezy Sądu Najwyższego warto przytoczyć dwa argumenty: po pierwsze, art. 287 pkt 1 ustawy Prawo
postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera pełnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane decyzjami administracyjnymi, które następnie zostały uchylone przez sąd administracyjny; po drugie, przepis ten nie
wskazuje podmiotów właściwych do orzekania w sprawach o odszkodowanie, nie określa też zakresu odpowiedzialności, ani zasad wymiaru odszkodowania.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie