Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16

Agnieszka Polus

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.2.04

Abstrakt


Glosowane orzeczenie dotyczy pytania, czy postępowanie sądowe w wyniku którego doszło do uchylenia decyzji (o którym mowa w art. 287 pkt 1 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi), może zostać uznane za „właściwe
postępowanie” zmierzające do stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji administracyjnej (art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 287 pkt 1 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi może być rozumiany także w ten sposób, że przewiduje dodatkową przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną wykonywaniem władzy publicznej, która zachodzi wtedy, gdy w
postępowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wykonania uchylającego decyzję wyroku sądu administracyjnego dojdzie do umorzenia postępowania. Na poparcie tezy Sądu Najwyższego warto przytoczyć dwa argumenty: po pierwsze, art. 287 pkt 1 ustawy Prawo
postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera pełnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane decyzjami administracyjnymi, które następnie zostały uchylone przez sąd administracyjny; po drugie, przepis ten nie
wskazuje podmiotów właściwych do orzekania w sprawach o odszkodowanie, nie określa też zakresu odpowiedzialności, ani zasad wymiaru odszkodowania.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.