Prawa autorskie i etyka

 1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.
 2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując Umowę o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW
 3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca tekst do publikacji.
 4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.
 5. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują̨ autorzy. Teksty opublikowane w „Młodym Juryście” są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe.
 6. Czasopismo „Młody Jurysta” zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści. „Młody Jurysta” oraz inne czasopisma wydawane przez UKSW są̨ ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Opublikowane w „Młodym Juryście” teksty mogą̨ być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą̨ być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, używane do prowadzenia wykładów i umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy,
 7. Autorzy nie ponoszą̨ żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, m.in. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę̨, opłat członkowskich i innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują̨ też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.
 8. Autorzy /składają oświadczenie w sprawie wkładu Autorów w powstanie tekstu naukowego oraz, że publikacja przez tekstu naukowego oraz zawartych w nim materiałów graficznych nie narusza praw innych osób.
 9. Ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden) i plagiatorstwo są przejawami nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów i instytucji.
 10. Recenzentami publikacji w Młodym Juryście są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni UKSW oraz innych uczelni.
 11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są̨ ujawnianie. Autor/Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 12. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 13. Ocena tekstu jest dokonywana wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne.
 14. Jeżeli Recenzent podejrzewa, że Autor recenzowanego opracowania dopuścił się plagiatu, mógł naruszyć prawa własności intelektualnej osób trzecich, bądź też tekst ma charakter oszczerczy, winien niezwłocznie zawiadomić Kolegium Redakcyjne wraz ze wskazaniem podstawy podejrzeń.
 15. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.