O czasopiśmie

Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. Jest dedykowany studentom, absolwentom i doktorantom WPiA UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów. Umożliwia młodym naukowcom publikację artykułów naukowych, glos, przeglądów orzecznictwa i recenzji pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

 

Zakres i zasięg czasopisma

"Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym od 2013 r. przez Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Czasopismo jest dedykowane przede wszystkim studentom, absolwentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów. Publikować w "Młodym Juryście" może każda osoba, która jest studentem bądź absolwentem kierunku prawo bądź nauk pokrewnych (administracja, politologia, stosunki międzynarodowe), doktorantem Wydziału Prawa i Administracji UKSW, jak i innych uniwersytetów (polskich i zagranicznych) bądź młodym naukowcem prowadzącym badania naukowe we wskazanym obszarze.

Celem Czasopisma jest umożliwienie rozwoju, rozwijanie i propagowanie wiedzy i umiejętności młodych naukowców oraz popularyzacja ich dorobku.

"Młody Jurysta" obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa prywatnego i publicznego, a także historii i teorii prawa.

Na łamach "Młodego Jurysty" publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, przeglądy orzecznictwa, sprawozdania z konferencji naukowych, podsumowania wyników badań naukowych i inne materiały, które wykazują wartość naukową bądź ich celem jest propagowanie nauki.

Proces recenzji

 1. Teksty nadsyłane do Kolegium Redakcyjnego "Młodego Jurysty" są poddawane wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego.
 2. Teksty spełniające wymagania określone w Regulaminie Czasopisma Naukowego Studentów i Doktorantów UKSW „Młody Jurysta” oraz w Załącznikach do Regulaminu, a jednocześnie prezentujące odpowiedni poziom naukowy, przesyłane są wybranym Recenzentom.
 3. Recenzentami publikacji w Młodym Juryście są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni innych jednostek naukowych (tzw. recenzenci zewnętrzni). Recenzent sporządza recenzję według zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Czasopisma Naukowego Studentów i Doktorantów UKSW „Młody Jurysta” na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są̨ ujawnianie. Autor/Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 5. "Młody Jurysta" publikuje imiona i nazwiska Recenzentów współpracujących z "Młodym Jurystą" w danym roku kalendarzowym raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 6. Kolegium Redakcyjne zlecając recenzję przekazuje wybranemu Recenzentowi tekst publikacji wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim drogą elektroniczną, na adres podany przez pracownika naukowego swojej jednostce naukowej i udostępniony na stronie internetowej tej jednostki oraz formularzem recenzji, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu "Młodego Jurysty".
 7. Opracowania przeznaczone do recenzji są przesyłane do Recenzentów, którzy są kompetentni w danej dziedzinie i jeśli to możliwe, których obszar zainteresowań badawczych pokrywa się lub jest zbliżony do tematu opracowania. Recenzent ma obowiązek zawiadomić Kolegium Redakcyjne o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
 8. Recenzent przekazuje recenzję sporządzoną̨ na formularzu recenzji w formie elektronicznej w formacie w formacie edytora Microsoft Word (.docx) do Kolegium Redakcyjnego na adres e-mail: jurysta@uksw.edu.pl oraz skanu podpisanej recenzji w formacie PDF.
 9. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją. 

 10. Ocena tekstu jest dokonywana wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Tekst może być opublikowany, jeżeli Recenzent uzna, że tekst może być opublikowany w poprawionej formie.
 11. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiazania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.
 12. Wszelkie uwagi winny być opatrzone wyczerpującym komentarzem/uzasadnieniem recenzenta. Recenzent powinien w szczególności wyjaśnić w formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu „Młodego Jurysty” „Formularz recenzji”, w polu „Uzasadnienie” powody, dla których udzielił odpowiedzi negatywnej na którekolwiek z pytań w części I „Ocena” (w tym „Treść”, „Forma”, „Poziom naukowy publikacji” oraz „Konkluzja recenzenta”). Uznanie, że tekst może być opublikowany po niewielkich albo znacznych zmianach powoduje konieczność określenia jasnych zaleceń dla Autora i wyjaśnienia, jakie zmiany powinien wprowadzić Autor tekstu.
 13. Recenzent może nanosić uwagi i komentarze na tekst w formacie Microsoft Word w trybie śledzenia zmian (track changes) po uprzednim upewnieniu się, że nie wskazują̨ one personaliów Recenzenta. Jeżeli komentarze recenzenta ujawniają tożsamość recenzenta, Kolegium Redakcyjne przed przesłaniem ich Autorowi dokonuje ich animizacji.
 14. Kolegium Redakcyjne nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych lub formalnych wymagań́, w tym pozbawionych logicznego powiazania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.
 15. Kolegium Redakcyjne przekazuje recenzję Autorowi. Przed przesłaniem formularza recenzji Autorowi dokonuje jego animizacji. Racjonalne i motywowane konkluzje recenzji są wiążące dla Autora. Autor ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzenta i poprawić tekst.
 16. Tekst poprawiony przez Autora zgodnie z zaleceniami recenzenta może być przekazany do ponownej recenzji do tego samego lub innego recenzenta.
 17. W przypadku, gdy Autor nie zgadza się̨ z uwagami i sugestiami Recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Kolegium Redakcyjnemu. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie Autora tekstu i ostatecznej wersu tekstu dostarczonej przez Autora.
 18. Jeżeli Recenzent podejrzewa, że Autor recenzowanego opracowania dopuścił się plagiatu, mógł naruszyć prawa własności intelektualnej osób trzecich, bądź też tekst ma charakter oszczerczy, winien niezwłocznie zawiadomić Kolegium Redakcyjne wraz ze wskazaniem podstawy podejrzeń.
 19. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.

Załacznik nr 3 Zasady recenzowania
Załacznik nr 4 Formularz recenzji   - w word i pdf

 

Harmonogram publikacji

"Młody Jurysta" ukazuje się w cyklu półrocznym.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Oznacza to też, że opublikowane materiały mogą być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

 • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
 • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

 

Lista recenzentów w roku 2019

dr Michał Będkowski-Kozioł, WPiA UKSW
dr Marcin Białecki, WPiA UKSW
dr Adam Błachnio, WPiA UKSW
dr Konrad Burdziak, WPiA USz
dr Piotr Chybalski, WPiA UKSW
dr Jakub Czepek, WPiA UKSW
mgr Katarzyna Gałka, WPiA UKSW
dr Ewelina Gierach, WPiA UKSW
dr Jacek Jaworski, WPiA UKSW
dr Julia Kosonoga-Zygmunt, WPiA UKSW
mgr Sławomira Kotas, WPiA UKSW
dr Łukasz Kułaga, WPiA UKSW
dr Konrad Łuczak, WPiA UKSW
dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. uczelni, WPiA UKSW
mgr Maciej Orkusz, WPiA UKSW
dr Anna Reda-Ciszewska, WPiA UKSW
dr Mariusz Stanik, WPiA UKSW
dr Jan Stoksik, WPiA UKSW
dr Tomasz Szczurowski, WPiA UKSW
dr hab. Mariusz Szyrski, WPiA UKSW
dr hab. Marcin Wielec, WPiA UKSW
dr Piotr Zakrzewski, WPiA UKSW
dr hab. Łukasz Żarnowiec, WPiA UKSW

 

Lista recenzentów w roku 2018

dr Marcin Białecki, WPiA UKSW
dr Piotr Chybalski, WPiA UKSW
dr Ziemowit Cieślk, WPiA UKSW
mgr Katarzyna Gałka, WPiA UKSW
dr Michał Klimaszewski, WPiA UKSW
dr Łukasz Kułaga, WPiA UKSW
dr Radosław Mędrzycki, WPiA UKSW
dr hab. Marta Osuchowska, WPiA UKSW
dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni, WPiA UKSW
dr Mariusz Stanik, WPiA UKSW
dr Barbara Surdykowska, WPiA UKSW
dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW
dr Elżbieta Szczepanowska, WPiA UKSW
dr hab. Mariusz Szyrski, WPiA UKSW
dr Jan Stoksik, WPiA UKSW
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW
dr hab. Szymon Tarapata, WPiA UJ
dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, WPiA UKSW
dr Zbigniew Więckowski, WPiA UKSW
dr hab. Marcin Wielec, WPiA UKSW
dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, WPiA UKSW
dr Piotr Zakrzewski, WPiA UKSW
dr hab. Łukasz Żarnowiec, WPiA UKSW

 

Lista recenzentów w roku 2017

dr Adam Błachnio, WPiA UKSW
dr Piotr Chybalski, WPiA UKSW
dr Paweł Czarnecki, WPiA UKSW
mgr Katarzyna Gałka, WPiA UKSW
dr Ewelina Gierach, WPiA UKSW
dr Bartłomiej Gutowski, Instytut Historii Sztuki UKSW
dr Jacek Jaworski, WPiA UKSW
dr Julia Kosonoga-Zygmunt, WPiA UKSW
mgr Sławomira Kotas, WPiA UKSW
dr Łukasz Kułaga, WPiA UKSW
dr Agnieszka Mikos-Sitek, WPiA UKSW
dr Michał Rams, WPiA UKSW
dr Jerzy Słyk, WPiA UKSW
dr Mariusz Stanik, WPiA UKSW
mgr Barbara Surdykowska, WPiA UKSW
dr Aleksandra Syryt, WPiA UKSW
dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW
dr Mariusz Szyrski, WPiA UKSW
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW
dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW
dr Mateusz Tchórzewski, WPiA UKSW
mgr Zbigniew Więckowski, WPiA UKSW
dr Marcin Wielec, WPiA UKSW
dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, WPiA UKSW
dr Piotr Zakrzewski, WPiA UKSW
dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW
dr Łukasz Żarnowiec, WPiA UKSW

 


Historia czasopisma

"Młody Jurysta" powstał z myślą o studentach i absolwentach Wydziału Prawa i Administracji UKSW chcących rozwijać ambicje naukowe przez publikacje autorskich prac naukowych.

Ukazuje się nieprzerwanie od 2013 r. w formie elektronicznej, aktualnie w cyklu półrocznym.

Czasopismo jest dedykowane studentom, absolwentom, doktorantom i młodym naukowcom Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.