Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

1. Propozycję publikacji do Kolegium Redakcyjnego "Młodego Jurysty" może przesłać każda osoba, która jest studentem, doktorantem bądź absolwentem kierunku prawo bądź nauk pokrewnych (administracja, politologia, stosunki międzynarodowe) Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz innych uniwersytetów (polskich i zagranicznych).

2. Tekst stanowiący propozycję publikacji do "Młodego Jurysty" musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa publicznego lub prawa prywatnego. Publikowane są artykuły naukowe, glosy, studia, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje.

3. Tekst winien być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word (.docx) i spełniać wymogi określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu "Młodego Jurysty" w wersji przyjętej Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. nr 127/2016/2017: "Zasady redakcji tekstów i przypisów". Teksty niespełniające tych wymogów nie będą przekazywane do recenzji.

4. Wraz z nadesłaniem tekstu Autor/Autorzy podają swoje imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę uniwersytetu i wydziału, na którym studiują albo studiowali, ewentualnie afiliację, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność naukową.

5. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć streszczenia w formacie edytora Microsoft Word (.docx), każde nie dłuższe niż 3⁄4 strony (do 1200 znaków ze spacjami), w języku polskim oraz w języku angielskim wraz z tytułem pracy i tłumaczeniem tytułu na język angielski.

6. Autor przesyłając materiał do publikacji podaje swój adres do korespondencji mailowej (poczty elektronicznej) i kontakt telefoniczny. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu jednego z Autorów, wybranego przez Autorów do kontaktu z Kwartalnikiem.

7. Tekst stanowiący propozycję publikacji do "Młodego Jurysty" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany (w szczególności w innym czasopiśmie, monografii).

8. Ghostwriting, guest authorship i plagiatorstwo są przejawami nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów i instytucji.

9. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego Autora w powstaniu tekstu. Odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji ponosi osoba nadsyłająca tekst Kolegium Redakcyjnemu.

10. Złożenie tekstu do publikacji do "Młodego Jurysty" jest równoważne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu, który nie był nigdy wcześniej publikowany oraz z wyrażeniem zgody na wprowadzenie poprawek redakcyjnych oraz publikację tekstu w "Młodym Juryście" w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną i na stronie internetowej, na której publikowany jest Kwartalnik.

11. Autor/Autorzy są dodatkowo zobowiązani złożyć i przesłać wraz z tekstem i streszczeniami stosowne oświadczenie, według wzoru i którego treść określa Załącznik nr 2 do Regulaminu "Młodego Jurysty" „Formularz Oświadczenia Autora/Autorów”.

12. Tekst oraz streszczenia i skan podpisanego własnoręcznie Oświadczenia Autora/Autorów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Kolegium Redakcyjnego "Młodego Jurysty": młody.jurysta@uksw.edu.pl. Autor/Autorzy są ponadto zobowiązani przekazać Oświadczenie Autora/Autorów w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami pocztą wewnętrzną do rąk Redaktora Naukowego lub Sekretarza Redakcji lub na adres: Młody Jurysta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, ul. Wóycickiego 1/3 blok. 17, 01-938 Warszawa w terminie 14 dni od dnia przesłania tekstu drogą elektroniczną.

13. Stanowiący propozycję publikacji i nadesłany do Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty tekst, spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie oraz w Załącznikach do Regulaminu (Załącznik nr 1 „Zasady redakcji tekstów i przypisów", Załącznik nr 2 „Formularz Oświadczenia Autorów”), a jednocześnie prezentujący odpowiedni poziom naukowy, przechodzi procedurę recenzowania określoną w Załaczniku nr 3 do Regulaminu "Młodego Jursyty" "Zasady recenzowania"

14. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów pozytywnie zaopiniowanych do druku przez Recenzentów.

15. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.

 

Regulamin

Załącznik nr 1 - „Zasady redakcji tekstów i przypisów"

Załącznik nr 2 - „Formularz Oświadczenia Autorów”

Załacznik nr 3 - "Zasady recenzowania" 

 

Prawa autorskie

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.