Wytyczne dla autorów

 1. Propozycję publikacji do Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty może przesłać każda osoba, która jest studentem bądź absolwentem kierunku prawo bądź nauk pokrewnych (administracja, politologia, stosunki międzynarodowe), zarówno Wydziału Prawa i Administracji UKSW, jak i innych uniwersytetów (polskich i zagranicznych).
 2. Tekst stanowiący propozycję publikacji do Młodego Jurysty musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa publicznego lub prawa prywatnego. Publikowane są studia, artykuły naukowe, glosy, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje.
 3. Tekst winien być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word (.docx) i spełniać wymogi określone w Załącznikach do niniejszego Regulaminu. Teksty niespełniające tych wymogów nie będą przekazywane do recenzji.
 4. Wraz z nadesłaniem tekstu Autor/Autorzy podają (przesyłają) następujące dane i informacje:
  a. swoje imię, nazwisko; kierunek i rok studiów oraz nazwę uniwersytetu i wydziału, na którym studiują albo studiowali, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego (instytucji, uczelni) i specjalność naukową;
  b. dane kontaktowe, adres zamieszkania, nr telefonu i mail. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu jednego z Autorów, wybranego do kontaktu z Kwartalnikiem;
  c. tytuł zgłaszanego tekstu, w języku polskim oraz w języku angielskim.
 5. Wraz z nadesłaniem tekstu Autor/Autorzy przesyłają drogą elektroniczną na adres Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty: młody.jurysta@uksw.edu.pl:
  a. streszczenia tekstu w formacie edytora Microsoft Word (.docx) nie dłuższe niż 3⁄4 strony (do 1200 znaków ze spacjami) w języku polskim oraz w języku angielskim;
  b. notkę/notki o Autorze/Autorach, do umieszczenia pod publikowanym tekstem.
 6. Wraz z nadesłaniem tekstu Autor/Autorzy:
  a. składa/składają oświadczenie, że znane są Mu/Im zasady etyczne, przedstawione na witrynie Młodego Jurysty oraz zobowiązują się do ich przestrzegania;
  b. oświadcza/oświadczają, że znana Mu/Im jest „Polityka Open Access” Młodego Jurysty i że w pełni się z nią zgadza/zgadzają. „Polityka Open Access” objęta jest Załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu;
  c. wyraża/wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Redakcję czasopisma Młody Jurysta i Wydawnictwo Naukowe UKSW, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) na potrzeby procesu wydawniczego zgłoszonego tekstu naukowego;
  d. składa/składają oświadczenie w sprawie wkładu Autorów w powstanie tekstu naukowego. Odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji ponosi Autor nadsyłający tekst Kolegium Redakcyjnemu;
  e. składa/składają oświadczenie, że publikacja przez Redakcję Młodego Jurysty tekstu naukowego oraz zawartych w nim materiałów graficznych nie narusza praw innych osób;
  f. wyraża/wyrażają zgodę na wprowadzenie poprawek redakcyjnych oraz publikację tekstu w Młodym Juryście w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną i na stronie internetowej, na której publikowany jest Kwartalnik.
 7. Dodatkowo Autor nadsyłający tekst Kolegium Redakcyjnemu Młodego Jurysty oświadcza, że posiada upoważnienie od Współautorów zgłaszanego tekstu naukowego do wyrażenia w ich imieniu woli w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia.
 8. Tekst naukowy wraz ze streszczeniami i notką/notkami o Autorze/Autorach (w formacie edytora Microsoft Word (.docx)) Autor/Autorzy przesyłają drogą elektroniczną na adres Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty: młody.jurysta@uksw.edu.pl.
 9. Oświadczenia i informacje objęte punktami 5 i 7 Autor/Autorzy podają w oświadczeniu, którego treść określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Autor/Autorzy przesyłają oświadczenie w wersji elektronicznej, w formacie edytora Microsoft Word (.docx), a ponadto przesyłają skan (.PDF) albo zdjęcie (.jpg) podpisanego oświadczenia na adres Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty: młody.jurysta@uksw.edu.pl.
 10. Stanowiący propozycję publikacji i nadesłany do Kolegium Redakcyjnego Młodego Jurysty tekst, spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie oraz w Załącznikach do niniejszego Regulaminu, a jednocześnie prezentujący odpowiedni poziom naukowy, przechodzi procedurę recenzowania określoną w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 11. Recenzentami publikacji w Młodym Juryście są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni innych jednostek naukowych (tzw. recenzenci zewnętrzni). Recenzenci sporządzają recenzję według zasad określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 12. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są̨ ujawnianie. Autor/Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 13. Młody Jurysta publikuje imiona i nazwiska Recenzentów publikacji współpracujących z Młodym Jurystą raz w roku kalendarzowym na stronie internetowej Czasopisma.
 14. Czas oczekiwania na decyzję o przekazaniu tekstu do recenzji naukowej wynosi 30 dni od dnia złożenia spełniającego wymogi regulaminowe i edytorskie tekstu. Czas publikacji artykułu zależy od czasu uzyskania recenzji. W ciągu 30 dni od otrzymania recenzji Autor/Autorzy otrzymują drogą mailową informację, czy tekst zostanie opublikowany. Czas oczekiwania na recenzję i publikację artykułu zależy od charakteru opracowania i liczby tekstów oczekujących na publikację.
 15. W przypadku uzyskania pozytywnej recenzji Autor/Autorzy są zobowiązani przesłać dwa egzemplarze wypełnionej i własnoręcznie podpisanej Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW na adres: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, domek nr 2, 01-815 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania drogą mailową powiadomienia o zaakceptowaniu tekstu do publikacji w Młodym Juryście. Treść Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW objęta jest Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. Integralną częścią Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW jest Załącznik nr 1 do Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, który także należy wypełnić, podpisać i przesłać do Wydawnictwa w dwóch egzemplarzach.
 16. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów pozytywnie zaopiniowanych do druku przez Recenzentów.
 17. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 18. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.
 19. Teksty publikowane w czasopiśmie są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania, zgodnie ze standardami Libre Open Access.
 20. Ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden) i plagiatorstwo są przejawami nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów i instytucji.
 • Regulamin pdf
 • Załącznik nr 1 - „Zasady redakcji tekstów i przypisów" pdf
 • Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia autora/autorów - w word i pdf
 • Załącznik nr 3 Zasady recenzowania pdf
 • Załącznik nr 4 Formularz recenzji   - w word i pdf
 • Załącznik nr 5:
 • Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW  WORD ; PDF
 • Załącznik nr 1 do Umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW  WORD ; PDF
 • Agreement on article publication through Cardinal Stefan Wyszynski University Press WORD ; PDF
 • Appendix No. 1 to Agreement on article publication through Cardinal Stefan Wyszynski University Pres  PDF
 • Załącznik nr 6 Open Access Policy pdf
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.