Data publikacji : 2018-05-05

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej

Michał MaciążekDział: Artykuły

Abstrakt

W 2016 r. ustawodawca zdecydował się ograniczyć możliwość nabywania nieruchomości rolnych. Konsekwencją nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego stała się wątpliwość co do konstytucyjności jej przepisów w zakresie, w jakim uniemożliwiają one nabycie nieruchomości rolnej w drodze decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Poza postulatem kolejnej nowelizacji albo konieczności zajęcia stanowiska przez Trybunał
Konstytucyjny, należy zaproponować rozwiązanie, które będzie polegało na traktowaniu przepisów o zasadach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jako lex specialis wobec regulacji ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie