Data publikacji : 2019-01-26

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16)

Adrian ZbrojewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Glosa odnosi się do orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygającego, że w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego, sąd ustalając wartość składnika majątku obciążonego hipoteką, nie uwzględnia obniżenia wartości rynkowej składnika spowodowanego obciążeniem. Prezentując analizę oraz ocenę argumentów przedstawionych przez Sąd Najwyższy, Autor odwołuje się także do poglądów doktrynalnych oraz przedstawia własne argumenty przemawiające za trafnością poglądu przyjętego w glosowanym orzeczeniu.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie