Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16)

Adrian Zbrojewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.1.04

Abstrakt


Glosa odnosi się do orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygającego, że w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego, sąd ustalając wartość składnika majątku obciążonego hipoteką, nie uwzględnia obniżenia wartości rynkowej składnika spowodowanego obciążeniem. Prezentując analizę oraz ocenę argumentów przedstawionych przez Sąd Najwyższy, Autor odwołuje się także do poglądów doktrynalnych oraz przedstawia własne argumenty przemawiające za trafnością poglądu przyjętego w glosowanym orzeczeniu.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.