Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ida Jóźwiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.3.04

Abstrakt


Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza do polskiego porządku prawnego stosunkowo nową podstawę odpowiedzialności, jaką jest wina w organizacji. W porównaniu z obecnie obowiązującą ustawą, zmieniają się przesłanki uznania organizacji przedsiębiorstwa za nieprawidłową, jak również prowadzane
jest novum w postaci otwartego katalogu przykładowych nieprawidłowości, który potęguje wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem pojęcia winy w organizacji. Do celu wykładni pojęcia nieprawidłowości w organizacji przydatne może być porównanie
sposobu organizacji podmiotu zbiorowego ze swoistym modelem „należytej” dla danego podmiotu zbiorowego organizacji, z uwzględnieniem jego rozmiaru i przedmiotu działalności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wykładni pojęcia należytej staranności. Tworzenie takiego modelu może być jednak kłopotliwe, ponieważ w pierwszej kolejności wymaga określenia optymalnej (z punktu widzenia zapobiegania naruszeniom przepisów prawa) struktury organizacyjnej podmiotu zbiorowego, a następnie oceny związku między sposobem organizacji podmiotu zbiorowego a możliwością lub łatwością popełnienia
czynu zabronionego.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.