Data publikacji : 2020-04-01

Klauzula antykonkurencyjna w prawie pracy. Praktyczne zastosowanie art. 300 k.p.

Aneta PawłowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest dwóm powiązanym ze sobą zagadnieniom: złożonemu charakterowi umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz odpowiedniemu zastosowaniu
do wskazanej wyżej umowy norm właściwych prawu cywilnemu znajdujących odpowiednie zastosowanie wskutek niewyczerpującego uregulowania rzeczonej umowy na gruncie
kodeksu pracy. W pierwszej kolejności autorka pokrótce omawia pojęcie oraz charakter wskazanego wyżej stosunku zobowiązaniowego. W szczególności, posiłkując się dotychczasowym dorobkiem doktryny oraz orzecznictwa, autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy winna być zakwalifikowana jako umowa cywilnoprawna, czy też może umowa z zakresu prawa pracy. W dalszej części dokładnie analizuje znaczenie oraz zakres zastosowania poszczególnych norm kodeksu cywilnego w prawie pracy. Dokonując szczegółowej charakterystyki kolejnych przesłanek zawartych w treści art. 300 k.p. autorka artykułu odpowiada, kiedy odpowiednie zastosowanie norm właściwych prawu cywilnemu jest możliwe w zakresie prawa pracy oraz na jakie ograniczenia należy w tym zakresie zwrócić uwagę. Ostatnia część artykułu poświęcona jest szerokiej analizie
treści oraz istotnych elementów umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Opisując zakres czasowy obowiązywania rzeczonej umowy, jej treść oraz ewentualne
konsekwencje jej niewykonania bądź nienależytego wykonania, autorka pracy pokazuje zjawisko przenikania się dwóch odmiennych gałęzi prawa, jak również praktyczne zastosowanie norm z zakresu prawa cywilnego w kodeksowej regulacji prawa pracy.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie