Data publikacji : 2020-04-01

Geneza i współczesny kształt rozwiązania problemu ‘powinien’ - ‘jest’ w filozofii i naukach prawnych

Magdalena KolczyńskaDział: Artykuły

Abstrakt

Problem niemożliwości przekładu zdań opisowych na zdania powinnościowe został sformułowany po raz pierwszy przez Davida Hume’a w Traktacie o naturze ludzkiej i do dziś pozostaje jedną z najżywiej dyskutowanych kwestii w metaetyce. W pierwszej części niniejszego artykułu staram się w przejrzysty sposób przedstawić powyższy problem, a także prezentuję pozytywizm prawniczy jako podejście teoretycznoprawne, które opiera się na tytułowej dychotomii. Następnie badam, w jaki sposób współczesna analiza języka pomaga zakopać przepaść między nieprzystawalnymi do siebie światami faktów i powinności. Za podstawę rozważań przyjmuję koncepcje J. L. Austina, J. Searla oraz G.E.M. Anscombe. Osiągnięcia wymienionych autorów zostały twórczo wykorzystane w dziedzinie teorii prawa przez Neila MacCormicka, który porzuca pozytywistyczny paradygmat w prawie budując własną koncepcję prawa jako zbioru faktów instytucjonalnych. Pracę kończy ukazanie pokrewieństwa poglądów Neila MacCormicka z późną filozofią Ludwiga Wittgensteina, która do dziś dzień stanowi zarówno dla prawników jak i filozofów punkt wyjścia do rozważań na temat natury języka, który służy do tworzenia prawa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie