Compatibility of the State Aid Recovery Order with the General Principles of EU Law

Marek Rzotkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2016.5.1.03

Abstract


According to the Article 16.1 of Regulation 2015/1589 the Commission shall not require recovery of the aid if this would be contrary to a general principle of EU law. The potential existence of such a contradiction can be then of un utmost significance to a Member State and aid beneficiaries. However, notwithstanding its significance, the notion of a general principle of EU law has not been defined in the EU legislation, has been derived from the case law of the Court of Justice.
The current paper strives to analyze different sorts of general principles of the EU law and their impact on the recovery obligation, especially as such an obligation differs between particular principles. Some of those principles have no significance at all on the existence of the recovery order, while others can, and sometimes even should, bar the Commission from ordering a Member State to recover an aid.

Keywords


state aid; recovery order; general principles of EU law

Full Text:

PDF

References


Baran M., Glosa do wyroku TS z 18.7.2007 r., C-119/05. Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej, ‘EPS’ 2011, no 3.

Barbier de La Serre E., Procedural Justice in the European Community Case Law Concerning the Rights of the Defence: Essentialist and Instrumental Trends, ‘European Public Law’ 2006, vol. 12.

Barents R., Directory of EC Case Law on State Aids, Kluwer Law International, 2008.

Besselink L.F.M., National and Constitutional Identity before and after Lisbon, ‘Utrecht Law Review’ 2010, vol. 6, no 3.

Besselink L.F.M., Respecting Constitutional Identity in the UE, Case Note to Case C-208/09, Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien, Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 December 2010, NYR, ‘CMLR’ 2012, no 4.

Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej [in:] J. Barcz (ed.) ‘Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe’, Warszawa 2003.

Biondi A., C-119/05 Case Comment, ‘CMLR’ 2008, no 5.

Birnstiel A., Recovery of Unlawful State Aid: The Role of Member State Courts in State Aid Recovery Scenarios – Comments on Case C-507/08 and Case C-304/09 of 22 December 2010, ‘EStAL’ 2012, no 3.

Brandtner B., Recovery and Insolvency – a Case for Greater Flexibility? ‘GCLC Lunch Talk’, 24.6.2013.

Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa 2003.

Cloots E., National Identity in EU Law, Oxford University Press, Oxford 2015.

Craig P., De Búrca G., EU Law: Text, Cases and Materials, Sixth Edition, Oxford University Press, 2015.

Craig P., The ECJ and Ultra Vires Action: A Conceptual Analysis, ‘CMLR’ 2011, no 2.

Dauter-Kozłowska A., Prawo do dobrej administracji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji [in:] C. Mik, K. Gałka (eds), ‘Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej’, TNOIK Toruń, 2009.

Flattery J., Balancing Efficiency and Justice in EU Competition Law: Elements of Procedural Fairness and their Impact on the Right to a Fair Hearing, ‘CompLRev’ 2010, vol. 7.

Florczak A., Ewolucja ochrony praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego [in:] ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Fontanelli F., The European Union’s Charter of Fundamental Rights Two Years Later, Centro Studi Sul Federalismo 2011, vol. 3, no 3.

Giraud A., A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid Recovery Proceedings: “Abandon All Hope, Ye Who Enter Here”? ‘CMLR’ 2008, no 5.

Grespan D., Pelin A., Rossi L., Recovery of Unlawful and Incompatible Aid [in:] N. Pesaresi, K. Van de Casteele, L. Flynn, Ch. Siaterli (eds), ‘EU Competition Law’, Volume IV: State Aid, Book Two, Second Edition, Claeys & Casteels, 2016.

Grespan D., Recovery of Unlawful and Incompatible Aid [in:] W. Mederer, N. Pesaresi, M. van Hoof (eds), ‘EU Competition Law’, Volume IV: State Aid, Book One, Claeys & Casteels, 2008.

Holscher J., Nulsch N., Stephan J., Ten Years after Accession: State Aid in Eastern Europe, ‘EStAL’ 2014, no 2.

Jaros K., Ritter N., Pleading Legitimate Expectations in the Procedure for the Recovery of State Aid – What are the Recent Developments in Case Law and the Commission’s Practice? ‘EStAL’ 2004, no 4.

Kamiński J., Rozwadowski W., Wołodkiewicz W., Prawo Rzymskie – Słownik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Kędzia Z., Relacje między Europejską Konwencją Praw Człowieka a Kartą Praw Podstawowych po przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji [in:] J. Barcz (ed.), ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, C.H.Beck, Warszawa 2008.

Kobus A., Zasada ochrony zaufania w sprawach dotyczących windykacji pomocy publicznej, Taxpress 2008.

Kornobis-Romanowska D., Umocnienie statusu jednostek w UE po przystąpieniu UE do EKPCz, Konsekwencje dla ustawodawcy i sądów krajowych – następstwa praktyczne [in:] J. Barcz (ed.), ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, C.H.Beck, Warszawa 2008.

Kowalik-Bańczyk K., Procedural Autonomy of Member States and the EU Rights of Defence in Antitrust Proceedings, ‘YARS’ 2012, vol. 5(6).

Lenaerts K., Gutiérrez-Fons J.A., The Constitutional Allocation of Powers and General Principles of EU Law, ‘CMLR’ 2010, no 6.

Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (part I), ‘EPS’ 2008, no 11.

Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (part II), ‘EPS’ 2008, no 12.

Marguery T., European Union Fundamental Rights and Member States Action in EU Criminal Law, ‘Maastricht Journal’ 2013, vol. 20, no 2.

Mik C. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki., vol. 1, C.H.Beck, Warszawa 2000.

Mik C., Karta Praw Podstawowych: Wyznaczniki standardów ochronnych [in:] J. Barcz (ed.), ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, C.H.Beck, Warszawa 2008.

Mik C., Komentarz do art. 6 TUE [in:] W. Czapliński, C. Mik, ‘Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz’, ABC, 2005.

Mik C., Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Mik C., Znaczenie postanowień EKPCz dla ochrony praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa w UE [in:] J. Barcz (ed.), ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, C.H.Beck, Warszawa 2008.

Nehl H.P., 2013 Reform of EU State Aid Procedures: How to Exacerbate the Imbalance between Efficiency and Individual Protection, ‘EStAL’ 2014, no 2.

Nehl H.P., The Imperfect Procedural Status of Beneficiaries of Aid in EC State Aid Proceedings – Note on Case C-276/03 P, Scott S.A. v. Commission, ‘EStAL’ 2006, no 1.

Płachta A., Zasada ochrony praw podstawowych [in:] A. Wróbel (ed.), ‘Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy’, vol. I, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Quigley C., European State Aid Law and Policy. Third Edition, Oxford-Portland (Oregon) 2015.

Raitio J., The Principle of Legal Certainty as a General Principle of EU Law [in:] U. Bernitz, J. Nergelius, C. Cardner, X. Groussot, ‘General Principles of EC Law in a Process of Development: Reports from a Conference in Stockholm, Stockholm 23-24 March 2007’,

Kluwer Law International, 2008.

Rossi-Maccanico P., The Koninklijke Friesland Foods Case Law: More Legal Certainty in Legitimate Expectation, ‘EStAL’ 2008, no 1.

Rzotkiewicz M., National Identity as a General Principle of EU Law and its Impact on the Obligation to Recover State Aid, ‘YARS’ 2016, vol. 9(13).

Rzotkiewicz M., The General Principles of EU Law and Their Role in the Review of State Aid Put into Effect by Member States, ‘EStAL’ 2013, no 3.

Saavedra Pinto C., The ‘Narrow’ Meaning of the Legitimate Expectations Principle in State Aid Law Versus the Foreign Investor’s Legitimate Expectations. A Hopeless Clash or an Opportunity for Convergence? ‘EStAL’ 2016, no 2.

Saryusz-Wolska K., Kośka K., W poszukiwaniu utraconej skuteczności. Zasada natychmiastowego i skutecznego zwrotu pomocy państwa [in:] B. Kurcz (ed.), ‘Prawo i ekonomia konkurencji, Wybrane zagadnienia’, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Schønberg S, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, 2000.

Sinnaeve A., Procedure Regarding Unlawful Aid [in:] M. Heidenhain (ed.), ‘European State Aid Law’, C.H.Beck, München 2010.

Sinnaeve A., State Aid Control: Objectives and Procedures [in:] S. Bilal, P. Nicolaides (eds), ‘Understanding State Aid Policy in the European Community. Perspectives on Rules and Practice’, Kluwer Law International, 1999.

Thym D., In the Name of Sovereign Statehood: A Critical Introduction to the Lisbon Judgment of the German Constitutional Court, ‘CMLR’ 2009, no 6.

Tridimas T., The General Principles of EU Law, Second Edition, Oxford 2006.

Varju M., European Union Human Rights Law: The Dynamics of Interpretation and Context, Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

von Bogdandy A., Schill S., Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity Under the Lisbon Treaty, ‘CMLR’ 2011, no 5.

White S., Rights of the Defence in Administrative Investigations: Access to File in EC Investigations, ‘Review of European Administrative Law’ 2009, vol. 2, no 1.

Wróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej [in:] A. Wróbel (ed.), ‘Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy’, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Wyrozumska A., Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE: Status Karty w prawie UE, zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z uwzględnieniem stanowiska polskiego [in:] J. Barcz (ed.), ‘Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej’, C.H.Beck, Warszawa 2008.

Zenc R., Prawo do obrony we wspólnotowym prawie konkurencji [in:] C. Mik, K. Gałka (eds), ‘Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej’, TNOIK Toruń, 2009.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.