Podstawy teologiczne działalności charytatywnej

Dariusz Lipiec

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.04

Abstrakt


Działalność charytatywna, podobnie jak wszystkie inne formy posługi pastoralnej Kościoła, ma swoje zakorzenienie w objawieniu Bożym i „Magisterium ecclesiae”. W artykule zostały przedstawione podstawy teologiczne posługi charytatywnej realizowanej we wspólnocie Kościoła. Na początku zostało ukazane trynitarne pochodzenie miłości chrześcijańskiej. Ma ona źródło w miłości osób Trójcy Świętej, którą obdarowują się one nawzajem, oraz udzielają jej człowiekowi. Następnie omówione zostały podstawy chrystologiczne działalności charytatywnej. Opiera się ona na słowach i czynach Chrystusa, wynikających z Jego miłości zbawczej. Podstawy pneumatologiczne są osadzone na chrześcijańskiej posłudze miłości w świetle działania Ducha Świętego całej wspólnoty wierzących i poszczególnych jej członków. Podstawy eklezjologiczne wiążą się natomiast z zadaniami i możliwością realizacji działalności charytatywnej we wspólnotach kościelnych. 


Słowa kluczowe


Kościół; działalność charytatywna; miłość; działanie Ducha Świętego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Katecheza Bóg jest niewysłowioną i przenajświętsza Trójcą: Ojcem, Synem i Duchem Świętym, w: Jan Paweł II, Co to znaczy wierzyć?, Warszawa 1988, s. 109–112.

Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty boskim mieszkańcem duszy, w: Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 339–341.

Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty duszą Kościoła, w: Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 291–293.

Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty źródłem darów i charyzmatów w Koś- ciele, w: Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 328.

Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty początkiem i źródłem apostolskości Kościoła, w: Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 311–312.

Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty źródłem nowej miłości, w: Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 371–372.

Benedykt XVI, Deus Caritas est. encyklika o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2008.

Franciszek, Homilia podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat (Watykan 1.03.2013), w: Papież Franciszek, kard. Jorge Mario Bergoglio, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2014, s. 103–104.

Franciszek, Evangelii Gaudium. adhortacja apostolska o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków 2013.

Franciszek, Kościół miłosierdzia, Częstochowa 2014.

Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, Watykan 2015.

Buczek J., Pneumatologia w nauczaniu „środowym” Jana Pawła II, w: Jan

Paweł II, Dominum et Vivi cantem. Tekst i komentarze, red. a.l. Sza- frański, lublin 1994, s. 248–253.

Lipiec D., Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, lublin 2012, s. 211–228.

Przygoda W., Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012.

Przygoda W., Chrześcijanin świadkiem miłości w Kościele. Re eksja pasto- ralna na podstawie encyklik papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2011, nr 3, s. 335–348.

Przygoda W., Charytatywna funkcja Kościoła, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 130–138.

Przygoda W., Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998.

Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004.

Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, lublin 2002, s. 443–506.

Rak R., Duch Święty jako Dar i Jego dary, w: Jan Paweł II. Dominum et Vivicantem. Tekst i komentarze, red. A.l. Szafrański, lublin 1994, s. 135–148.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.