Motywacje wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 - wyniki badań

Kamil Bomber

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.08

Abstrakt


Człowiek nie umie żyć bez miłości i bardzo często odczuwa potrzebę dzielenia się miłością z otaczającym go światem i innymi ludźmi. To właśnie troska o dobro drugiego człowieka, inspirowana szlachetnością i wrażliwością serca, powinna być podstawą każdej działalności filantropijnej i wolontariackiej. Wolontariat jako idea szczególna pozwala na ratowanie ginącej nadziei na lepsze jutro i życie. Bez nadziei przecież trudno normalnie egzystować, a każdy nowy dzień jawi się jako smutna konieczność. W sposób szczególny pragniemy przyjrzeć się motywacji wolontariuszy, którzy poświęcali nie tylko swój czas, ale również swoje zdolności, umiejętności czy dobra materialne do dyspozycji młodego Kościoła. zagadnienie to jest nie tyle interesujące, ile niesie ze sobą ważny aspekt praktyczny. Poznając główne motywy wolontariatu, jesteśmy w stanie poznać jego istotę, zrozumieć siłę napędową działania danych jednostek. Ważne jest to również z punktu widzenia samych wolontariuszy. Jeśli będą znali motywy swojego działania, dużo prościej będzie im wybrać takie świadczenia, które pozwolą im osiągnąć określoną satysfakcję. Ważne jest przecież, aby wolontariusz miał poczucie, że jego praca jest potrzeba i ma jakiś sens. to przekłada się na jego zaangażowanie. W wolontariacie przecież nie chodzi o satysfakcję o podłożu finansowym, ale o taką, która wynika z chęci pomocy. Często taka motywacja jest nieporównywanie wyższa, niż materialna. W niniejszej pracy zawarte są wyniki badań naukowych dotyczących motywacji wolontariuszy podczas ŚDM 2016. Słowa kluczowe


wolontariat; Światowe Dni Młodzieży; altruizm; motywacja; badanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Górecki M., Wolontariat – idea, organizacja doświadczenia, „Warmińsko- -Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2013, nr 1, s. 81–110.

Chrapek J., Dzielmy się miłością. List na temat wolontariatu, w: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego, Radom 2001.

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego roku Wolontariatu (5 grudnia 2001).

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, Watykan 2001.

Ochman M., Jordan P., Wolontariusze – źródłem siły organizacji, Warszawa 1997.

Regulamin Światowych dni Młodzieży Kraków 2016.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., dz.U. nr 96, poz . 873 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dz.U., nr 16, poz. 93 ze. zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dz.U., nr 24, poz. 141 ze zm.

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dz.U., nr 9, poz. 59 ze zm.

www.krakow2016.com/faq-wolontariat www.krakow2016.com/regulamin-wolontariatu

www.wolontariat.org.pl

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.